Our response to COVID-19
We’ve made some changes due to COVID-19, including suspending service disconnections for nonpayment and only continuing critical work needed to protect public safety and reduce the risk of wildfires.   Learn more here.  
If your income has recently changed, you may qualify for a reduced energy rate
If you have recently lost your job, even if you are receiving unemployment benefits, you may qualify for a reduced energy rate through our CARE or FERA programs.   Learn more here.  

Thanh Toán Hóa Đơn Của Quý Vị

Cách Trả Hóa Đơn trên Mạng

Dùng trương mục chi phiếu của quý vị:

Đăng Nhập và Trả
Hóa Đơn

Trả Ngay  
Hoặc

Trả Hóa Đơn Không
Đăng Nhập

Trả Ngay  

Dùng thẻ tín dụng hoặc thẻ rút tiền:

Liên Kết tới Chase Bank

Trả Ngay  

JP Morgan Chase thu $1.65 lệ phí cho sự tiện lợi. Chỉ Dành cho Khách Hàng Tư Gia

Không In Ra Giấy

3 lý do để ghi danh Hóa Đơn Không In Ra Giấy:

  An Toàn và Tiện Lợi

  Nhắc Trả Hóa Đơn Tin Cậy Mỗi Tháng

  Tốt Hơn cho Môi Trường

Năng Lượng & Quý Vị

Chuyển Khoản

Chọn hoặc ghi danh cho SCE là hãng được nhận tiền tại ngân hàng của quý vị.

Xin chờ 2-5 ngày làm việc trước khi chúng tôi nhận được tiền trả hóa đơn.

Không Mất Phí

Trả bằng trương mục chi phiếu hoặc tiết kiệm,

Điện Thoại

1-800-655-4555
QuickCheck – Trả tiền một lần không cần đăng nhập.

1-800-877-8600
Trả Qua Điện Thoại – lưu lại thông tin trả hóa đơn của quý vị.

Khoản tiền được ghi nhận vào cùng ngày nếu trả trước 6 giờ chiều.

Không Mất Phí

Trả bằng trương mục chi phiếu.

Thư

Khách Hàng Tư Gia
Southern California Edison
P.O. Box 600
Rosemead, CA 91771-0001

Khách Hàng Doanh Nghiệp
Southern California Edison
P.O. Box 300
Rosemead, CA 91772-0001

Xin chờ 2-5 ngày làm việc trước khi chúng tôi nhận được tiền trả hóa đơn.

Không Mất Phí

Trả bằng chi phiếu hoặc lệnh trả tiền.

Đến Trả Trực Tiếp

Tìm Đại Lý Ủy Quyền Trả Hóa Đơn.


Khoản tiền được ghi nhận vào cùng ngày nếu trả trước 6 giờ chiều, trừ thứ Bảy.

Không Mất Phí

Trả bằng tiền mặt, chi phiếu, hoặc lệnh chuyển tiền.

Expose as Block
No

Chương Trình Trả Dàn Đều

Là khách hàng tư gia, hoặc khách hàng thương mại GS-1, quý vị có thể hội đủ điều kiện để ghi danh vào Chương Trình Trả Dàn Đều của chúng tôi. Chương trình này chia đều các khoản tiền trả hàng tháng để tránh mức tăng cao trong các bản chi tiết hóa đơn năng lượng của quý vị, ngay cả khi mức sử dụng năng lượng của quý vị thay đổi từ mùa này sang mùa khác, cho phép quý vị có thể dự đoán các khoản tiền trả hóa đơn của mình.

Xem phần Hỏi Đáp về Chương Trình Trả Dàn Đều để biết thêm thông tin.

Gọi để ghi danh: 1-800-434-2365