Hỗ Trợ Khắc Phục Thảm Họa

Liên Lạc

Khi xảy ra những thảm họa lớn, SCE có Nhóm Hỗ Trợ Khách Hàng đảm trách việc giúp đỡ những khách hàng bị ảnh hưởng. Nếu quý vị đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa, SCE sẵn sàng giúp đỡ: Vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 1-800-250-7339 từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu, hoặc thứ Bảy từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Hỗ Trợ Khách Hàng Bị Ảnh Hưởng bởi Thảm Họa Lớn

Tại SCE, chúng tôi sẽ làm việc với những khách hàng bị ảnh hưởng bởi thảm họa lớn để giúp họ khắc phục bằng cách sắp xếp trả hóa đơn nếu cần, giúp mở dịch vụ tại những nơi ở tạm, đảm bảo cho khách hàng hội đủ điều kiện về lợi tức nhận được thông tin hỗ trợ cần thiết và đẩy nhanh quá trình xây dựng lại với đội Hoạch Định Dịch Vụ chuyên trách. Sau đây là những điều bổ sung cần cân nhắc:

Sắp Xếp Trả Hóa Đơn

Nếu quý vị gặp khó khăn tạm thời về tiền bạc do thảm họa, quý vị có thể hoãn lại và trả hóa đơn vào lúc khác. Quý vị có thể sắp xếp trả hóa đơn trên mạng qua My Account hoặc gọi cho chúng tôi theo số 1-800-250-7339.

Nộp Đơn Đòi Bồi Thường

Nếu quý vị cần nộp đơn đòi bồi thường, chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn và hỗ trợ từ đầu đến cuối. Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-251-3311 hoặc nộp đơn đòi bồi thường trên mạng.

Hỗ Trợ cho Khách Hàng Hội Đủ Điều Kiện về Lợi Tức

Trong một thảm họa lớn, để cố gắng giúp khách hàng trong chương trình Mức Giá Năng Lượng Thay Thế của California (CARE) có thể bị ảnh hưởng, chúng tôi sẽ ngừng mọi thủ tục xác minh lợi tức. Ngoài ra, chúng tôi sẽ hủy bất kỳ hồ sơ xác minh nào đang chờ cứu xét của khách hàng trong vùng bị ảnh hưởng. Để biết thông tin về cách hội đủ điều kiện tham gia chương trình CARE, vui lòng gọi số 1-800-251-3311.

Ngoài ra, Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng (EAF) cam kết cung cấp hỗ trợ quan trọng để giúp khách hàng trả hóa đơn điện khi họ cần nhất. Vui lòng bấm vào liên kết ở đây để tìm hiểu thêm về quỹ này.

Nhân viên hỗ trợ chuyên trách của chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ trong những tác động khó khăn mà khách hàng trải qua do thảm họa. Chúng tôi mong được hỗ trợ những khách hàng bị ảnh hưởng.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Support for Net Energy Metering (NEM) Customers

If you are a Residential NEM customer that has been impacted by a major disaster, for which a state of emergency has been declared, and you decide to rebuild your NEM system, it may be possible for you to remain on your original NEM tariff and have application fees waived if you meet these requirements:

  • You notify us of your intent to rebuild within 2 years from the date the major disaster occurred; AND
  • You complete your NEM system rebuild and submit a new NEM application within 4 years from the date the major disaster occurred.

To notify us of your intent to rebuild your NEM system, please complete this Disaster Support Form.

If you have additional questions, please contact us at: nem@sce.com.

Các Nguồn Trợ Giúp Bổ Sung

  • redcross.org - Trang mạng hỗ trợ thiên tai của Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ
  • caloes.ca.gov - Trang mạng Dịch Vụ Khẩn Cấp của Văn Phòng Thống Đốc California
  • ready.gov - Thông tin về sự chuẩn bị ứng phó với thiên tai từ Bộ Nội An Hoa Kỳ
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No

Các Nguồn Trợ Giúp Bổ Sung

  • redcross.org - Trang mạng hỗ trợ thiên tai của Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ
  • caloes.ca.gov - Trang mạng Dịch Vụ Khẩn Cấp của Văn Phòng Thống Đốc California
  • ready.gov - Thông tin về sự chuẩn bị ứng phó với thiên tai từ Bộ Nội An Hoa Kỳ