Yêu cầu thông tin về Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California

Yêu Cầu Thông Tin Cá Nhân

Đạo Luật về Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California (CCPA) năm 2018 đã trao cho các cư dân California nhiều quyền kiểm soát hơn đối với thông tin cá nhân của họ. Phạm vi áp dụng rộng rãi của đạo luật này đã mở rộng định nghĩa về thông tin cá nhân, bao gồm cả dữ liệu sinh trắc học, lịch sử trình duyệt internet và dữ liệu định vị địa lý. Vào tháng Mười Một, 2020, cử tri California đã bỏ phiếu thông qua Dự Luật 24, Đạo Luật về Quyền Riêng Tư California năm 2020 (CPRA). Đạo luật này không chỉ sửa đổi ngôn ngữ trong CCPA hiện tại mà còn cung cấp cho cư dân California kiến ​​thức về dữ liệu được một nhà cung cấp dịch vụ của công ty (Nhà Cung Cấp) thu thập, dữ liệu được phân loại là thông tin cá nhân nhạy cảm (ví dụ như số an sinh xã hội, số bằng lái xe), cũng như các yêu cầu dữ liệu về việc làm.  

Quyền của Quý Vị

Người dân California có quyền: 

  • Biết thông tin cá nhân và thông tin cá nhân nhạy cảm nào đang được thu thập, theo danh mục và theo thông tin cụ thể 

  • Vào xem thông tin của họ 

  • Được biết thông tin cá nhân của họ có đang bị bán hoặc tiết lộ hay không, và cho ai 

  • Yêu cầu xóa thông tin cá nhân trong một số trường hợp nhất định 

  • Không bị phân biệt đối xử 

  • Sửa lại cho đúng thông tin của họ 

  • Hạn chế việc sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm của họ 

SCE không được phép bán thông tin cá nhân của quý vị. 

Để yêu cầu một bản báo cáo thông tin cá nhân, hoặc xóa dữ liệu mà SCE có thể đã thu thập về quý vị, vui lòng điền biểu mẫu trên mạng bằng cách chọn nút “Submit a Request” (Gửi Yêu Cầu) bên dưới hoặc gọi 1-800-655-4555 cho ban Dịch vụ Khách hàng (dành cho các khách hàng, khách hàng cũ, người không phải là khách hàng, hoặc trẻ em vị thành niên của khách hàng) hoặc gọi 1-800-500-4723 (lựa chọn 3) cho ban Nhân Sự (dành cho nhân viên, nhân viên cũ, người đã nghỉ hưu, nhân viên bổ sung, nhà thầu, người phụ thuộc và trẻ vị thành niên của nhân viên). Sau khi nhận được yêu cầu, SCE sẽ xem xét thông tin và xác thực danh tính của quý vị dựa trên hồ sơ của chúng tôi. Nếu danh tính của quý vị được xác thực và quý vị đã yêu cầu có bản báo cáo, quý vị sẽ nhận được báo cáo đó trong vòng 45 ngày theo lịch kể từ khi gửi yêu cầu hoặc được thông báo nếu cần thêm 45 ngày theo lịch nữa để thực hiện yêu cầu của quý vị. Nếu danh tính của quý vị được xác thực và quý vị đã yêu cầu xóa dữ liệu đó (tùy một số trường hợp ngoại lệ), quý vị sẽ nhận được hồi đáp trong vòng 45 ngày theo lịch. Hồ sơ về yêu cầu xóa dữ liệu của quý vị sẽ được lưu giữ trong hai năm. 

Chính Sách Lưu Giữ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi giữ lại thông tin cá nhân và thông tin cá nhân nhạy cảm của quý vị chừng nào việc đó là cần thiết hợp lý để hoàn thành các giao dịch mà quý vị yêu cầu hoặc cho các mục đích kinh doanh hợp pháp, chẳng hạn như để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, bao gồm tuân thủ luật liên bang, tiểu bang và địa phương của Hoa Kỳ. Thời gian lưu giữ khác nhau tùy theo các loại thông tin cá nhân và thông tin cá nhân nhạy cảm khác nhau, tùy theo mục đích công việc. Ví dụ, thông tin cá nhân và thông tin cá nhân nhạy cảm được cung cấp cho đơn xin tài trợ cộng đồng và các chương trình quyên góp có thời gian lưu giữ khác với thông tin được cung cấp cho chúng tôi khi thiết lập dịch vụ tiện ích điện. 

Nếu quý vị cho rằng SCE đã từ chối sai yêu cầu báo cáo thông tin cá nhân hoặc yêu cầu xóa dữ liệu của quý vị, quý vị có thể khiếu nại bằng cách liên lạc với chúng tôi tại: 

  • 1-800-655-4555, hoặc CCPA@sce.com, đối với khách hàng, khách hàng cũ, người không phải khách hàng, hoặc trẻ vị thành niên của khách hàng, hoặc 

  • 1-800-500-4723 (lựa chọn 3), hoặc Infocntr@sce.com, dành cho nhân viên, cựu nhân viên, người đã nghỉ hưu, nhân viên bổ sung, nhà thầu hoặc trẻ vị thành niên của nhân viên. 

Danh Sách Phần Hỏi Đáp

Đạo Luật về Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California (CCPA) đã đặt nền móng cho luật về quyền giữ kín dữ liệu ở California và có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng, 2020. Đạo Luật về Quyền Riêng Tư của California (CPRA) đã được cử tri chấp thuận vào năm 2020, sửa đổi CCPA và thêm các quyền giữ kín thông tin của người tiêu dùng.  

