Hỗ Trợ Cháy Rừng
Nếu quý vị bị ảnh hưởng trong trận cháy rừng gần đây và cần được giúp đỡ, xin vui lòng vào trang mạng của chúng tôi. Để biết tin tức mới nhất về tình trạng cháy rừng kịp thời và chính xác cùng các nguồn trợ giúp an toàn, xin vui lòng vào trang Trung Tâm Hỗ Trợ.
PSPS Update
Customers in SCE service area may be affected by Public Safety Power shutoffs. More information is available at sce.com/psps.

Yêu Cầu Thông Tin về Đạo Luật về Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California

Đạo Luật về Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California (CCPA): Yêu Cầu Thông Tin Cá nhân của Quý Vị

Theo Đạo Luật về Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California (California Consumer Privacy Act), quý vị có thể yêu cầu nhận báo cáo về thông tin nhận dạng cá nhân mà SCE có thể thu thập về quý vị trong quá khứ. Xin điền vào mẫu đơn trên mạng và quý vị sẽ nhận được báo cáo qua email hoặc qua thư bưu điện.

Để yêu cầu xóa thông tin cá nhân của quý vị, vui lòng gửi yêu cầu và chỉ rõ thông tin mà quý vị muốn xóa trong phần “Nhận Xét” của mẫu đơn.

Giới Thiệu về CCPA và các Quyền của Quý Vị

Dự Luật 375 được Thống Đốc Brown ký thành luật vào năm 2018 và có hiệu lực vào ngày 1/1/2020. Điều luật bảo vệ quyền riêng tư này cung cấp cho người tiêu dùng khả năng kiểm soát nhiều hơn đối với dữ liệu cá nhân của họ, với các quyền bao gồm:

  • Quyền được biết thông tin cá nhân gì đang được thu thập về họ, cả theo phân loại cũng như theo thông tin cụ thể mà doanh nghiệp đã thu thập;
  • Quyền được biết thông tin cá nhân của họ có đang bị bán hoặc bị tiết lộ, và cho ai;
    • Bộ Luật Tiện Ích Công Cộng (Public Utilities Code) Mục 8380(b)(2) cấm chúng tôi bán dữ liệu hay thông tin có thể nhận dạng cá nhân của khách hàng.
  • Quyền được yêu cầu xóa thông tin cá nhân của họ trong các trường hợp nhất định.
    • Quý vị có quyền yêu cầu Công Ty xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi đã thu thập từ quý vị và giữ lại, áp dụng một số trường hợp ngoại lệ. Một khi chúng tôi nhận được và xác nhận yêu cầu của quý vị về thông tin cá nhân có thể xác minh, chúng tôi sẽ xóa (và yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi xóa) thông tin cá nhân của quý vị ra khỏi hồ sơ của chúng tôi, trừ trường hợp ngoại lệ. Để gửi yêu cầu xóa, hãy điền vào mẫu đơn Yêu Cầu Thông Tin Cá Nhân CCPA và cho biết quý vị muốn xóa dữ liệu gì vào phần nhận xét của mẫu đơn.

Hỏi Đáp về CCPA