Tiêu đề mục: Chương Trình Kế Hoạch Quản Lý Nợ (AMP)

Tiêu đề mục: Chương Trình Kế Hoạch Quản Lý Nợ (AMP)

Chương Trình Kế Hoạch Quản Lý Nợ (Arrearage Management Plan, hay AMP) là lựa chọn kế hoạch xóa nợ cho khách hàng cư dân CARE và FERA có tổng tiền nợ hóa đơn từ $500 trở lên, đã quá hạn ít nhất 90 ngày. Nếu quý vị trả hóa đơn hàng tháng hiện tại đúng hạn, AMP sẽ xóa cho quý vị 1/12 tổng tiền nợ quá hạn đủ điều kiện. Các điều khoản và điều kiện khác được nêu chi tiết bên dưới trong phần Hỏi Đáp *.

AMP hoạt động như thế nào?

Chương trình AMP sẽ xóa cho quý vị 1/12 khoản nợ dịch vụ tiện ích hội đủ điều kiện sau mỗi lần quý vị trả hóa đơn hiện tại đúng hạn. Sau 12 lần trả mỗi hóa đơn hàng tháng đúng hạn, quý vị sẽ được xóa khoản nợ này (tối đa $8,000 cho mỗi khách hàng).

Ai đủ điều kiện tham gia AMP?

Để đủ điều kiện tham gia AMP, khách hàng phải:

  1. ghi danh vào Chương Trình Mức Giá Năng Lượng Thay Thế của California (California Alternate Rates for Energy, hay CARE) hoặc chương trình Trợ Giá Điện Gia Đình (Family Electric Rate Assistance, hay FERA)
  2. có tổng số tiền nợ từ $500 trở lên, một phần của khoản nợ đã quá hạn ít nhất 90 ngày
  3. đã là khách hàng của SCE ít nhất sáu tháng
  4. hđã trả hóa đơn đúng hạn trong vòng 24 tháng qua với số tiền bằng hoặc vượt quá hóa đơn mới nhất của khách hàng vào lúc trả hóa đơn

Đáng tiếc, chương trình Đo Tổng Năng Lượng (NEM), Truy Cập Trực Tiếp (DA) và khách hàng có đồng hồ chủ không hội đủ điều kiện vào lúc này.

Tôi phải làm sao để ghi danh tham gia AMP?

Quý vị có thể ghi danh tham gia AMP bằng cách gọi đến Trung Tâm Tổng Đài Khách Hàng của SCE theo số 1-800-655-4555.

Câu hỏi thêm

Vui lòng gọi Trung Tâm Tổng Đài Khách Hàng của SCE theo số 1-800-655-4555 để chúng tôi có thể giải đáp bất kỳ thắc mắc nào khác của quý vị.

 

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No

Các câu hỏi thường gặp