Giá Biểu Community Green

Aerial view of solar parking lot

Chương Trình Community Renewables cho các Nhà Phát Triển

Chương trình Green Tariff Shared Renewables (GTSR) của SCE là kết quả của dự luật thượng viện (SB) 43, được ký thành luật vào ngày 28 tháng Chín, 2013. GTSR là chương trình 600 megawatt toàn tiểu bang, cho phép các khách hàng tiện ích có tham gia chương trình có thể đạt đến 100 phần trăm mức sử dụng năng lượng từ các nguồn năng lượng tái tạo đủ điều kiện. Có 2 hệ thống trong chương trình GTSR:

 1. Chương trình Green Rate của SCE
 2. Chương trình Community Renewables của SCE

Chương Trình Community Renewables là gì?

Chương trình Community Renewables của SCE cho phép khách hàng của SCE trực tiếp làm việc với các nhà phát triển để mua dài hạn một phần của dự án năng lượng tái tạo và nhận tín dụng khấu trừ hóa đơn từ SCE dựa trên phần của họ trong lượng điện sản xuất được của dự án.

Thông tin về SB 43 và Community Renewables:

Cách Hoạt Động của Chương Trình

Chương trình Community Renewables cho phép các nhà phát triển làm việc trực tiếp với khách hàng để phát triển các dự án năng lượng tái tạo mới từ 0.5 đến 20.0 MW trong khu vực dịch vụ của SCE. Hệ thống giao dịch của chương trình Community Renewables có 3 thành phần chính:

Thỏa Thuận Khách Hàng Nhà Phát Triển

Khách hàng hợp đồng trực tiếp với một nhà phát triển cho một dự án năng lượng tái tạo cụ thể và mua dài hạn một phần sản lượng của dự án tương ứng với toàn bộ hoặc một phần nhu cầu năng lượng của khách hàng. Hợp đồng này được gọi là Thỏa Thuận Khách Hàng Nhà Phát Triển (Customer Developer Agreement, hay CDA), SCE không ký hợp đồng này và mỗi CDA được thỏa thuận giữa hai bên, khách hàng và nhà phát triển.

Thỏa Thuận Mua Điện

Nếu được chọn, các nhà phát triển ký Thỏa Thuận Mua Điện (PPA) theo Renewable Auction Mechanism (Cơ Chế Đấu Thầu Tái Tạo, RAM) và Phụ Lục Chương Trình Community Renewables Nâng Cao với SCE (CR-RAM PPA). Khách hàng không ký CR-RAM PPA, phụ lục này được nộp và duyệt bởi Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California theo thư tư vấn và là không thể thương lượng.

Tín Dụng trong Bản Kê Năng Lượng của Khách Hàng (Tín Dụng Khấu Trừ Hóa Đơn)

Sau khi ghi danh, khách hàng sẽ đủ điều kiện và họ sẽ nhận được tín dụng khấu trừ hóa đơn trên bản sao năng lượng SCE. Để biết thêm thông tin về các giá biểu có hiệu lực, vui lòng xem lại Biểu Giá của GTSR trong Thư Tư Vấn 4977-E của SCE. Tín dụng khấu trừ hóa đơn có thể thay đổi vào bất kỳ lúc nào, bao gồm sau khi khách hàng ghi danh.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (Ủy Ban) đã quy định rằng điều quan trọng là người tham gia chương trình Community Renewables phải được bảo vệ và khách hàng tiện ích không phải chịu chi phí bất kỳ vụ kiện tụng nào về chứng khoán liên quan đến đơn đòi bồi thường về chứng khoán liên quan đến chương trình Community Renewables. Do đó, Ủy Ban yêu cầu mỗi nhà phát triển và dự án phải tuân thủ các điều luật về chứng khoán. Theo đó, SCE không đại diện hoặc đảm bảo gì về việc dự án Community Renewable hay nhà phát triển dự án có tuân theo các điều luật chứng khoán hay không, và khách hàng và người tham gia chương trình Community Renewables hoàn toàn chịu trách nhiệm tìm hiểu để biết chắc họ và nhà phát triển Community Renewable tuân theo tất cả các điều luật về chứng khoán.

