Hỗ Trợ Cháy Rừng
Nếu quý vị bị ảnh hưởng trong trận cháy rừng gần đây và cần được giúp đỡ, xin vui lòng vào trang mạng của chúng tôi. Để biết tin tức mới nhất về tình trạng cháy rừng kịp thời và chính xác cùng các nguồn trợ giúp an toàn, xin vui lòng vào trang Trung Tâm Hỗ Trợ.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Energy Efficiency Express Solutions

null

Get Paid to Upgrade

You could get incentives for upgrading your HVAC, refrigeration, lighting and other equipment that is more energy-efficient

Illustration of a light bulb

Express Solutions: Are You Eligible?

Ready to make energy-efficient upgrades to your business or facility, and looking for ways to offset costs? Express Solutions are upgrades of existing equipment to more efficient options and are available to all business customers, regardless of size or energy use. You’ll be paid on a per-unit basis, up to 100% of the project’s cost for qualified improvements to food-service equipment, refrigeration, HVAC, lighting…and you’ll see energy savings for years to come.

Expose as Block
No

Ready to Upgrade?

Plan your project, then submit your application online indicating the solution(s) you plan to install. If you are unable to apply online, you may request an application be emailed to you.

We will send you any required forms to complete and return when your project is installed. Installation must be completed and application must be submitted within 60 days of project completion. For more information please see the Express Policy Manual.

On-Bill Financing for Business

Our On-Bill Financing program helps your business fund efficiency projects over time. Through this program, you may qualify for loans to implement eligible measures and upgrades, then repay in monthly installments through your utility bill, with no interest or fees. In some cases, you may combine this program with additional financial incentives that offer your business even greater access to an efficient future.

Already Installed?

Find the equipment you want to install in our Solutions Directory. The Solution Directory is available on the Online Application Tool. You must also submit your application online using the Online Application Tool. The tool offers several benefits that save time, provide program updates and decrease the risk of your application being rejected (or held) for missing or incorrect information.

If you are unable to apply online, you may request assistance by calling (800) 736-4777.

Expose as Block
No

For more information please visit the Online Application Tool. Please see the Terms & Conditions of this program for full details and restrictions.