Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Welcome to our Home Efficiency Guide

Home Efficiency Guide

Looking to take advantage of the easiest ways to save money on your electricity bill? Our Home Energy Guide offers information on your home energy usage, ways to conserve and more. Get tips for simple changes to maximize savings in your home.

Building Materials
Heating and Cooling
Lighting
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Kitchen Appliances
Laundry Appliances
Office and Home Electronics
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Go Green with Electric

Maximize your energy-efficiency with an all-electric home. By installing electric appliances, you’ll be able to take advantage of the latest technology, lower your energy bill, and help the environment, too. 

Find Out More

Buyer’s Guide

Buying a new appliance is a big investment, and buying a new home an even bigger one. A few tips on what to look for can help you shop savvy and save energy.

Appliance Care

From dishwashers to clothes dryers, using and maintaining your appliances properly can benefit your energy savings plan.

5 Minutes to Energy Savings

By creating or logging on to your My Account, our Energy Advisor offers information on your actual home energy usage based on your bill, ways to conserve and more. Get tips for simple changes to maximize savings in your home.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off