Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Electric Cars: Charging Station Installers

null

Prepping Your Customer

Did you know that your customer’s rate selection determines whether they will need a second meter? Our special electric vehicle rate plans for residential customers feature lower rates for charging at night. Before installation begins, ask your customer to call us—you can both save time and money. For residential customers have them call: 1-800-4EV-INFO and speak with a Home Fuel AdvisorSM for an EV Power PlanSM. For business customer have them contact their SCE Account Representative or call 1-800-990-7788

Expose as Block
No

Safety & Satisfaction

Proper installation will ensure safe and reliable charging for your customer. Start by familiarizing yourself with our Electrical Service Requirements. For guidance every step of the way, register for free online training courses. You can rely on us to stay up to date as you include electric car charging equipment installation to build your business.

null
Expose as Block
No
Expose as Block
No