Yêu cầu thông tin về Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California

Yêu Cầu Thông Tin Cá Nhân

Đạo Luật Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California (CCPA) năm 2018 đã cho phép cư dân California kiểm soát nhiều hơn thông tin cá nhân của họ. Việc áp dụng rộng rãi của luật đã mở rộng định nghĩa thông tin cá nhân để bao gồm dữ liệu sinh trắc học, lịch sử trình duyệt internet và dữ liệu về địa điểm. Vào tháng Mười Một, 2020, cử tri California đã thông qua Dự Luật 24 về phiếu bầu, Đạo Luật Quyền Riêng Tư của California năm 2020 (CPRA). Đạo luật này không chỉ sửa đổi ngôn ngữ CCPA hiện có mà còn cung cấp cho cư dân California kiến thức về dữ liệu mà một nhà cung cấp dịch vụ của công ty (Nhà Cung Cấp) thu thập từ cư dân, về dữ liệu được phân loại là thông tin cá nhân nhạy cảm (ví dụ: số an sinh xã hội, số bằng lái xe), cũng như yêu cầu dữ liệu về việc làm của cư dân. Luật này có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng, 2023.

Quyền của Quý Vị

Người dân California có quyền:

  • Biết thông tin cá nhân và thông tin cá nhân nhạy cảm nào của họ đang được thu thập, cả theo danh mục và thông tin cụ thể
  • Vào xem thông tin của họ
  • Biết thông tin cá nhân của họ có đang được bán hoặc bị tiết lộ hay không, và cho ai
  • Xóa thông tin cá nhân của họ trong một số trường hợp nhất định
  • Không bị phân biệt đối xử
  • Sửa thông tin của họ
  • Hạn chế việc sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm của họ

 

SCE bị cấm bán thông tin cá nhân của quý vị.

Để yêu cầu báo cáo thông tin cá nhân hoặc để xóa dữ liệu SCE có thể đã thu thập về quý vị, vui lòng điền vào biểu mẫu trên mạng bằng cách chọn nút “Submit a Request” (Gửi Yêu Cầu) bên dưới hoặc gọi 1-800-655-4555 cho Dịch Vụ Khách Hàng (đối với khách hàng, khách hàng cũ, không phải khách hàng hoặc trẻ vị thành niên), hoặc gọi 1-800-500-4723 (tùy chọn 3) cho Ban Nhân Sự (dành cho nhân viên, người nghỉ hưu, nhân viên phụ giúp hoặc nhà thầu). Sau khi nhận được yêu cầu, SCE sẽ xem xét thông tin và xác nhận danh tính của quý vị so với hồ sơ của chúng tôi. Nếu danh tính của quý vị được xác nhận và quý vị đã yêu cầu nhận báo cáo, quý vị sẽ nhận được báo cáo trong vòng 45 ngày lịch kể từ ngày nộp hồ sơ hoặc được thông báo nếu cần thêm 45 ngày lịch để thực hiện yêu cầu của quý vị. Nếu danh tính của quý vị được xác nhận và quý vị đã yêu cầu xóa dữ liệu (tùy theo vào một số ngoại lệ), quý vị sẽ nhận được phản hồi trong vòng 45 ngày lịch. Hồ sơ yêu cầu xóa của quý vị sẽ được lưu giữ trong bốn năm.

Chính Sách Lưu Giữ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi giữ lại cả thông tin cá nhân và thông tin cá nhân nhạy cảm của quý vị miễn là cần thiết một cách hợp lý để thực hiện các giao dịch quý vị đã yêu cầu hoặc cho các mục đích kinh doanh hợp pháp, chẳng hạn như tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, bao gồm luật liên bang, tiểu bang và địa phương của Hoa Kỳ. Thời gian lưu giữ các loại thông tin cá nhân và thông tin cá nhân nhạy cảm khác nhau, tùy theo mục đích kinh doanh. Ví dụ: thông tin cá nhân và thông tin cá nhân nhạy cảm được cung cấp trong hồ sơ nộp cho các chương trình tài trợ và tài trợ cộng đồng có thời hạn lưu giữ khác với thông tin được cung cấp cho chúng tôi khi thiết lập dịch vụ tiện ích điện.

Nếu quý vị cho rằng SCE đã từ chối không thỏa đáng yêu cầu nhận báo cáo thông tin cá nhân hoặc yêu cầu xóa dữ liệu của quý vị, quý vị có thể khiếu nại bằng cách liên lạc với chúng tôi theo số:

  • 1-800-655-4555, hoặc CCPA @sce .com, cho khách hàng, khách hàng cũ, không phải khách hàng hoặc yêu cầu cho trẻ vị thành niên, hoặc
  • 1-800-500-4723 (tùy chọn 3), hoặc Infocntr @sce .com, cho các yêu cầu của nhân viên, người về hưu, nhân viên phụ giúp hoặc nhà thầu.

HỎI ĐÁP

Đạo Luật Quyền Riêng Tư của California (CPRA) là một dự luật về quyền riêng tư của dữ liệu trên toàn tiểu bang, sửa đổi và mở rộng Đạo Luật Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California (CCPA) hiện có.

