Financial Assistance Alert
If you are affected by the government shutdown and need help paying your bill, contact us or visit our financial assistance page.

Hỏi Đáp về Mất Điện

Thỉnh thoảng, quý vị có thể bị tạm thời mất điện do thời tiết hoặc các trường hợp khác. Chọn trong mục hỏi đáp về điện và mất điện dưới đây để hoạch định trước, để quý vị không phải ngồi trong bóng tối.

Để in các câu trả lời cho những câu hỏi này, chọn "File" từ menu trình duyệt, và chọn "Print".