Hỗ Trợ Cháy Rừng
Nếu quý vị bị ảnh hưởng trong trận cháy rừng gần đây và cần được giúp đỡ, xin vui lòng vào trang mạng của chúng tôi. Để biết tin tức mới nhất về tình trạng cháy rừng kịp thời và chính xác cùng các nguồn trợ giúp an toàn, xin vui lòng vào trang Trung Tâm Hỗ Trợ.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Get Certified as a Building Operator

null

Building Operator Certification & Training

For commercial customers interested in energy efficiency, we sponsor Building Operator Certification (BOC) training. A total of six courses are currently offered (five "Level 1" courses and one "Level 2" course). This certification not only gives you improved job skills, it trains you to operate more comfortable, efficient facilities.

Courses Offered

"Level 1" classes currently offered include:

 • Energy Efficient Operation of Building HVAC Systems
 • Measuring and Benchmarking Energy Performance
 • Efficient Lighting Fundamentals
 • HVAC Controls Fundamentals
 • Indoor Environmental Quality
 • Common Opportunities for Low-Cost Operational Improvement
 • Operation & Maintenance Practices for Sustainable Buildings

 

"Level 2" classes currently offered include:

 • Preventative Maintenance & Troubleshooting
 • Advanced Electrical Diagnostics
 • HVAC Troubleshooting & Maintenance
 • HVAC Controls & Optimization
 • Motors in Facilities
 • Introduction to Building Commissioning

Schedule & Locations

Classes in or near our service territory are available at the following locations from 8:30 a.m. to 4:30 p.m. Select the city most convenient for you to view class offerings and to register.

Level 1 Locations


Level 2 Locations

Expose as Block
No

Specific addresses and directions will be provided to registered students before classes begin. For more schedule information, please refer to the Training Schedule page on the BOC Web site.