Trả Hóa Đơn

Các Cách Trả Hóa Đơn

Có rất nhiều cách để trả hóa đơn. Chọn cách phù hợp nhất với quý vị.

Quý vị cần giúp đỡ trả hóa đơn?

Nếu quý vị đang gặp khó khăn về tài chính do COVID-19, xin ghé vào trang sce.com/billhelp.


Quý vị vẫn chưa ghi danh?
Việc ghi danh có nhiều lợi ích:

Dùng hóa đơn điện tử.
Tiết kiệm thời gian, tiền bạc, và bảo vệ môi trường.

Nhận thông báo.
Không bao giờ bị lỡ một hóa đơn hay thông báo dịch vụ.

Ghi Danh Trả Hóa Đơn Tự Động.
Ghi danh trả hóa đơn hàng tháng tự động.

Tạo User ID cho SCE.com của Quý Vị Ngay Bây Giờ  

Trả Bằng Thẻ Rút Tiền/ Thẻ Tín Dụng của Quý Vị

Chỉ dành cho những khách hàng cư dân. Quý vị sẽ được chuyển đến trang của Ngân Hàng JP Morgan Chase. Mỗi lần giao dịch, JP Morgan Chase thu $1.65 lệ phí cho sự tiện lợi. Chấp nhận thẻ MasterCard, Visa, và American Express.

Trả bằng Thẻ Rút Tiền/Thẻ Tín Dụng  

 


Khách Trả Hóa Đơn

Quý Vị Không Có User ID cho SCE.com? Không sao. Quý vị chỉ cần thông tin cho trương mục chi phiếu của mình.

Trả Tiền như là Khách Hàng  


Trả Hóa Đơn Tự Động

Quý vị chỉ cần một trương mục chi phiếu để ghi danh trả hóa đơn hàng tháng tự động. Đăng nhập vào bây giờ và nhấp vào "Sign up for Auto Pay" (Ghi Danh Trả Hóa Đơn Tự Động) trong phần chọn ưu tiên Billing and Payment (Gửi và Trả Hóa Đơn).

Ghi Danh Trả Hóa Đơn Tự Động  

Class name
sce-space-md
Expose as Block
No
Expose as Block
Yes
Exposed Title
Các Cách Trả Hóa Đơn

Help Someone Else Pay Their Bill

Do you know someone who needs help paying their bill? You can pay all or part of their bill if you have their name, account number, and ZIP code.

Help Pay a Bill >

Những Cách Khác Để Trả Hóa Đơn

Quý vị cần giúp đỡ về tài chính để trả hóa đơn?

Nếu quý vị gặp khó khăn để trả hóa đơn, lãy liên lạc với chúng tôi ngay. Quý vị có thể đủ điều kiện sắp xếp trả hóa đơn hoặc nhận hỗ trợ tài chính khác.

Tìm hiểu thêm

Quý vị trả hóa đơn cho một người khác? Nhận Lời Nhắc Thân Thiện.

Chương Trình Lời Nhắc Thân Thiện cho phép một khách hàng cư dân chỉ định một người bạn, người trong gia đình, hay cơ quan công cộng hoặc tư nhân nhận thông báo về trả hóa đơn. Để biết thêm thông tin hay để nhận đơn tham gia, xin gọi 1-800-684-8123.

Expose as Block
Yes
Exposed Title
Quý vị cần giúp đỡ về tài chính để trả hóa đơn?
Add Horizontal line
Off

Quý vị vẫn còn câu hỏi?

Tham khảo phần Hỏi Đáp về Gửi & Trả Hóa Đơn của chúng tôi.

Expose as Block
No
Expose as Block
Yes
Exposed Title
Quick Services - Pay Your Bill