Chương Trình Giá Biểu Time-Of-Use cho Tư Gia

Chương Trình Giá Biểu Time-Of-Use (TOU)

Chương trình TOU có thể giúp quý vị quản lý chi phí năng lượng. Bằng cách lợi dụng giá biểu thấp vào ban đêm và cuối tuần, quý vị có thể tránh giá biểu cao hơn vào ngày thường trong lúc đang có nhu cầu về tài nguyên năng lượng.

TOU plans can help you manage your energy costs. By taking advantage of lower rates during off-peak and super off-peak periods, you can avoid higher weekday rates when energy resources are in demand.

LƯU Ý: Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California đòi hỏi chúng tôi bắt đầu chuyển khách hàng sang các Chương Trình Time-Of-Use (TOU) vào năm 2018, mặc dù quý vị có thể tùy ý đổi lại giá biểu cũ. Tìm hiểu thêm về thay đổi chương trình giá biểu >

  • Biểu giá điện thấp hơn vào ban đêm và cuối tuần
  • Giá biểu cao hơn vào các giờ ban ngày của ngày thường
  • Chi phí năng lượng hàng năm có thể giảm, nhưng hóa đơn có thể cao hơn vào mùa hè
Class name
sce-para-first-top
Expose as Block
No
Expose as Block
No

Giá Biểu TOU có Thích Hợp với Quý Vị Không?

Time of Use Rate Plan video thumbnail.

Xem băng hình và tìm hiểu cách thức tính toán của chương trình giá biểu TOU.

Quý vị cũng có thể so sánh giá biểu hiện tại với chương trình TOU của chúng tôi và xem chương trình nào thích hợp nhất cho quý vị.

Expose as Block
No

NOTE: TOU-D-A will be closed to customer enrollment beginning March 1, 2019.

Tốt hơn cho người sử dụng năng lượng ít và trung bình (ít hơn 700 kWh/tháng)

TOU-D-A có giá biểu giờ cao điểm cao hơn bù lại bởi Tín Dụng Căn Bản hàng tháng (xem bên dưới).

Giá biểu cao nhất: Ngày thường 2 giờ chiều - 8 giờ tối.
Phí Căn Bản Hàng Ngày: $.03 mỗi ngày
Phí Tối Thiểu Hàng Ngày: $.34
Tín Dụng Căn Bản: $.08 mỗi kWh tối đa đến định mức căn bản hàng tháng.Ví dụ, nếu định mức của quý vị là 200 kWh, quý vị sẽ thấy $16 tín dụng trên hóa đơn.

Tháng Sáu đến tháng Chín (4 tháng)

Summer rates apply June through September. Weekday Off-Peak pricing is 28¢ from 8 a.m. to 2 p.m., and 8 p.m. to 10 p.m. Super Off-Peak is 12¢ from 10 p.m. to 8 a.m. On-Peak is 47¢ from 2 p.m. to 8 p.m.
Weekend Off-Peak pricing is 28¢ from 8 a.m. to 10 p.m. Super Off-Peak is 12¢ from 10 p.m. to 8 a.m. Rates are per kWh.
Legend of super off-peak, off-peak, and on-peak. Above rates are per kWh.
Expose as Block
No

NOTE: TOU-D-A will be closed to customer enrollment beginning March 1, 2019.

Tốt hơn cho người sử dụng nhiều năng lượng (hơn 700 kWh/giờ)

TOU-D-B có mức giá thấp hơn ở giờ cao điểm, nhưng có mức phí căn bản hàng ngày cao hơn và không có tín dụng căn bản.

