Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Renewable Energy Self-Generation Bill Credit Transfer

The Renewable Energy Self-Generation Bill Credit Transfer (RES-BCT) program allows local governments and college campuses to generate energy for their own use. Energy that is not used can be exported to SCE’s grid. All generation exported to SCE’s grid is converted into "generation credits" and is applied to the accounts you designate.  To qualify and enroll in the program, your facility must meet the requirements below and must receive permission-to-operate (PTO).

The RES-BCT program is available on a first-come, first-served basis. Once the combined rated generating capacity of participating customers within SCE’s service territory reaches 124.591 MW out of the 250 MW statewide cap the program will be closed to additional applicants.

Applicants may apply for RES-BCT at any time. To apply please refer to the "How to Apply" section below. Projects that meet the program requirements and have a deemed complete interconnection request, SCE will count towards SCE’s RES-BCT cap.  The project must maintain a valid status during the interconnection and will be counted towards the cap once PTO has been obtained. Should the applicant withdraw the interconnection request, or the request is deemed withdrawn by SCE, a new interconnection request will have to be submitted.  

Once SCE reaches its cap, any new interconnection application seeking to participate in the RES-BCT program will be put on a waitlist. When the capacity of RES-BCT projects with PTO reaches 124.591 MW, the program will be closed to new applications and any projects on the waitlist will be notified of the termination of the program.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off