Bắt Đầu

Một số yêu cầu của chương trình Community Renewables mà một nhà phát triển phải đáp ứng là:

 1. Tuân theo Tiêu Chuẩn Quốc Gia Green-e® Energy
  1. Theo tiêu chuẩn D.15-01-051, chương trình Community Renewables của SCE phải có chứng nhận Green-e® Energy theo Tiêu Chuẩn Quốc Gia Green-e Energy. Để biết thêm thông tin, hãy ghé vào Green-e® Energy.
 2. Các Quy Định Truyền Thông Tiếp Thị của Green-e® Energy
 3. Lợi Ích của Cộng Đồng
 4. Thỏa Thuận Khách Hàng Nhà Phát Triển

Tóm Tắt các Quy Định Truyền Thông Tiếp Thị của Green-e® Energy

Theo chương trình Community Renewables, các nhà phát triển dự án năng lượng tái tạo có trách nhiệm tiếp thị (các) dự án năng lượng tái tạo của họ trực tiếp với khách hàng, và phải tuân theo các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và bảo vệ người tiêu dùng của Green-e® Energy. Sự tuân thủ này gồm có tuân theo các quy định Green-e® Energy sau đây đối với tất cả hoạt động tiếp thị sản phẩm, có nghĩa vụ cung cấp thông tin tiết lộ chính xác và đầy đủ cho khách hàng về (các) dự án của nhà phát triển, và tuân theo Quyết Định của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California về Quy Tắc Ứng Xử của Community Choice Aggregation (Tập Hợp Lựa Chọn Cộng Đồng)Quy Tắc Ứng Xử của Green-e® Energy. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu của Green-e® Energy đối với nhà phát triển theo SB 43, vui lòng ghé vào Thông tin dành các nhà phát triển và các yêu cầu về phát điện của Green-e® Energy.

Lưu ý: Phải đáp ứng nhiều Yêu Cầu Green-e® Energy trước khi tiếp thị cho khách hàng.

Theo D.15-01-051, SCE phải xem xét tất cả tài liệu tiếp thị của nhà phát triển trước khi các tài liệu này được sử dụng để tiếp thị với khách hàng. Tất cả tài liệu tiếp thị của nhà phát triển phải tuân theo các yêu cầu sau:

Expose as Block
No

Trước khi liên lạc khách hàng tiềm năng, nhà phát triển phải nộp một gói thông tin hoàn chỉnh, bao gồm Xác Nhận Tuân Thủ Quy Định Tiếp Thị hoàn chỉnh, tất cả các tài liệu mà nhà phát triển muốn sử dụng để tiếp thị với khách hàng, bao gồm việc xây dựng một trang mạng tương tác với khách hàng, cho CommRenewables@sce.com để được duyệt xét.

Tài liệu của nhà phát triển phải thông báo cho khách hàng về giá ước tính, dự kiến khi nào dự án đi vào hoạt động, và thời hạn hợp đồng. Những tài liệu này có thể được nhà phát triển sử dụng để trình bày về lợi ích của cộng đồng theo D.16-05-006 và Hướng Dẫn CR-RAM RFO hiện hành. Các nhà phát triển phải cung cấp tài liệu điền đầy đủ bày tỏ quan tâm hoặc cam kết ghi danh và bản Tóm Tắt Lợi Ích của Cộng Đồng. Các nhà phát triển cũng có thể cung cấp xác nhận của một thành phố hoặc khách hàng đệ tam nhân đảm bảo rằng họ sẽ mua một phần của dự án năng lượng tái tạo được đề nghị cho SCE và cho biết mức mua dài hạn của họ (Đảm Bảo Đủ Điều Kiện).

 • Nộp Đơn Bày Tỏ Quan Tâm, Cam Kết Ghi Danh, hoặc Giấy Đảm Bảo Đủ Điều Kiện đến CommRenewables@sce.com và đến trang mạng Solicitations.
 • Nộp bản Tóm Tắt Lợi Ích của Cộng Đồng đến CommRenewables@sce.com. và đến trang mạng Solicitations.
 • Các yêu cầu áp dụng cho các giấy tờ bên trên và quy trình nộp các giấy tờ bên trên cho SCE xem xét được cung cấp trong Hướng Dẫn CR-RAM RFO hiện hành. Các giấy tờ bắt buộc có giá trị trong một khoảng thời gian giới hạn như quy định trong Hướng Dẫn CR-RAM RFO hiện hành. Trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa thông tin được cung cấp trên trang mạng và các yêu cầu được đặt ra đối với CR-RAM RFO, thì tài liệu CR-RAM RFO sẽ có hiệu lực điều chỉnh.
Expose as Block
No