Giá biểu cao nhất: Ngày thường 2 giờ chiều – 8 giờ tối.
Phí Căn Bản Hàng Ngày: $.55 mỗi ngày
Phí Tối Thiểu Hàng Ngày: Không có
Tín Dụng Căn Bản: Không có

Tháng Sáu đến tháng Chín (4 tháng)

Summer rates apply June through September. Weekday Off-Peak pricing is 17¢ from 8 a.m. to 2 p.m., and 8 p.m. to 10 p.m. Super Off-Peak is 12¢ from 10 p.m. to 8 a.m. On-Peak is 36¢ from 2 p.m. to 8 p.m.
Weekend Off-Peak pricing is 17¢ from 8 a.m. to 10 p.m. Super Off-Peak is 12¢ from 10 p.m. to 8 a.m. Rates are per kWh.
Legend of super off-peak, off-peak, and on-peak. Above rates are per kWh.
Expose as Block
No

NOTE: TOU-D-A will be closed to customer enrollment beginning March 1, 2019.

TOU-D-T kết hợp giá Time-Of-Use và Giá Biểu theo Bậc.

Giá biểu cao nhất: Ngày thường 12 giờ trưa - 6 giờ chiều.
Phí Căn Bản Hàng Ngày: $.03 mỗi ngày
Phí Tối Thiểu Hàng Ngày: $.34
Tín Dụng Căn Bản: Không có

Thêm Chi Tiết

Không như các chương trình TOU khác, TOU-D-T có hai bậc giá quyết định bởi định mức căn bản của quý vị.

Mức 1: tối đa 130% định mức căn bản

Mức 2: hơn 130% định mức căn bản

Nếu quý vị sử dụng hơn 130% định mức căn bản của mình, quý vị sẽ được tính tiền ở Bậc 2 cao hơn. Trong mỗi bậc, giá tính theo giờ sử dụng trong ngày và mùa.

Tháng Sáu đến tháng Chín (4 tháng)

Summer rates apply June-September. TOU-D-T weekday rate has two tiers. Tier 1 Off-Peak is 19¢ from 8am-12pm, and 6pm-8am. Tier 2 Off-Peak is 23¢ from 8am-12pm and 6pm-8am. Tier 1 On-Peak is 37¢ from 12pm-6 pm. Tier 2 On-Peak is 41¢.
Weekend rate for Tier 1 is 19¢. Tier 2 is 23¢. Rates are per kWh.
Legend of Tier 1, Off-Peak/On-Peak, Tier 2, Off-Peak/On-Peak for Summer and Winter. Above rates are per kWh.
Expose as Block
No

NOTE: TOU-D-A will be closed to customer enrollment beginning March 1, 2019.

Giá biểu cho các trạm sạc xe điện có đồng hồ riêng

Quý vị có trạm sạc xe điện tại nhà không? Xin gọi cho chúng tôi tại 1-800-4EV-INFO và hỏi một trong các Home Fuel AdvisorsSM (Tư Vấn Năng Lượng tại Nhà) của SCE xem chương trình này có thích hợp cho quý vị không.

Giá biểu cao nhất: Hàng ngày từ 12 giờ trưa – 9 giờ đêm.
Phí Đồng Hồ Hàng Tháng: $2.76
Tín Dụng Căn Bản: Không có
 

Giá Biểu Mùa Hè: Tháng Sáu đến tháng Chín (4 tháng)

Summer rates apply June to September and are 37¢ per kWh from 12 p.m. to 9 p.m. and 13¢ from 12 a.m. to 12 p.m. and from 9 p.m. to 12 a.m. Rates are per kWh.

Giá Biểu Mùa Đông: Tháng Mười đến tháng Năm (8 tháng)

Winter rates apply October through May and are 24¢ from 12 p.m. to 9 p.m. and 13¢ from 12 a.m. to 12 p.m and from 9 p.m. to 12 p.m. Rates are per kWh.
Legend of super off-peak and on-peak. Above rates are per kWh.
Expose as Block
No

Tốt hơn cho khách hàng thức khuya. Có thể có lợi cho các hộ gia đình nhỏ hơn ở các khu vực ven biển có nhà ở hoặc căn hộ vừa phải.

