Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  
Nếu quý vị mới có thay đổi về lợi tức, quý vị có thể hội đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng
Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng thông qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.   Tim hiểu thêm ở đây.  

New Development Project Management

null

Let’s Work Together

If you’re a residential/commercial developer or wireless communications carrier, we’re here to help you manage and contribute to the completion of your project. Everything you need to work with us to develop your project is available here.


Let’s Get Started

When you’re ready to start a new project, depending on the type of project, you will work with one of our New Development Project Management (NDPM) work groups: 


Installation Management Services (IMS)

The IMS group manages the design and installation processes for wireless and hard-wired communication and cable companies.

To initiate a wireless or cable communications project please provide the following via email to IMS Inbox:

If you would like to request any additional information about wireless or cable communication projects, please contact the IMS Inbox.


Tract Project Management (TPM)

The TPM group is responsible for residential tracts, associated commercial developments, and all applicant design.

To initiate a project contact your district’s project manager and provide:

To initiate a residential meter and service (Rule 16 Service) project, please provide the following via email to the TPM Inbox:

After receiving your submittal, a TPM representative will contact you within 3 business days to confirm receipt of your project and request any additional information.

If you would like to request any additional information about residential or commercial projects, please contact the TPM Inbox.


Projects managed by TPM include: