Chương Trình Nâng Cấp Nhà Miễn Phí cho Khách Hàng Tư Gia

""

Quý Vị Có Thể Đủ Điều Kiện Được Nâng Cấp Miễn Phí cho Nhà Biệt Lập

Quý vị không mất chi phí để ghi danh hoặc tham gia vào chương trình. Tìm hiểu xem quý vị có đủ tiêu chuẩn được nhận các sản phẩm và dịch vụ miễn phí, cũng có thể giúp quý vị tiết kiệm năng lượng hay không. 

Residential Direct Install Program


You May Be Eligible to Receive Free Upgrades to Your Single Family Home or Multifamily Dwelling 

There’s no cost to enroll or participate in the program. Find out if you are eligible to receive free products and services that can also help you save energy.

SCE đã ký hợp đồng với Synergy Companies, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng để điều hòa không khí hoạt động tốt, tiết kiệm điện và đem lại sự thoải mái nhiều nhất. Các sản phẩm và dịch vụ có thể bao gồm Nhiệt Kế Thông Minh, Bộ Điều Khiển Quạt Điện Tử Hẹn Giờ, Kiểm Tra và Bít Chỗ Hở cho Ống Gió, v.v... 

Nếu quý vị đã sẵn sàng, xin liên lạc với ban thực hiện chương trình của Synergy Companies theo số 1-800-818-4298 để lấy hẹn tư vấn miễn phí hoặc bấm vào nút bên dưới. (Nếu quý vị đủ điều kiện Synergy Companies sẽ gửi chuyên gia năng lượng đến nhà để xác định các cơ hội cho quý vị tiết kiệm năng lượng, và nếu quý vị đồng ý, họ sẽ lắp đặt các sản phẩm thích hợp miễn phí và chỉ cần một cuộc hẹn để làm xong tất cả. 

Quý Vị Đủ Điều Kiện?

Để hội đủ điều kiện tham gia chương trình Nâng Cấp Nhà Miễn Phí cho Khách Hàng Tư Gia, quý vị phải thuê hoặc có nhà biệt lập và đang có trương mục dịch vụ SCE. 

""

Tiết kiệm nhiều hơn khi ghi danh vào Chương Trình Năng Lượng Thông Minh của SCE

Nếu quý vị đã có hoặc nhận được Nhiệt Kế Thông Minh qua chương trình Nâng Cấp Nhà Miễn Phí cho Khách Hàng Tư Gia, quý vị có thể hội đủ điều kiện ghi danh Chương Trình Năng Lượng Thông Minh của SCE. Quý vị được tối đa $40 tín dụng khấu trừ hóa đơn khi cho phép SCE tạm thời điều chỉnh nhiệt kế để giúp giảm mức sử dụng năng lượng trong nhà quý vị. Quý vị luôn có thể điều chỉnh nhiệt độ trong những quãng thời gian này, nhưng điều đó có thể ảnh hưởng đến việc ghi danh chương trình hàng năm của quý vị. Tìm Hiểu Thêm

Chúng tôi cũng có các chương trình Đáp Ứng Nhu Cầu khác cho phép quý vị tiết kiệm bằng cách giảm mức sử dụng khi nhu cầu năng lượng đang ở mức cao. 

Tuyên bố miễn trách nhiệm:

Chương Trình này được khách hàng trả hóa đơn tiện ích ở California tài trợ và được quản lý bởi Southern California Edison (SCE) thuộc thẩm quyền của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California thông qua một hợp đồng ký với Synergy Companies. Quý vị không bắt buộc phải mua bất kỳ sản phẩm hay thiết bị nào hoặc phải trả cho bất kỳ dịch vụ nào theo Chương Trình này. Chương Trình này có sẵn để phục vụ theo thứ tự cho khách hàng nào đến trước, cho đến khi hết ngân quỹ hoặc chấm dứt Chương Trình. Chương Trình này có thể được sửa đổi hoặc chấm dứt mà không có thông báo.

Thương hiệu Honeywell Home được sử dụng theo giấy phép của Honeywell International Inc. Dành mọi bản quyền.