Hỗ Trợ Cháy Rừng
Nếu quý vị bị ảnh hưởng trong trận cháy rừng gần đây và cần được giúp đỡ, xin vui lòng vào trang mạng của chúng tôi. Để biết tin tức mới nhất về tình trạng cháy rừng kịp thời và chính xác cùng các nguồn trợ giúp an toàn, xin vui lòng vào trang Trung Tâm Hỗ Trợ.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Resources and Programs for Small Businesses

Financial assistance during COVID-19
Chúng tôi hiểu rằng nhiều doanh nghiệp đang đối mặt với những khó khăn mới và không lường trước do COVID-19. Để giúp đỡ quý vị trong thời gian khó khăn này, chúng tôi tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn đối với các doanh nghiệp nhỏ và miễn phí chậm trả hóa đơn. Tìm hiểu thêm trên trang Phản Ứng với COVID-19 của chúng tôi.

Được trợ giúp tài chánh trong dịch COVID-19

Chúng tôi hiểu rằng nhiều doanh nghiệp—và đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ— đang phải đối mặt với những khó khăn mới và không lường trước được do COVID-19. Để giúp đỡ trong thời gian khó khăn này, chúng tôi đã tạm không cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và miễn các khoản phí chậm trả hóa đơn nếu có yêu cầu. Tìm hiểu thêm ở trang Phản Ứng với COVID-19 của chúng tôi.

Null

Find Savings for Your Small Business

Looking for ways to cut costs and be more efficient? Discover helpful tips, resources, and case studies relevant to your type of business.

Make Your Small Business More Energy Efficient

Free Equipment Upgrades for Small Businesses

Replace inefficient lighting, signage, refrigeration, and more at no cost with the popular Direct Install program.

Direct Install program >

HVAC Improvements

Find incentives and experts to improve the efficiency of your building’s HVAC unit and ductwork.

HVAC optimization program >

LED Lighting Discounts

Get instant price reductions on qualified LED lighting when you use our Midstream Point of Purchase (MPOP) program.

MPOP program >

Foodservice Equipment

Visit our demonstration kitchen to try out efficient foodservice tech and find new ways to speed up your cookline.

Foodservice Technology Center >

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Solutions for Small Businesses

Null

Is Your Small Business on the Right Rate Plan?

Want to get the most value out of your energy plan? Find the right plan for your small business with our Rate Analyzer tool. Please note, some energy plans are changing:

Additionally, if you would like to support solar power but can't install solar panels, the Green Rate option may be right for you.

Null

Help Your Small Business Thrive

Need assistance to start or grow your small business? Our Economic Development Services team is ready to assist you in finding the partners and incentives you need to expand your small business.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Solar on Multifamily Affordable Housing (SOMAH) program

As a building owner, you may qualify to receive incentives for solar installation.The solar generation will provide energy credits to lower electricity bills for your common area and your tenants, as well as provide opportunities for jobs and training for your tenants.Learn more

Become an SCE Supplier

Are you interested in selling products or services to SCE? Our Supplier Diversity and Development team strives to include small, local businesses in our procurement process.

Financing for Energy-Efficient Upgrades

Improving your facilities and equipment to be more efficient is good for the environment and your bottom line. Discover smart financing options that can help you upgrade.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Null

Training and Classes

Visit one of our Energy Education Centers to learn the latest in energy management and technology. Class topics include:

  • Building Codes and Standards
  • HVAC and Refrigeration
  • Renewables and Self-Generation
  • And more!