Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Financing for Energy Efficiency

""

Small Business Energy Efficiency Financing (SBF) Program

Are you looking to reduce energy consumption at your business or nonprofit? SBF puts energy efficiency improvements within reach through attractive financing options, including leases, service agreements and loans. State-administered and SCE-supported, SBF can help upgrade lighting, windows, HVAC systems, controls, equipment, and more, whether or not you own the property. Financing can also go toward nonenergy improvements, like remodeling or landscaping.

SBF offers access to financing up to $5 million and is available for a wide range of businesses and industries, from relatively new companies to established organizations, from corner stores to warehouses. With the program’s fast and easy approval process, you can start reducing your energy use and carbon footprint right away.

For more details, visit GoGreenFinancing.com.