Nếu SCE quyết định ký CR-RAM PPA với quý vị và quý vị chọn ký CR-RAM PPA với SCE, sau khi ký kết và bàn giao CR-RAM PPA, quý vị phải:

 • Nộp gói Tài Liệu Tiếp Thị Giai Đoạn Hai hoàn chỉnh đến CommRenewables@sce.com.
 • Đáp ứng các yêu cầu điều kiện tham gia và bắt đầu hoạt động tiếp thị để ký Thỏa Thuận Khách Hàng Nhà Phát Triển (“CDA”). Khi quý vị đã hoàn thành Tiếp Thị Giai Đoạn Hai, theo các yêu cầu Green-e® Energy, quý vị có thể ký CDA với từng khách hàng.
 • SCE sẽ yêu cầu thông tin liên quan đến hồ sơ mua dài hạn của từng khách hàng để xác định tín dụng khấu trừ hóa đơn thích hợp để áp dụng cho hóa đơn phù hợp của từng khách hàng.
 • Nhà phát triển có trách nhiệm thông báo cho SCE nếu CDA đã hết hạn, chấm dứt hoặc bị hủy, nếu khách hàng không còn tham gia chương trình Community Renewables, hoặc nếu khách hàng đã chuyển ra khỏi khu vực dịch vụ của SCE.
Expose as Block
No

Hàng năm, các nhà phát triển phải nộp các tài liệu tiếp thị được sử dụng trong 12 tháng trước đó cho SCE. Ngoài tất cả các yêu cầu tiếp thị của Green-e® Energy và các yêu cầu CR-RAM PPA, nhà phát triển phải:

 • Đăng ký từng dự án là sản xuất năng lượng tái tạo bằng cách nộp Xác Nhận Hệ Thống Theo Dõi Green-e® Energy. Xác nhận này phải được điền đầy đủ, ký tên, và nộp cho Green-e® Energy. Đây là một nghĩa vụ định kỳ vì xác nhận hết hạn sau mỗi vài năm. Có thể tìm thấy thông tin về đơn xác nhận Green-e® Energy ở đây.
 • Nếu một dự án được đặt tại chỗ cho một người sử dụng điện (ví dụ như hệ thống đặt trên mái nhà), hãy lấy giấy Xác Nhận Green-e® Energy cho Chủ Nhà từ bất kỳ chủ nhà phù hợp nào. Đây là một nghĩa vụ hàng năm theo các yêu cầu của Green-e® Energy. Ngoài ra, một khi dự án bắt đầu hoạt động, quý vị phải thông báo cho tất cả người thuê nhà của tòa nhà đặt hệ thống về lượng năng lượng tái tạo mà tòa nhà và người thuê nhà đang sử dụng từ dự án. Nếu chủ nhà không được cấp Tín Dụng Năng Lượng Tái Tạo, thì nhà phát triển và bất kỳ đơn vị phát điện nào từ đó phải thông báo cho tất cả người thuê nhà rằng “không phần nào của điện tái tạo được sử dụng tại chỗ”.
 • Cung cấp thông tin trương mục khách hàng cho CommRenewables@sce.com. Gửi gói thông tin chào mừng cho tất cả khách hàng trong vòng sáu mươi (60) ngày sau khi ký CDA và gửi hàng năm vào lúc tái ghi danh.
 • Liên tục nộp các tài liệu tiếp thị cho CommRenewables@sce.com để sàng lọc trước hoặc duyệt xét theo yêu cầu của SCE hoặc Green-e® Energy.
 • Liên tục nộp thông tin khách hàng mới ghi danh hàng tháng đến CommRenewables@sce.com.
 • Liên tục thông báo cho SCE nếu CDA đã hết hạn hoặc bị hủy.
 • Hoàn thành bất kỳ thay đổi nào theo yêu cầu của SCE hoặc Green-e® Energy và tiết lộ thông tin cho khách hàng trong vòng ba mươi (30) ngày.
Expose as Block
No

