Txoj Hauj Lwm Pab Them Nyiaj Txiag

null

Pua Yuav Tsum Siv Sij Hawm Them Koj Tej Nuj Nqi?

Peb nyob ntawm no los cov pab cov kev pab cuam ncua sij hawm ntev thiab ncua sij hawm luv. shawb tag nrho koj cov kev xaiv ntawm no

Phiaj Xwm Kev Npaj Them Nyiaj hauv 12 lub hlis

Cov neeg nyob hauv tsev xauj uas muaj nqi yuav thaum them dhau sij haw los lawm tej zaum yuav tsim nyog tau txais qhov phiaj xwm kev them nyiaj rau 12 lub hlis. Hu rau peb ntawm 1-800-655-4555 rau cov ntaub ntawv kom paub ntxiv . 

Kev Pab Cuam Them Nuj Nqi Tsis Tu Ncua

Tej zaum koj yuav tsim nyog tau txais kev txo nuj nqis rau koj daim ntawv nuj nqi hauv txhua lub hli los ntawm txoj hauj lwm Family Electric Rate Assistance (FERA) los sis California Alternate Rates for Energy (CARE) .

Kev Pab 1 Zaug

Pua xav tau mentsis kev pab tshwj xeeb lub hlis no? Cov Nyiaj Pab Cuam Hluav Taws Xob pub tshaj li $300 mus rau cov neeg siv ib xyoos ib zaug. Koj yuav koom tes nrog kev pab thov kev pab los yog ua ib daim ntawv thov kev pab.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Kev Hloov Pauv Dawb Dawb

Peb tuam yeem pab khaws koj lub sij hawm ua hauj lwm tshaj los ntawm Txoj Hauj Lwm Pab Txuag Hluav Taws Xob. Yog hais tias koj tsim nyog tau, peb mam li them cov nqi ntawd rau cov neeg tso npe tshiab thiab mam mus teeb rau nws.

Chaw Tswj Hluav Taws Xob

Tswj koj cov hluav taws xob nrog rau cov Khoom Siv Zoo, Txoj hauj lwm thiab cov cuab yeej los ntawm qhov mus xyuas  saib ntawm Chaw Tswj Hluav Taws Xob.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Tes Dej Num Pab Cuam Lub Hluav Taws Xob Rau Tsev Neeg Uas Khwv Tau Nyiaj Tsawg (LIHEAP)

LIHEAP yog ib tes dej num uas tsoom fwv yog tsom los cov tsev neeg khwv tau nyiaj los tsawg uas tau muab ib feem ntau ntawm cov nyiaj lawv khwv tau mus them cov nqi hluav taws xob uas lawv yuav tsum tau siv. LIHEAP tau nyiaj pab los ntawm Teb Chaw Mes Kas Lub Chaw Hauj Lwm Muab Kev Pab Cuam rau Tib Neeg thiab Kev Noj Qab Haus Huv, Lub Loos Kam Saib Xyuas Me Nyuam Yaus thiab Tsev Neeg, Lub Chaw Ua Hauj Lwm txog Kev Pab Cuam Zej Zog. 

Kev Pab Nyiaj Them Thaum Muaj Tus Kab Mob COVID-19

Kev Pab Nyiaj Them Thaum Muaj Tus Kab Mob COVID-19 yuav pab cov tsev neeg tau nyiaj tau los them nqi tsev thiab nqi hluav taws xob.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Cov Nqi Is Taws Nem Qis thiab Cov Khoos Phis Tawm

Tej zaum koj yuav tsim nyog rau nqi is taws nem qis thiab cov khoos phis tawj.

Kawm paub ntau ntxiv at everyoneon.org/getconnected

los sis hu (866) 519-8655.

Puas Tau Ntsib Kev Txom Nyem Nyiaj Txiag?

Yog tias koj yog ib tus neeg xauj tsev uas tau ntsib kev txom nyem nyiaj txiag vim los ntawm tus kab mob COVID-19 thiab ua tau raws li cov lus qhia nyiaj khwv tau los, koj yuav tsim nyog tau txais kev pab them nqi xauj tsev thiab nqi hluav taws xob. Nyob ntawm koj nyob qhov twg, koj tuaj yeem thov rau qhov kev tswj hwm hauv koj lub zej zog.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Koj Pua Tsim Nyog Txais Txoj Cai Pab Kev Nyiaj Txiag ?

