Wildfire Assistance
If you are impacted by a recent wildfire and in need of assistance, please visit our Disaster Support page. For timely and accurate wildfire status updates and safety resources, please visit the Assistance Center page.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Mobile Home Park Utility Upgrade Program

null
Expose as Block
No

Mobile Home Park Utility Upgrade Program

The Mobile Home Park Utility Upgrade Program is a voluntary, three-year pilot program approved by the California Public Utilities Commission (CPUC) that allows mobile home park (MHP) and manufactured housing communities the opportunity to replace privately owned, master-metered/sub-metered electric and gas distribution systems with direct service for MHP residents. The pilot program began in 2015 and will continue through 2017. Once the conversion takes place, residents of the mobile home park will become direct customers.

Mobile Home Residents

If you are a resident of a mobile home park that is participating in the pilot program, we will coordinate with the park owner to meet with you to discuss the construction process and provide information about becoming a direct customer of SCE.

MHP Utility Upgrade Program – What Residents Can Expect

For more information about our programs and services visit on.sce.com/welcome.

Expose as Block
No