Hỗ Trợ Cháy Rừng
Nếu quý vị bị ảnh hưởng trong trận cháy rừng gần đây và cần được giúp đỡ, xin vui lòng vào trang mạng của chúng tôi. Để biết tin tức mới nhất về tình trạng cháy rừng kịp thời và chính xác cùng các nguồn trợ giúp an toàn, xin vui lòng vào trang Trung Tâm Hỗ Trợ.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Energy Saving Solutions For Your Business

Expose as Block
No

If you are upgrading equipment in an existing building, planning a major remodeling or construction of a new building, or looking for ways to reduce overall energy consumption during hours of peak demand, we have solutions to meet your needs. 

3 Steps to Efficiency & Savings

3

Get Incentives & Savings

Our programs offer a number of financial incentives. When you reduce your energy consumption with solar or self-generation you save even more. Take advantage of our zero-interest financing for energy-efficient upgrades. Learn how the programs work, then, apply to get your incentives.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Green Energy Solution

Learn about options to help create a cleaner grid for the future through non-carbon-emitting strategies such as energy efficiency, demand response, solar and energy storage.

Demand Response

Reduce your energy usage during peak times to maximize your savings. Let us show you how to optimize the way your business uses energy.

Energy Education Centers

Take classes and learn how to manage your energy use with us at our Energy Education Centers. See a list of classes.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Energy Management Information

Use technology to help you save energy in your business. Find all the information you need, all in one place. Visit the Energy Management Center for smart products, smart programs and smart tools.