Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Direct Access Overview

SOURCE
ESP
providing electricity supply
DELIVERY
UTILITY
delivering energy, maintaining lines, billing customers
CUSTOMER SERVICE
ESP
providing customer service
CUSTOMER
END-USE CUSTOMERS
enabling customer energy choices

What is Direct Access?

Direct Access (DA) is an option that allows customers to elect to purchase electricity and other services from an Electric Service Provider (ESP), instead of SCE. An ESP is the entity that contracts directly with the customer to provide electric service, and is responsible for arranging an adequate supply of electricity. ESPs are required to meet certain requirements with the California Public Utilities Commission (CPUC) in addition to meeting SCE’s financial and technical requirements.

Learn More About Direct Access
Register As an ESP
Expose as Block
No
Participate In Direct Access
Discontinue Direct Access Service
Expose as Block
No
FAQ for Customers
Expose as Block
No