My SCE App Update
If you’re unable to access the My SCE mobile app, please visit the Apple App Store (for iOS) or Google Play (for Android) and update the app on your mobile device.

Giá Biểu Community Green

Aerial view of solar parking lot

Chương Trình Community Renewables cho các Nhà Phát Triển

Chương trình Green Tariff Shared Renewables (GTSR) của SCE là kết quả của dự luật thượng viện (SB) 43, được ký thành luật vào ngày 28 tháng Chín, 2013. GTSR là chương trình 600 megawatt toàn tiểu bang, cho phép các khách hàng tiện ích có tham gia chương trình có thể đạt đến 100 phần trăm mức sử dụng năng lượng từ các nguồn năng lượng tái tạo đủ điều kiện. Có 2 hệ thống trong chương trình GTSR:

  1. Chương trình Green Rate của SCE
  2. Chương trình Community Renewables của SCE

Chương Trình Community Renewables là gì?

Chương trình Community Renewables của SCE cho phép khách hàng của SCE trực tiếp làm việc với các nhà phát triển để mua dài hạn một phần của dự án năng lượng tái tạo và nhận tín dụng khấu trừ hóa đơn từ SCE dựa trên phần của họ trong lượng điện sản xuất được của dự án.

Thông tin về SB 43 và Community Renewables:

Cách Hoạt Động của Chương Trình

Chương trình Community Renewables cho phép các nhà phát triển làm việc trực tiếp với khách hàng để phát triển các dự án năng lượng tái tạo mới từ 0.5 đến 20.0 MW trong khu vực dịch vụ của SCE. Hệ thống giao dịch của chương trình Community Renewables có 3 thành phần chính:

Thỏa Thuận Khách Hàng Nhà Phát Triển

Khách hàng hợp đồng trực tiếp với một nhà phát triển cho một dự án năng lượng tái tạo cụ thể và mua dài hạn một phần sản lượng của dự án tương ứng với toàn bộ hoặc một phần nhu cầu năng lượng của khách hàng. Hợp đồng này được gọi là Thỏa Thuận Khách Hàng Nhà Phát Triển (Customer Developer Agreement, hay CDA), SCE không ký hợp đồng này và mỗi CDA được thỏa thuận giữa hai bên, khách hàng và nhà phát triển.

Thỏa Thuận Mua Điện

Nếu được chọn, các nhà phát triển ký Thỏa Thuận Mua Điện (PPA) theo Renewable Auction Mechanism (Cơ Chế Đấu Thầu Tái Tạo, RAM) và Phụ Lục Chương Trình Community Renewables Nâng Cao với SCE (CR-RAM PPA). Khách hàng không ký CR-RAM PPA, phụ lục này được nộp và duyệt bởi Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California theo thư tư vấn và là không thể thương lượng.

Tín Dụng trong Bản Kê Năng Lượng của Khách Hàng (Tín Dụng Khấu Trừ Hóa Đơn)

Sau khi ghi danh, khách hàng sẽ đủ điều kiện và họ sẽ nhận được tín dụng khấu trừ hóa đơn trên bản sao năng lượng SCE. Để biết thêm thông tin về các giá biểu có hiệu lực, vui lòng xem lại Thư Tư Vấn 4440-E-A của SCE. Tín dụng khấu trừ hóa đơn có thể thay đổi vào bất kỳ lúc nào, bao gồm sau khi khách hàng ghi danh.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (Ủy Ban) đã quy định rằng điều quan trọng là người tham gia chương trình Community Renewables phải được bảo vệ và khách hàng tiện ích không phải chịu chi phí bất kỳ vụ kiện tụng nào về chứng khoán liên quan đến đơn đòi bồi thường về chứng khoán liên quan đến chương trình Community Renewables. Do đó, Ủy Ban yêu cầu mỗi nhà phát triển và dự án phải tuân thủ các điều luật về chứng khoán. Theo đó, SCE không đại diện hoặc đảm bảo gì về việc dự án Community Renewable hay nhà phát triển dự án có tuân theo các điều luật chứng khoán hay không, và khách hàng và người tham gia chương trình Community Renewables hoàn toàn chịu trách nhiệm tìm hiểu để biết chắc họ và nhà phát triển Community Renewable tuân theo tất cả các điều luật về chứng khoán.

