Working to keep you safe during COVID-19
For your safety and system reliability, outages required to reduce wildfire risk or to address conditions that pose a risk to the public will continue.
Learn more here.
Trợ Giúp với Khó Khăn về Tài Chánh và Trả Hóa Đơn
Để giúp giải quyết các khó khăn về tài chánh do dịch COVID-19, chúng tôi tạm thời ngưng ngắt dịch vụ đối với các khách hàng chưa thể trả hóa đơn của họ. Một số Đại Lý Thanh Toán được Ủy Quyền có thể đóng cửa hoặc cung cấp dịch vụ không liên tục. Chúng tôi sẽ miễn lệ phí khi chậm trễ trả hóa đơn nếu việc này ảnh hưởng đến khả năng chi trả kịp thời của quý vị. Nếu quý vị cần giúp đỡ, hãy vào trang mạng sce.com/billhelp.  

Benchmark Your Building

Add Horizontal line
Off
Class name
sce-para-top-m
Expose as Block
No

What Type of Data is Available?

Aggregated, whole building data is available to requesters as defined in California Assembly Bill 802. This legislation allows building owners (or authorized agents) to obtain the total energy usage data (across all tenants) for their building. If your building has fewer than 3 commercial units, all tenants will need to provide explicit authorization before the data can be released.

Looking for Disaggregated Data?

There are two methods to receive your tenant's disaggregated usage data and both methods require customer's authorization prior to receiving data:

   1. Request the usage data through a Customer Information Service Request (CISR) form  (CISR form Instructions)
   2. Become a Green Button Connect My Data third party
Expose as Block
No