Expose as Block
No

Không, quý vị không cần tạo trương mục SCE.com My Account để yêu cầu có bản báo cáo thông tin cá nhân của mình.  

Tuy nhiên, để yêu cầu được chấp nhận, quý vị phải gửi yêu cầu bằng thủ tục yêu cầu đã thiết lập, bao gồm gửi yêu cầu trên mạng hoặc gọi cho chúng tôi theo số điện thoại thích hợp.  

Expose as Block
No

Quý vị có thể gửi hai yêu cầu cho mỗi danh mục trong khoảng thời gian 12 tháng.

Expose as Block
No

Báo cáo sẽ bao gồm thông tin cá nhân được thu thập vào hoặc sau ngày 1 tháng Giêng, 2022.

Expose as Block
No

Thông thường, sau khi chúng tôi xác minh danh tính của quý vị, quý vị sẽ nhận được báo cáo của mình trong vòng 45 ngày theo lịch kể từ ngày gửi yêu cầu qua thủ tục yêu cầu đã được thiết lập. Nếu cần thêm thời gian để thực hiện yêu cầu của quý vị, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị về lý do cần thêm thời gian và quý vị sẽ nhận được báo cáo của mình trong vòng 90 ngày theo lịch kể từ ngày gửi yêu cầu.

Expose as Block
No

Báo cáo thông tin cá nhân của quý vị có thể được cung cấp dưới dạng điện tử hoặc gửi qua đường bưu điện. 

Dành cho Khách Hàng: Khi được yêu cầu, dữ liệu sử dụng chia theo khoảng thời gian sẽ được cung cấp theo các khoảng thời gian 15 hoặc 60 phút tùy theo loại đồng hồ đo. Quý vị cũng có thể tải xuống thông tin bằng cách tạo và/hoặc đăng nhập vào SCE My Account. Sau khi đăng nhập, hãy qua bên trái của trang, chọn Data Sharing & Download (Chia Sẻ Dữ Liệu và Tải Xuống), rồi bấm vào nút màu xanh lục Download My Data (Tải Xuống Dữ Liệu của Tôi). 

Expose as Block
No

Thông thường thì không, chúng tôi không tính phí cho yêu cầu được nhận bản báo cáo thông tin cá nhân. Tuy nhiên, luật pháp cho phép tính phí trong một số trường hợp khi yêu cầu rõ ràng là không có cơ sở hoặc quá mức, ví dụ như trường hợp yêu cầu đó dẫn đến các chi phí hành chính bổ sung. 

Expose as Block
No

Cư dân California có quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình. Khi chúng tôi nhận được yêu cầu xóa dữ liệu và xác minh danh tính của quý vị, chúng tôi sẽ xóa (và hướng dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi xóa) thông tin cá nhân của quý vị khỏi hồ sơ của chúng tôi, trừ khi áp dụng điều khoản miễn trừ như được mô tả trong phần Đạo Luật về Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California 1798.105.

Expose as Block
No

SCE sẽ trả lời bằng email xác nhận trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày gửi yêu cầu.

Expose as Block
No

Có, trong một số trường hợp, SCE chia sẻ thông tin cá nhân với các cộng sự ở bên ngoài vì mục đích kinh doanh. Để biết thêm thông tin, quý vị có thể xem Thông Báo về Quyền Riêng Tư và các tiết lộ liên quan, bao gồm chính sách quyền riêng tư CCPA của chúng tôi, trên trang mạng của chúng tôi tại www.sce.com/privacy.

Expose as Block
No

Dành cho Khách Hàng: Đại Diện được Ủy Quyền hay Luật Sư được Ủy Quyền/Người Bảo Hộ có thể gọi cho Tổng Đài Dịch Vụ Khách Hàng theo số (800) 655-4555 và làm theo hướng dẫn.    

Đối với Nhân Viên và Người Không Phải là Khách Hàng: Đại Diện được Ủy Quyền hay Luật Sư được Ủy Quyền/Người Bảo Hộ có thể gọi cho Ban Nhân Sự tại Trung Tâm Thông Tin Nhân Viên (EIC) theo số (800) 500-4723, Lựa Chọn 3 và làm theo hướng dẫn.  

SCE có thể từ chối yêu cầu của các đại diện không xác minh danh tính của họ hoặc không gửi bằng chứng rằng họ đã được chủ dữ liệu ủy quyền.  

Expose as Block
No

Đối với Khách Hàng và Người Không Phải Khách Hàng: Vui lòng liên lạc với ban Hỗ Trợ Khách Hàng theo số 1-800-655-4555. Quý vị cũng có thể cập nhật thông tin của mình trên mạng bằng cách đăng nhập vào SCE.com My Account và chọn “Update Your Profile” (Cập Nhật Hồ Sơ của Tôi). 

  

Đối với Nhân Viên: Vui lòng liên lạc với Ban Nhân Sự tại EIC theo số (800) 500-4723, Lựa Chọn 3.  

Expose as Block
No

Khi đưa ra yêu cầu, quý vị sẽ cần nói rõ mối quan hệ cho yêu cầu đó. Quý vị có thể gửi hai yêu cầu báo cáo thông tin cá nhân cho mỗi danh mục trong khoảng thời gian 12 tháng. Nói cách khác, quý vị có thể gửi hai yêu cầu với tư cách là khách hàng và hai yêu cầu với tư cách là nhân viên trong khoảng thời gian 12 tháng.

Expose as Block
No