Bắt Đầu

Một số yêu cầu của chương trình Community Renewables mà một nhà phát triển phải đáp ứng là:

  1. Tuân theo Tiêu Chuẩn Quốc Gia Green-e® Energy
    1. Theo tiêu chuẩn D.15-01-051, chương trình Community Renewables của SCE phải có chứng nhận Green-e® Energy theo Tiêu Chuẩn Quốc Gia Green-e Energy. Để biết thêm thông tin, hãy ghé vào Green-e® Energy.
  2. Các Quy Định Truyền Thông Tiếp Thị của Green-e® Energy
  3. Lợi Ích của Cộng Đồng
  4. Thỏa Thuận Khách Hàng Nhà Phát Triển

Tóm Tắt các Quy Định Truyền Thông Tiếp Thị của Green-e® Energy

Theo chương trình Community Renewables, các nhà phát triển dự án năng lượng tái tạo có trách nhiệm tiếp thị (các) dự án năng lượng tái tạo của họ trực tiếp với khách hàng, và phải tuân theo các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và bảo vệ người tiêu dùng của Green-e® Energy. Sự tuân thủ này gồm có tuân theo các quy định Green-e® Energy sau đây đối với tất cả hoạt động tiếp thị sản phẩm, có nghĩa vụ cung cấp thông tin tiết lộ chính xác và đầy đủ cho khách hàng về (các) dự án của nhà phát triển, và tuân theo Quyết Định của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California về Quy Tắc Ứng Xử của Community Choice Aggregation (Tập Hợp Lựa Chọn Cộng Đồng)Quy Tắc Ứng Xử của Green-e® Energy. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu của Green-e® Energy đối với nhà phát triển theo SB 43, vui lòng ghé vào Thông tin dành các nhà phát triển và các yêu cầu về phát điện của Green-e® Energy.

Lưu ý: Phải đáp ứng nhiều Yêu Cầu Green-e® Energy trước khi tiếp thị cho khách hàng.

Một phần thông tin trên trang mạng này về Green-e Energy và các yêu cầu của Green-e® Energy được cung cấp bởi Green-e® Energy. Theo đó, mặc dù SCE cố gắng đảm bảo thông tin trên trang mạng này kịp thời và chính xác nhất có thể được, nhưng SCE không khẳng định, cam kết, hay đảm bảo và không đại diện hay đảm bảo sự chính xác, đầy đủ, hoặc hoàn chỉnh của thông tin được cung cấp bởi Green-e® Energy, và từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với sai sót trong nội dung của trang mạng do Green-e® Energy cung cấp này. Có thể tìm thấy các yêu cầu của Green-e® Energy ở đây. Liên quan đến việc nhà phát triển tham gia chương trình Community Renewables và liên quan đến việc phát hành bất kỳ tín dụng khấu trừ hóa đơn Community Renewables nào cho khách hàng, các nội dung của trang mạng này không quy định hay tạo ra quan hệ hợp đồng, nội dung của mỗi Thỏa Thuận Khách Hàng Nhà Phát Triển, CR-RAM PPA, hoặc thư tư vấn thích hợp xác lập tín dụng khấu trừ hóa đơn Community Renewables sẽ có hiệu lực điều chỉnh, khi thích hợp.

Các Chi Phí & Tín Dụng Community Renewables

Chương Trình Community Renewables có chứng nhận Green-e® Energy. Theo Dự Luật Thượng Viện 43 (SB43), chúng tôi phải có chứng nhận Green-e® Energy là được quản lý bởi tổ chức phi lợi nhuận Center for Resource Solutions. Green-e® Energy là chương trình chứng nhận tự nguyện năng lượng tái tạo hàng đầu ở Bắc Mỹ. Từ năm 1997, Green-e® Energy đã chứng nhận năng lượng tái tạo đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và bảo vệ người tiêu dùng được phát triển cùng với các tổ chức môi trường, năng lượng và chính sách hàng đầu. Green-e® Energy đòi hỏi bên bán năng lượng tái tạo được chứng nhận phải tiết lộ thông tin rõ ràng và hữu ích cho khách hàng tiềm năng, cho phép người tiêu dùng đưa ra lựa chọn sau khi đã có đầy đủ thông tin. Chứng Nhận Green-e® Energy đảm bảo với người tiêu dùng rằng sản phẩm được bán dưới danh nghĩa SCE đáp ứng Tiêu Chuẩn Quốc Gia Green-e® Energy, không bị tính giá hai lần, và được tiếp thị một cách minh bạch và chính xác với khách hàng.

Theo chương trình California Enhanced Community Renewables, các nhà phát triển dự án năng lượng tái tạo có trách nhiệm tiếp thị (các) dự án năng lượng mặt trời trực tiếp với khách hàng, và theo đó tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và bảo vệ người tiêu dùng của Green-e® Energy. Sự tuân thủ này bao gồm làm theo các quy định của Green-e® Energy về tất cả hoạt động tiếp thị sản phẩm và có nghĩa vụ cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về (các) dự án cho khách hàng sử dụng. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu của Green-e Energy đối với nhà phát triển theo SB43, xin vào trang Thông Tin về California Enhanced Community Renewables của Green-e® Energy.