Thanh toán hóa đơn


Class name
left-box-content
Expose as Block
No

Phương thức thanh toán của chúng tôi rất đơn giản, thuận tiện và an toàn. Chọn một trong đó làm việc tốt nhất cho bạn.

Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No
Giúp thanh toán hóa đơn của bạn

Giúp thanh toán hóa đơn của bạn

SCE cung cấp các Chương trình Hỗ trợ Hóa đơn để giúp duy trì năng lượng của bạn.

Làm thế nào để giảm hóa đơn của bạn

Làm thế nào để giảm hóa đơn của bạn

Nhận các mẹo về cách giảm hóa đơn của bạn.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Các cách khác để thanh toán


Class name
sce-header-center
Expose as Block
No
Trả qua Điện Thoại

 • Gọi số 1-800-655-4555 để trả hóa đơn một lần qua điện thoại
 • Gọi số 1-800-877-8600 để lưu thông tin ngân hàng của quý vị cho những lần sau với tính năng Trả qua Điện Thoại
 • Không có Lệ Phí
Expose as Block
No
Trả qua Bưu Điện

Khách hàng dân cư
Southern California Edison
P.O. Box 600
Rosemead, CA 91771-0001

Khách hàng doanh nghiệp
Southern California Edison
P.O. Box 300
Rosemead, CA 91772-0001

 • Thanh toán bằng séc hoặc lệnh chuyển tiền.
 • Bao gồm cuống hóa đơn của bạn với thanh toán
 • Cho phép 2-5 ngày làm việc để nhận được thanh toán.
Expose as Block
No
Trả Trực Tiếp

Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử (EDI) / ACH / EFT

 • Chúng tôi nhận tiền trả ACH / EFT với thông tin chuyển tiền chi tiết. Khoản tiền trả và thông tin chi tiết phải được gửi qua ngân hàng của quý vị sử dụng định dạng tập tin chuyển tiền EDI 820 trong CTX hay CCD+. Để tham gia, quý vị phải là khách hàng Thương Mại.
 • Xin liên lạc với Nhóm Thanh Toán EDI của chúng tôi tại electpay@sce.com và cung cấp thông tin sau:
  • Số Trương Mục Khách Hàng SCE của Quý Vị
  • Tên công ty
  • Tên người liên lạc
  • Số điện thoại người liên lạc
Expose as Block
No
""

What is a digital wallet? 

A digital wallet is an app or online service that allows you to link your credit cards, debit cards, and bank accounts into a digital system for making electronic payments. Currently, SCE accepts the following digital wallets for payment: Venmo, PayPal, Google Pay, and Apple Pay.

Expose as Block
No

Which digital wallets does SCE accept? 

Venmo, PayPal, Google Pay, and Apple Pay.

Expose as Block
No

Can I use a digital wallet as my default payment method? 

Yes. You may set it as your default payment method when you add a digital wallet to your account through the JP Morgan Chase processing system.

Expose as Block
No

Can I use a digital wallet to set up Auto Pay? 

No. At this time, you can only set up Auto Pay with your checking account within My Account.

Expose as Block
No

Why do I need to pay a convenience fee? 

The convenience fee is charged by JP Morgan Chase for using their secure payment processing system and applies to all digital wallet, credit card, and debit card payments. SCE does not receive or benefit from the fee, which cannot be waived.

Expose as Block
No