Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  
Nếu quý vị mới có thay đổi về lợi tức, quý vị có thể hội đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng
Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng thông qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.   Tim hiểu thêm ở đây.  

Mobile Home Park Utility Upgrade Program

null
Expose as Block
No

Mobile Home Park Utility Upgrade Program

The Mobile Home Park Utility Upgrade Program is a voluntary, three-year pilot program approved by the California Public Utilities Commission (CPUC) that allows mobile home park (MHP) and manufactured housing communities the opportunity to replace privately owned, master-metered/sub-metered electric and gas distribution systems with direct service for MHP residents. The pilot program began in 2015 and will continue through 2017. Once the conversion takes place, residents of the mobile home park will become direct customers.

Mobile Home Residents

If you are a resident of a mobile home park that is participating in the pilot program, we will coordinate with the park owner to meet with you to discuss the construction process and provide information about becoming a direct customer of SCE.

MHP Utility Upgrade Program – What Residents Can Expect

For more information about our programs and services visit on.sce.com/welcome.

Expose as Block
No