Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

SCE.com and Your Browsers

Expose as Block
No

SCE.com works best with the latest desktop versions of Google® Chrome™, Mozilla® Firefox®, and Microsoft Internet Explorer®.

Here are a few advantages of using the newest version of your browser:

  • Security: Updating your browser can better protect you and your information while you're online
  • Speed: Every browser update also improves browsing speed
  • Experience: Using the latest version of your browser ensures that you're experiencing our site’s functionality and features to the fullest

Tablets and Smartphones

We're working on upgrading SCE.com to be optimized for tablets and smartphones.

Our mobile-optimized experiences work best on devices with the latest versions of Apple iOS with the Mobile Safari browser and Android devices with the Google Chrome for Mobile browser.

Our goal is to create an experience which works best on the most common devices used by our customers. In the event that your mobile device of choice is not compatible with our mobile-optimized services, we recommend that you access SCE.com using a desktop or laptop computer.

Other Browsers

You may use other browsers, such as Safari, Opera, COX, AOL, and older versions of Internet Explorer, Google Chrome, and Firefox. However, you may experience performance issues with some parts of the site.

We're always looking to improve your web experience on SCE.com, so we're working on upgrading the site's functionality and services to support all modern browsers, including Safari.

Additional Resources

Internet Explorer Compatibility View

If you use an older version of Internet Explorer and you are experiencing problems, such as out-of-place menus, images, and text boxes, it could a Compatibility View issue. Find the Compatibility View button on the Address bar. Learn more about Compatibility View.

How to Disable Add-ons

HTML5

To understand which browsers support HTML5, which SCE.com uses, please visit html5test.com.