Working to keep you safe during COVID-19
For your safety and system reliability, outages required to reduce wildfire risk or to address conditions that pose a risk to the public will continue.
Learn more here.
Trợ Giúp với Khó Khăn về Tài Chánh và Trả Hóa Đơn
Để giúp giải quyết các khó khăn về tài chánh do dịch COVID-19, chúng tôi tạm thời ngưng ngắt dịch vụ đối với các khách hàng chưa thể trả hóa đơn của họ. Một số Đại Lý Thanh Toán được Ủy Quyền có thể đóng cửa hoặc cung cấp dịch vụ không liên tục. Chúng tôi sẽ miễn lệ phí khi chậm trễ trả hóa đơn nếu việc này ảnh hưởng đến khả năng chi trả kịp thời của quý vị. Nếu quý vị cần giúp đỡ, hãy vào trang mạng sce.com/billhelp.  

Virtual Net Metering (VNM)

Virtual Net Metering (VNM) allows energy produced by a renewable generating facility to be credited to individual tenants and/or common area utility accounts.

Multifamily housing structure and parking port with two portable electric vehicle charger on the wall

NEM-V vs MASH VNM

We offer two VNM options: Schedule NEM-V-ST (Virtual Net Energy Metering for Multi-Tenant and Multi-Meter Properties), and Schedule MASH-VNM-ST (Multifamily Affordable Solar Housing Virtual Net Metering). Schedule NEM-V-ST is available to an owner or operator of a multi-tenant, multi-meter property where the owner or operator elects to allocate a percentage of the total metered output of a renewable generating facility to service accounts, which are referred to as “Benefitting Accounts.” Schedule MASH-VNM-ST is available to owners or operators of multifamily affordable housing properties where tenants are individually metered by us. Solar energy produced by the solar generating facility is credited to common area and/or tenant service accounts, as designated by the owner or operator, that are located at the same income-qualified residential complex as the solar generating facility.