Cơ sở vật chất quan trọng và Cơ sở hạ tầng quan trọng

City Skyline of Critical Facilities and Infrastructure

Cơ sở vật chất quan trọng và Cơ sở hạ tầng quan trọng

Khi mức độ nghiêm trọng và tần suất của các đám cháy rừng ở California tiếp tục gia tăng, các cơ quan tiện ích của tiểu bang, bao gồm Nam Southern California Edison, đã thực hiện Ngắt điện An toàn Công cộng (PSPS) để giảm nguy cơ cơ sở hạ tầng điện gây ra một vụ cháy rừng đáng kể.  PSPS là một phương sách cuối cùng. 

PSPS được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC). Để giảm thiểu tác động đến an toàn và cộng đồng của PSPS, CPUC đã xác định các cơ sở quan trọng và cơ sở hạ tầng quan trọng là các đơn vị" "cần thiết cho sự an toàn công cộng và yêu cầu hỗ trợ thêm cũng như lập kế hoạch trước để đảm bảo khả năng phục hồi trong các trường hợp ngưng cấp điện."

Các đơn vị được chỉ định là cơ sở quan trọng và cơ sở hạ tầng quan trọng nhận được thông báo ưu tiên về các sự kiện PSPS và có thể hưởng lợi từ việc truy cập vào Public Safety Partner Portal của SCE, bao gồm thông tin cập nhật về sự kiện PSPS. Chúng tôi sẽ làm việc với các cơ sở quan trọng và các đơn vị cơ sở hạ tầng quan trọng để giúp đánh giá khả năng phục hồi và khả năng tiếp cận nguồn điện dự phòng của họ.

Các đơn vị thuộc các lĩnh vực công nghiệp được liệt kê dưới đây được coi là "cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng quan trọng" theo định nghĩa của CPUC.   

Các lĩnh vực công nghiệp

Liên hệ chúng tôi

Để thêm doanh nghiệp của bạn vào danh sách các cơ sở quan trọng và cơ sở hạ tầng quan trọng được chỉ định của chúng tôi hoặc nếu bạn có câu hỏi khác, vui lòng liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn hoặc gửi câu hỏi đến:

Maria Rios
Cố vấn cấp cao, Phòng Khách hàng doanh nghiệp
scebcdcustomersupport@sce.com