Tư vấn về giá SCE

Tư vấn về giá SCE


Giá của chúng tôi sẽ giảm vào ngày 1 tháng 6 năm 2024

Class name
heading-new-style
Expose as Block
No

Trong suốt cả năm, chúng tôi gửi yêu cầu tới Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC) để thay đổi mức giá của chúng tôi. Những yêu cầu này phải được CPUC chấp thuận. Những thay đổi về giá của chúng tôi có thể khiến hóa đơn tiền điện hàng tháng của bạn tăng hoặc giảm.

Giá dân cư trung bình hiện tại: 33,8 cent mỗi kWh

Giá dân cư trung bình mới: 33,2 cent mỗi kWh

Bảng dưới đây trình bày ước tính về mức độ ảnh hưởng của hóa đơn SCE dân cư của quý vị khi chúng tôi giảm giá vào ngày 1 tháng 6 năm 2024:

Tác động hóa đơn hàng tháng của khách hàng dân cư trung bình

Việc giảm giá vào ngày 1 tháng 6 năm 2024 là kết quả ròng của cả việc tăng và giảm đối với các hạng mục khác nhau được thu trong giá điện:

  • Việc giảm giá chủ yếu là kết quả của việc SCE loại bỏ chi phí khỏi giá cước đã được khách hàng thu hồi hoàn toàn. Tổng cộng, chúng tôi đang loại bỏ $716 triệu chi phí khỏi giá biểu. Chúng tôi cũng sẽ hoàn lại 24 triệu đô la đã được thu trước đây - nhưng chưa được chi tiêu - cho việc tự bảo hiểm trách nhiệm pháp lý về cháy rừng.
  • Chúng tôi đang triển khai chi phí 379 triệu USD theo tỷ lệ phát sinh vào năm 2021 liên quan đến việc giảm nguy cơ cháy rừng thảm khốc trong khu vực dịch vụ của chúng tôi bằng cách tăng cường quản lý thảm thực vật, giảm thiểu tác động của việc Cắt điện vì An toàn Nguồn điện (PSPS) và hoàn thành công việc giảm thiểu cháy rừng quan trọng khác . CPUC đã phê duyệt việc thu hồi các chi phí này theo tỷ giá trong một quyết định ban hành vào tháng 3 năm 2024 (Quyết định 24-03-008).  
  • Cuối cùng, vào ngày 1 tháng 6 hàng năm, chúng tôi điều chỉnh tốc độ truyền tải do Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang (FERC) quản lý liên quan đến việc truy cập vào lưới do Nhà điều hành Hệ thống Độc lập California (CAISO) kiểm soát. Việc điều chỉnh tỷ lệ này dẫn đến sự gia tăng tỷ lệ truyền tải với tổng trị giá 172 triệu USD. 

Chúng tôi cung cấp nhiều chương trình, công cụ, ưu đãi và giảm giá để giúp bạn giảm mức sử dụng năng lượng và quản lý chi phí tại nhà cũng như tại nơi làm việc. Hãy truy cập Hướng dẫn sử dụng năng lượng hiệu quả trong nhà của chúng tôi để biết các mẹo tiết kiệm năng lượng và tìm hiểu thêm về các cách tiết kiệm.

Thông báo tư vấn về giá SCE trước đây

Ngày 1 tháng 1 năm 2024

Ngày 1 tháng 3 năm 2024

cách lưu biểu tượng

Giảm giá & Ưu đãi

Tìm thêm cách để tiết kiệm hóa đơn tiền điện của bạn.

Tìm hiểu thêm

biểu tượng trung tâm trợ giúp

Có một vài câu hỏi?

Tìm câu trả lời trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.

Nhận câu trả lời

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off