Hỗ Trợ Cháy Rừng
Nếu quý vị bị ảnh hưởng trong trận cháy rừng gần đây và cần được giúp đỡ, xin vui lòng vào trang mạng của chúng tôi. Để biết tin tức mới nhất về tình trạng cháy rừng kịp thời và chính xác cùng các nguồn trợ giúp an toàn, xin vui lòng vào trang Trung Tâm Hỗ Trợ.
PSPS Update
Customers in SCE service area may be affected by Public Safety Power shutoffs. More information is available at sce.com/psps.

Virtual Net Metering (VNM)

Virtual Net Metering (VNM) allows energy produced by a renewable generating facility to be credited to individual tenants and/or common area utility accounts.

Multifamily housing structure and parking port with two portable electric vehicle charger on the wall

NEM-V vs MASH VNM

We offer two VNM options: Schedule NEM-V-ST (Virtual Net Energy Metering for Multi-Tenant and Multi-Meter Properties), and Schedule MASH-VNM-ST (Multifamily Affordable Solar Housing Virtual Net Metering). Schedule NEM-V-ST is available to an owner or operator of a multi-tenant, multi-meter property where the owner or operator elects to allocate a percentage of the total metered output of a renewable generating facility to service accounts, which are referred to as “Benefitting Accounts.” Schedule MASH-VNM-ST is available to owners or operators of multifamily affordable housing properties where tenants are individually metered by us. Solar energy produced by the solar generating facility is credited to common area and/or tenant service accounts, as designated by the owner or operator, that are located at the same income-qualified residential complex as the solar generating facility.