Chương Trình Giúp Đỡ Trả Hóa Đơn

Cần Thêm Thời Gian để Trả Hóa Đơn?

Chúng tôi hiểu rằng đôi khi quý vị thấy khó khăn để trả hóa đơn. Chúng tôi có các lựa chọn trong My Account nếu quý vị cần thêm chút thời gian.

Nếu quý vị cần sắp xếp trả hóa đơn, có sẵn các lựa chọn.

Hỗ Trợ Hóa Đơn Thường Xuyên

Quý vị có thể hội đủ điều kiện được giảm giá cho hóa đơn hàng tháng của mình qua chương trình Mức Giá Năng Lượng Thay Thế của California (CARE) hoặc chương trình Hỗ Trợ Giá Điện cho Gia Đình (FERA).

Giúp Đỡ Một Lần

Cần giúp một chút trong tháng này? Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng cung cấp lên đến $100 cho các khách hàng đủ điều kiện mỗi năm một lần. Quý vị có thể tham gia bằng cách ghi danh xin trợ giúp hoặc đóng góp.

Expose as Block
No

Nâng Cấp Miễn Phí

Chúng tôi có thể giúp quý vị tiết kiệm được qua thời gian thông qua Chương Trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng. Nếu quý vị hội đủ điều kiện, chúng tôi sẽ trả chi phí cho đồ gia dụng tiết kiệm mới và lắp đặt.

Trung Tâm Quản Lý Năng Lượng

Quản lý việc sử dụng năng lượng của quý vị với các sản phẩm, chương trình và công cụ Thông Minh khi ghé vào thăm Trung Tâm Quản Lý Năng Lượng.

Expose as Block
No

Quý Vị Có Hội Đủ Điều Kiện Nhận Hỗ Trợ Công Cộng Không?

Nếu quý vị được hỗ trợ công cộng, quý vị có thể hội đủ điều kiện để được trợ giúp trả hóa đơn điện hoặc được hưởng Chương Trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng, có thể giúp quý vị tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí điện.

Quý Vị Có Đáp Ứng các Tiêu Chuẩn về Lợi Tức?

Quý vị có thể hội đủ điều kiện để được trợ giúp trả hóa đơn năng lượng dựa trên lợi tức gia đình. Tính hợp lệ về lợi tức hộ gia đình được tính bằng cách cộng tất cả các nguồn lợi tức, bao gồm tiền lương, An Sinh Xã Hội, lương hưu, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp cho con cái hoặc vợ chồng, trợ cấp tai nạn lao động, khuyết tật, học bổng, các khoản dàn xếp pháp lý và các nguồn khác không được liệt kê.

Chọn Ngày Phải Trả Hóa Đơn

Với tính năng Chọn Ngày Phải Trả Hóa Đơn (Choose Your Due Date, hay CDD), quý vị có thể chọn quãng thời gian trả hóa đơn thuận tiện nhất cho mình. Có sẵn các lựa chọn vào đầu, giữa, hoặc cuối tháng, và quý vị có thể thay đổi tối đa tới hai lần một năm.

Để tìm hiểu thêm hoặc ghi danh, xin gọi cho chúng tôi tại 800-655-4555 và:

  1. Sau khi nghe số tiền phải trả cho trương mục của quý vị, hãy chọn ‘‘Billing & Payment programs’’ (các chương trình Gửi và Trả Hóa Đơn)
  2. Rồi chọn ‘‘Change Bill Due Date’’ (Thay Đổi Ngày Trả Hóa Đơn) và quý vị chọn cho mình.

Sự thay đổi này thường có hiệu lực vào hóa đơn tháng sau (có thể sau hai hóa đơn).

Nếu quý vị đang dùng bất kỳ lựa chọn trả hóa đơn nào được nói đến sau đây, thì chúng tôi không thể đưa quý vị vào chương trình CDD: Chương Trình Trả Dàn Đều, Đo Tổng Năng Lượng, Tóm Tắt Hóa Đơn hoặc có tình trạng Tiếp Tục Hợp Đồng của Chủ Nhân.

Chúng tôi có nhiều công cụ liên quan đến gửi và trả hóa đơn khác có thể kết hợp với CDD hoặc không. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các lựa chọn này và các lựa chọn tự phục vụ khác tại www.sce.com/myaccount.