 

Giá biểu cao nhất: Ngày thường Mùa hè 4 giờ chiều – 9 giờ tối.Phí Căn Bản Hàng Ngày: 3¢ mỗi ngày
Phí Tối Thiểu Hàng Ngày: 34¢ mỗi ngày
Tín Dụng Căn Bản: 8¢ mỗi kWh lên đến mức căn bản hàng tháng của quý vị
Ví dụ, nếu mức căn bản hàng tháng của quý vị là 200 kWh, quý vị có thể nhận khoản tín dụng $16 trên hóa đơn của mình.
Hội đủ điều kiện để bảo vệ hóa đơn.

Tháng Sáu đến tháng Chín (4 tháng)

Summer rates apply June through September. TOU-D-4 weekday rate has Off-Peak and On-Peak pricing. Off-Peak is 22¢ from 8 a.m. to 4 p.m., and 9 p.m. to 8 a.m. On-Peak is 41¢ from 4 p.m. to 9 p.m.
TOU-D-4 weekend rate has Off-Peak and Mid-Peak pricing. Off-Peak is 22¢ from 8 a.m. to 4 p.m., and 9 p.m. to 8 a.m. Mid-Peak is 27¢ from 4 p.m. to 9 p.m.
Legend
Expose as Block
No

Tốt hơn cho khách hàng ngủ sớm. Có thể có lợi cho các hộ gia đình ở nhà cả ngày và có ý định thuê nhà nhỏ hơn.

 

Giá biểu cao nhất: Ngày thường Mùa hè 5 giờ chiều – 8 giờ tối.
Phí Căn Bản Hàng Ngày: 3¢ mỗi ngày
Phí Tối Thiểu Hàng Ngày: 34¢ mỗi ngày
Tín Dụng Căn Bản: 8¢ mỗi kWh lên đến mức căn bản hàng tháng của quý vị
Ví dụ, nếu mức căn bản hàng tháng của quý vị là 200 kWh, quý vị có thể nhận khoản tín dụng $16 trên hóa đơn của mình.
Hội đủ điều kiện để bảo vệ hóa đơn.

Tháng Sáu đến tháng Chín (4 tháng)

Summer rates apply June through September. TOU-D-5 weekday rate has Off-Peak and On-Peak pricing. Off-Peak is 23¢ from 8 a.m. to 5 p.m., and 8 p.m. to 8 a.m. On-Peak is 49¢ from 5 p.m. to 8 p.m.
TOU-D-5 weekend rate has Off-Peak and Mid-Peak pricing. Off-Peak is 23¢ from 8 a.m. to 5 p.m., and 8 p.m. to 8 a.m. Mid-Peak is 29¢ from 5 p.m. to 8 p.m
EN Legend
Expose as Block
No

Sẵn Sàng Thay Đổi Giá Biểu của Quý Vị?

Nếu quý vị muốn thay đổi giá biểu sang một trong các Chương Trình Giá Biểu TOU, hãy gọi cho chúng tôi tại 1-866-743-1645.

Expose as Block
No
Expose as Block
No

Được Giúp Đỡ với Hóa Đơn của Quý Vị

Chúng tôi hiểu rằng trả hóa đơn có thể là việc khó khăn, và chúng tôi muốn giúp. Tìm hiểu thêm về các chương trình giảm giá, cần thêm thời gian bằng cách sắp xếp trả hóa đơn, hoặc nộp đơn xin giúp đỡ một lần thông qua Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng của chúng tôi.

Expose as Block
No

Sử Dụng Năng Lượng Sạch với TOU

Các nguồn năng lượng sạch từ gió và mặt trời giúp mạng lưới năng lượng giảm tác động lên môi trường. Mặt trời chiếu sáng trong thời gian hầu hết chúng ta đang làm việc và gió thổi ngay cả khi chúng ta đang ngủ. Với chương trình TOU, quý vị có tiềm năng tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí cho hóa đơn điện khi sử dụng năng lượng tái tạo khi tự nhiên có sẵn.

Cùng với việc sử dụng năng lượng sạch, tìm hiểu cách thức quý vị có thể giúp cho môi trường và có tiềm năng giảm chi phí cho hóa đơn điện khi sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.

Expose as Block
No

Hỏi Đáp về Time-Of-Use cho Tư Gia