Trung Tâm Hỗ Trợ

Trung Tâm Hỗ Trợ

Assistance Center

Chúng tôi luôn nghĩ tới các cộng đồng bị ảnh hưởng trong các trận cháy rừng gần đây. Trung Tâm Hỗ Trợ có thông tin về tình trạng cháy rừng kịp thời và chính xác, cập nhật khi có thông tin mới và giúp quý vị tiếp cận các nguồn trợ giúp an toàn khi cháy rừng và thông tin liên lạc tới các cơ quan này. 

Nếu quý vị bị ảnh hưởng trong trận cháy rừng gần đây, xin vui lòng gửi thông tin của quý vị tại đây

Location: Fresno County, Imperial County, Inyo County, Kern County, Los Angeles County, Orange County, Riverside County, San Bernardino County, San Diego County, Tulare County, and Ventura County 

Started: 08/19/23

Expose as Block
No

Location: Ventura County 

Started: 12/21/23

Expose as Block
No

Location: Los Angeles County

Start Date: 01/10/24

Expose as Block
No

Location: Los Angeles County, Orange County, Riverside County, San Bernardino County, Santa Barbara County, Ventura County

Start Date: 02/03/24

Expose as Block
No
Expose as Block
No

Hỗ Trợ Thiên Tai

Tìm hiểu về các sắp xếp trả hóa đơn và các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng có sẵn khác. 

Tìm hiểu thêm >

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Các Nguồn Trợ Giúp Bổ Sung

  • redcross.org - Trang mạng hỗ trợ thiên tai của Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ
  • fire.ca.gov - Trang mạng chính thức của Bộ Lâm Nghiệp và Cứu Hỏa California
  • readyforwildfire.org - Trang mạng chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với cháy rừng của CAL FIRE
  • caloes.ca.gov - Trang mạng Dịch Vụ Khẩn Cấp của Văn Phòng Thống Đốc California
  • ready.gov - Thông tin về sự chuẩn bị ứng phó với thiên tai từ Bộ Nội An Hoa Kỳ