Expose as Block
No

Đạo Luật Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California (CCPA) đã đặt nền tảng cho luật bảo mật dữ liệu ở tiểu bang California khi nó có hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng, 2020. Đạo Luật Quyền Riêng Tư của California (CPRA) đưa ra các quy định mới làm cho luật về quyền riêng tư hiện hành trở nên nghiêm ngặt hơn.

Expose as Block
No

Đạo Luật Quyền Riêng Tư của California (CPRA) có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng, 2023.

Expose as Block
No

Quý vị không cần tạo SCE My Account để yêu cầu nhận báo cáo thông tin cá nhân của mình.

Expose as Block
No

Quý vị có thể gửi yêu cầu nhận báo cáo thông tin cá nhân hai lần trong khoảng thời gian 12 tháng.

Expose as Block
No

Báo cáo sẽ bao gồm 12 tháng thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập được.

Expose as Block
No

Quý vị sẽ nhận được báo cáo trong vòng 45 ngày lịch kể từ ngày nộp hồ sơ. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cần thêm 45 ngày lịch để thực hiện yêu cầu, theo luật cho phép.

Expose as Block
No

Thông tin cá nhân của quý vị có thể được cung cấp dưới dạng điện tử hoặc qua đường bưu điện.

Đối với khách hàng : Khi được yêu cầu, dữ liệu sử dụng theo khoảng thời gian sẽ được cung cấp trong khoảng thời gian 15 hoặc 60 phút dựa trên loại đồng hồ. Quý vị cũng có thể tải xuống thông tin bằng cách tạo và / hoặc đăng nhập vào SCE My Account của quý vị. Sau khi đăng nhập, điều hướng sang phía bên trái của trang, chọn Data Sharing & Download (Chia Sẻ & Tải Xuống Dữ Liệu), sau đó chọn Nút Download (Tải Xuống) Màu Xanh Lá.

Expose as Block
No

Không có lệ phí cho báo cáo thông tin cá nhân. Tuy nhiên, luật pháp cho phép tính phí nếu yêu cầu nhiều quá mức và dẫn đến việc tốn thêm chi phí hành chính.

Expose as Block
No

Cư dân California có quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân của họ. Khi chúng tôi nhận được và xác minh yêu cầu của quý vị, chúng tôi sẽ xóa (và yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi xóa) thông tin cá nhân của quý vị khỏi hồ sơ của chúng tôi, trừ khi áp dụng miễn trừ như được mô tả trong mục 1798.105 của Đạo Luật về Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California.

Expose as Block
No

SCE sẽ trả lời bằng email xác nhận trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn.

Expose as Block
No

SCE chia sẻ thông tin cá nhân theo thông báo về quyền riêng tư và biểu giá của chúng tôi. Để chia sẻ thông tin cá nhân theo quy định của CCPA, vui lòng ghé vào liên kết này để biết thông tin dữ liệu mà chúng tôi có thể chia sẻ, và chia sẻ cho ai: https://www.sce.com/privacy/access-notice .

Expose as Block
No

Để yêu cầu thông tin theo CCPA với tư cách là đại diện được ủy quyền hoặc Ủy Quyền Hợp Pháp/Giám Hộ, hãy điền đầy đủ vào Yêu Cầu Nhận Thông Tin Cá Nhân bằng cách gọi Ban Yêu Cầu Nhân Sự: EIC @ (800) 500-4723 (Tùy Chọn 3), hoặc Ban Yêu Cầu Dịch Vụ Khách Hàng: Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng @ (800) 655-4555 và làm theo hướng dẫn được cung cấp. SCE có thể từ chối yêu cầu từ những đại diện nào không xác minh được danh tính của họ hoặc không gửi bằng chứng rằng họ đã được chủ nhân của dữ liệu cho phép.

Expose as Block
No

Đối với dữ liệu về việc làm, vui lòng liên lạc với EIC theo số 1-800-500-4723 (Tùy Chọn 3), và đối với tất cả các dữ liệu khác, vui lòng liên lạc với Trung Tâm Tổng Đài theo số 1-800-655-4555.

Expose as Block
No

Vui lòng liên lạc với Ban Hỗ Trợ Khách Hàng theo số 1-800-655-4555 để cập nhật thông tin cá nhân của quý vị. Nếu quý vị có thay đổi liên quan đến việc làm, vui lòng gọi cho Ban Nhân Sự tại EIC theo số 1-800-500-4723 (Lựa Chọn 3).

Expose as Block
No

SCE sẽ cung cấp cho quý vị hai báo cáo riêng, một báo cáo bao gồm thông tin của khách hàng và một báo cáo bao gồm thông tin về việc làm.

Expose as Block
No

Nếu quý vị cho biết rằng quý vị có liên quan đến chúng tôi theo nhiều cách (ví dụ: vừa là Nhân Viên vừa là Khách Hàng), SCE sẽ cung cấp cho quý vị hai báo cáo riêng, một báo cáo bao gồm thông tin của khách hàng và một báo cáo bao gồm thông tin của nhân viên.

Expose as Block
No