Hỗ Trợ Cháy Rừng
Nếu quý vị bị ảnh hưởng trong trận cháy rừng gần đây và cần được giúp đỡ, xin vui lòng vào trang mạng của chúng tôi. Để biết tin tức mới nhất về tình trạng cháy rừng kịp thời và chính xác cùng các nguồn trợ giúp an toàn, xin vui lòng vào trang Trung Tâm Hỗ Trợ.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Trung Tâm Hỗ Trợ

Trung Tâm Hỗ Trợ

Assistance Center

Chúng tôi luôn nghĩ tới các cộng đồng bị ảnh hưởng trong các trận cháy rừng gần đây. Trung Tâm Hỗ Trợ có thông tin về tình trạng cháy rừng kịp thời và chính xác, cập nhật khi có thông tin mới và giúp quý vị tiếp cận các nguồn trợ giúp an toàn khi cháy rừng và thông tin liên lạc tới các cơ quan này. 

Nếu quý vị bị ảnh hưởng trong trận cháy rừng gần đây, xin vui lòng gửi thông tin của quý vị tại đây

 

Expose as Block
No
""

Hỗ Trợ Thiên Tai

Tìm hiểu về các sắp xếp trả hóa đơn và các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng có sẵn khác. 

Tìm hiểu thêm >

Các Nguồn Trợ Giúp Chăm Sóc Khách Hàng

Tìm hiểu thêm về hỗ trợ thiên tai cháy rừng dành cho khách hàng bị ảnh hưởng trong các trận cháy rừng gần đây.

Tải xuống Bảng Thông Tin của chúng tôi

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Các Nguồn Trợ Giúp Bổ Sung

  • redcross.org - Trang mạng hỗ trợ thiên tai của Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ
  • fire.ca.gov - Trang mạng chính thức của Bộ Lâm Nghiệp và Cứu Hỏa California
  • readyforwildfire.org - Trang mạng chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với cháy rừng của CAL FIRE
  • caloes.ca.gov - Trang mạng Dịch Vụ Khẩn Cấp của Văn Phòng Thống Đốc California
  • ready.gov - Thông tin về sự chuẩn bị ứng phó với thiên tai từ Bộ Nội An Hoa Kỳ