Một phần thông tin trên trang mạng này về Green-e Energy và các yêu cầu của Green-e® Energy được cung cấp bởi Green-e® Energy. Theo đó, mặc dù SCE cố gắng đảm bảo thông tin trên trang mạng này kịp thời và chính xác nhất có thể được, nhưng SCE không khẳng định, cam kết, hay đảm bảo và không đại diện hay đảm bảo sự chính xác, đầy đủ, hoặc hoàn chỉnh của thông tin được cung cấp bởi Green-e® Energy, và từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với sai sót trong nội dung của trang mạng do Green-e® Energy cung cấp này. Có thể tìm thấy các yêu cầu của Green-e® Energy ở đây. Liên quan đến việc nhà phát triển tham gia chương trình Community Renewables và liên quan đến việc phát hành bất kỳ tín dụng khấu trừ hóa đơn Community Renewables nào cho khách hàng, các nội dung của trang mạng này không quy định hay tạo ra quan hệ hợp đồng, nội dung của mỗi Thỏa Thuận Khách Hàng Nhà Phát Triển, CR-RAM PPA, hoặc thư tư vấn thích hợp xác lập tín dụng khấu trừ hóa đơn Community Renewables sẽ có hiệu lực điều chỉnh, khi thích hợp.

Các Chi Phí & Tín Dụng Community Renewables

Expose as Block
No

 

Expose as Block
No
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Expose as Block
No

Tín Dụng Phát Điện Trung Bình theo Hạng

Số tiền khấu trừ hóa đơn phản ánh chi phí trung bình mà lẽ ra quý vị phải trả khi phát điện nếu quý vị không tham gia chương trình Community Renewables. Đây là chi phí trung bình mỗi kWh.

Điều Chỉnh Giá Trị Năng Lượng Mặt Trời (Điều Chỉnh Thời Gian Cung Cấp)

Năng lượng mặt trời được mua sẽ được cung cấp vào ban ngày, nhưng hầu hết mọi người thường sử dụng nhiều năng lượng hơn vào ban đêm khi có giá thấp hơn. Sự điều chỉnh này tính toán cho khoản chênh lệch đó.

Expose as Block
No

Biểu Giá Điện Tái Tạo

Đây là chi phí năng lượng mặt trời được mua từ một dự án Community Renewables, nhưng được bù bằng không cho người tham gia chương trình Community Renewables vì khoản tiền trả cho năng lượng tái tạo được chỉ định cho những người tham gia này (thay vì chúng tôi trả cho nhà phát triển).

Chi Phí Lưới Điện CAISO và WREGIS

Các chi phí quản lý lưới điện CAISO bao gồm sử dụng năng lượng, truyền tải năng lượng, và các chi phí dịch vụ đảm bảo tính ổn định và các chi phí được phân bổ bởi CAISO. Các chi phí này cũng gồm có các dịch vụ thị trường, điều hành hệ thống và các khoản phí và chi phí dịch vụ quyền cộng dồn doanh thu, cũng như phí dự báo tài nguyên gián đoạn đủ điều kiện. Các chi phí WREGIS là dựa trên các khoản lệ phí tính bởi WREGIS đối với việc đăng ký, theo dõi và ngưng Tín Dụng Năng Lượng Tái Tạo (Renewable Energy Credits, hay REC) liên quan đến hoạt động phát điện được sử dụng để phục vụ người tham gia chương trình Community Renewables.

Tính Đầy Đủ của Tài Nguyên

Sự điều chỉnh này đảm bảo rằng có đủ tài nguyên phát điện và khoản tiền lời sẵn có cho hệ thống và tải trọng địa phương dự kiến. Sự điều chỉnh này cũng là do giá trị liên quan đến lượng điện được cung cấp bởi các cơ sở Community Renewables.

Chi Phí Hợp Nhất Năng Lượng Tái Tạo

Chi Phí Hợp Nhất Năng Lượng Tái Tạo (Renewable Integration Charge) bao gồm các chi phí liên quan đến việc hợp nhất các tài nguyên tái tạo mới vào lưới điện. Chi phí này hiện nay là $0.

Phí Quản Lý Chương Trình

Đây là chi phí tiền lãi trên mỗi khách hàng mà chúng tôi phải chịu để điều hành Chương Trình Community Renewables.

