Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Expanding or Building New Facilities

null

When your business is planning a large expansion or new construction, you may need electrical service upgrade or new electrical service installation. We can help!

Before moving forward, please answer the questions below to verify if this process is right for you.

  1. Is your projected electrical demand greater than 6 MW?
  2. Do you plan to connect at the 66 kilo Volt level or above?
Engineers in a meeting looking at a mock up of a building

If you answered “No” to either of the questions above, please contact:
• Customer Service: 1-800-655-4555
• Or visit us online at SCE Move Center

Two men looking at a laptop in a construction site

If you answered “Yes” to both of the questions above, then we can work with your engineers to develop what’s called a “Method-of-Service Study” . Please proceed to complete the Study Application Package.

Expose as Block
No

Steps to Completing the Study Application Package

Frequently Asked Questions