ਬਿੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

null

ਕੀ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਡਿਸਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲੇਟ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਐੱਸਸੀਈ ਗਾਹਕ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਫੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਟਾਈ ਗਈ ਊਰਜਾ ਦਰ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।.

ਓਨ-ਗੋਈਂਗ ਬਿੱਲ ਸਹਾਇਤਾ

ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਲਟਰਨੇਟ ਰੇਟ ਫਾਰ ਐਨਰਜੀ (ਕੇਅਰ) ਜਾਂ ਫੈਮਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੇਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ (ਐੱਫਈਆਰਏ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਛੂਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

1-ਟਾਈਮ ਅਸਿਸਟੈਂਸ

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਥੋੜੀ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਊਰਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ $300 ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਦੇਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

ਮੁਫਤ ਅਪਗ੍ਰੇਡ

ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਬਚਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਸ਼ਲ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ

ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਾਕੇ ਸਮਾਰਟ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ।

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮਦਨੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਾਰੇ ਆਮਦਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭ, ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਅਯੋਗਤਾ, ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਬਚਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ, ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। 
 

ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।. ਤੁਸੀਂਬਜਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ, ਫੋਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਰਾਹੀਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਂਗੇੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

ਚੂਜ਼ ਯੂਅਰ ਡਿਊ ਡੇਟ (ਸੀਡੀਡੀ) ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਿਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (ਦਿਨ 1-10), ਮੱਧ (ਦਿਨ 11-20), ਜਾਂ ਅੰਤ (ਦਿਨ 21-31) ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਾਮਾਂਕਣ ਸਮੇਤ) ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਜਾਨਣ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ Choose Your Due Date, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ 1-800-655-4555 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ:

  1. ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘‘ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’’ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
  2. ਫਿਰ "ਬਿਲ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲੋ’’ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਦੋ ਬਿੱਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ)।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਡੀਡੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ: ਲੈਵਲ ਪੇਅ ਪਲਾਨ, ਨੈੱਟ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰਿੰਗ, ਸੰਖੇਪ ਭੁਗਤਾਨ, ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਸਮਝੌਤਾ।

ਅਸੀਂ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੀਡੀਡੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ sce.com/myaccount 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off