Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Virtual Net Metering (VNM)

Virtual Net Metering (VNM) allows energy produced by a renewable generating facility to be credited to individual tenants and/or common area utility accounts.

Multifamily housing structure and parking port with two portable electric vehicle charger on the wall

NEM-V vs MASH VNM

We offer two VNM options: Schedule NEM-V-ST (Virtual Net Energy Metering for Multi-Tenant and Multi-Meter Properties), and Schedule MASH-VNM-ST (Multifamily Affordable Solar Housing Virtual Net Metering). Schedule NEM-V-ST is available to an owner or operator of a multi-tenant, multi-meter property where the owner or operator elects to allocate a percentage of the total metered output of a renewable generating facility to service accounts, which are referred to as “Benefitting Accounts.” Schedule MASH-VNM-ST is available to owners or operators of multifamily affordable housing properties where tenants are individually metered by us. Solar energy produced by the solar generating facility is credited to common area and/or tenant service accounts, as designated by the owner or operator, that are located at the same income-qualified residential complex as the solar generating facility.