Chi Phí Tiếp Thị, Giáo Dục, và Tiếp Ngoại

Chi phí trên mỗi khách hàng để quảng bá và giáo dục người tham gia và người tham gia tiềm năng về Chương Trình Community Renewables.

Expose as Block
No

Điều Chỉnh Nhỏ

Điều Chỉnh Nhỏ là một thành phần mức giá nhằm đảm bảo rằng người tham gia Chương Trình Community Renewables trả chi phí cao hơn giá thị trường đối với các tài nguyên được mua thay mặt họ trước khi tham gia Chương Trình Community Renewables, và để ngăn chặn những khách hàng không nằm trong Chương Trình Community Renewables bao trả cho người tham gia. Điều Chỉnh Nhỏ bù lại cho Điều Chỉnh Nhỏ cho Chi Phí Điện và Chi Phí Chuyển Tiếp Cạnh Tranh. Dựa trên ngày quý vị bắt đầu nhận dịch vụ theo chương trình Community Renewables, quý vị được chỉ định một năm cụ thể, gọi là năm “đặc biệt” (vintage). Tư cách đặc biệt sẽ không đổi miễn là quý vị tham gia chương trình. Ngay cả khi quý vị chuyển nhà, quý vị vẫn giữ lại tư cách đặc biệt ở địa điểm mới (miễn là quý vị chuyển nhà trong khu vực dịch vụ của chúng tôi và chọn tiếp tục tham gia chương trình Community Renewables khi lập trương mục dịch vụ mới). Tư cách đặc biệt trong Điều Chỉnh Nhỏ được cập nhật hàng năm vào ngày 1 tháng Bảy. Nếu quý vị ghi danh trước ngày 1 tháng Bảy, quý vị sẽ được đưa vào tư cách đặc biệt của năm trước. Sau ngày 1 tháng Bảy, quý vị sẽ được đưa vào tư cách đặc biệt của năm nay. Do đó, nếu quý vị ghi danh tham gia chương trình Community Renewables có hiệu lực ngày 1 tháng Sáu, 2021, quý vị sẽ có tư cách đặc biệt cho năm 2020. Để biết thêm chi tiết về các thành phần này, vui lòng xem Bảng CCA-CRS.

Expose as Block
No

Chương Trình Community Renewables có chứng nhận Green-e® Energy. Theo Dự Luật Thượng Viện 43 (SB43), chúng tôi phải có chứng nhận Green-e® Energy là được quản lý bởi tổ chức phi lợi nhuận Center for Resource Solutions. Green-e® Energy là chương trình chứng nhận tự nguyện năng lượng tái tạo hàng đầu ở Bắc Mỹ. Từ năm 1997, Green-e® Energy đã chứng nhận năng lượng tái tạo đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và bảo vệ người tiêu dùng được phát triển cùng với các tổ chức môi trường, năng lượng và chính sách hàng đầu. Green-e® Energy đòi hỏi bên bán năng lượng tái tạo được chứng nhận phải tiết lộ thông tin rõ ràng và hữu ích cho khách hàng tiềm năng, cho phép người tiêu dùng đưa ra lựa chọn sau khi đã có đầy đủ thông tin. Chứng Nhận Green-e® Energy đảm bảo với người tiêu dùng rằng sản phẩm được bán dưới danh nghĩa SCE đáp ứng Tiêu Chuẩn Quốc Gia Green-e® Energy, không bị tính giá hai lần, và được tiếp thị một cách minh bạch và chính xác với khách hàng.

Theo chương trình California Enhanced Community Renewables, các nhà phát triển dự án năng lượng tái tạo có trách nhiệm tiếp thị (các) dự án năng lượng mặt trời trực tiếp với khách hàng, và theo đó tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và bảo vệ người tiêu dùng của Green-e® Energy. Sự tuân thủ này bao gồm làm theo các quy định của Green-e® Energy về tất cả hoạt động tiếp thị sản phẩm và có nghĩa vụ cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về (các) dự án cho khách hàng sử dụng. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu của Green-e Energy đối với nhà phát triển theo SB43, xin vào trang Thông Tin về California Enhanced Community Renewables của Green-e® Energy.