Tej zaum koj kuj yuav tau txais kev pab them nqi hluav taws xob raws li koj tsev neeg tej nqi zog uas koj tau ib hlis ntawd. Tsev neeg cov nyiaj tau los yog muab xam los ntawm cov nyiaj tau los ua ke tag nrho cov nyiaj tau los, nrog rau nyiaj ua hauj lwm, nyiaj laus (Social Security), nyiaj laus, nyiaj poob hauj lwm, cov kev them me nyuam los sis kev pab ntawm tus txij nkawm, cov neeg ua zog, xiam oob khab, nyiaj kawm ntawv, raws li txoj cai thiab lwm qhov chaw uas tsis teev.

Koj Puas Tsim Nyog Txais Kev Pab Cuam Pej Xeem?

Yog koj tau txais kev pab pej xeem, tej zaum koj yuav tau txais kev pab them nqi hluav taws xob los yog ntawm Txoj Hauj Lwm Txuag Siv HLuav Taws Xob uas yuav pab tau koj txuag hluav taws xob thiab txo tau koj tej nuj nqi hluav txaws xob tau thiab.

Lwm Txoj Hauj lwm uas yuav pab tau koj

Cov zej zog no, lub nroog, thiab tsoom fwv lub hom phiaj no pab koj thiab koj tsev neeg. 

Tshuaj Saib Koj Li Kev Siv Hluav Taws Xob

Koj ywj meem taug qab saib koj li kev siv hluav taws xob nrog rau Kev Pab Cuam Peev Nyiaj Txiag. Qhov yooj yim yog yuav tsum sib piv nrog rau koj cov nyiaj tau npaj tseg rau daim ntawv nqi tom ntej rau koj li hom phiaj kev siv nyiaj thiab xa ceeb toom rau koj kom koj paub tias koj nyob li cas. Koj tuaj yeem xaiv seb koj puas tau txais kev ceeb toom dhau los ntawm email, xov tooj, los sis ntawv sau, thiab tuab npaum cas koj xav tau kev ceeb toom. Los Pib Tau >

Xaiv Hnub Them Koj Daim Ntawv Nuj Nqi

Nrog Xaiv Koj Hnub Txog Hnub Xaus (CDD), koj tuaj yeem xaiv lub sij hawm ua ke rau koj daim nqi them hnub uas yog hnub yooj yim tshaj plaws rau koj. Yam uas koj yuav xaiv tau yog thaum pib (muaj hnub 1 txog hnub 10), nruab nrab (hnub 11 txog 20), los yog thaum xaus (hnub 21 txog 31) ntawm ib lub hlis, thiab koj yuav hloov sijhawm tau 2 zaug hauv 12 lub hlis. (xam thaum pib tso npe thawj zaug huv si) Koj lub caij them nqi yuav muab teem rau hnub uas tau xaiv tseg.

Yog xav paub ntau ntxiv los sis sau npe nkag online mus rau Xaiv teem tseg, los sis hu rau peb ntawm 1-800-655-4555 thiab:

  1. Tom qab koj mloog tshuav nyiaj npaum li cas, xaiv "Lub program Them Nqi & Them Nyiaj"
  2. Tom qab ntawv xaiv ''Hloov Lub Sij Hawm Them Nyiaj" thiab ua raws koj li kev xaiv.

Kev hloov pauv mas yeej ua tau raws li daim ntawv qhia nqi txhua txhua hli (muaj tej zaug yuav muaj 2 daim)

Yog hais tias koj yog ib yam ntawm cov nqe lus nram qab no, peb pab tsis tau CDD: Txoj Phiaj Xwm Kev Npaj Them Nqi , Lub Suav Hluav Taws Xob Daim Ntawv Qhia Nyiaj, los sis Daim Ntawv Qhia Tus nqi los yog Tej Ntaub Ntawv uas tau Cog Lus tseg nrog rau Tus Tswv Tsev.

Peb muab ob peb daim ntawv uas yog cov ntawv qhia nqi thiab them tej yam cuab yeej uas nrog CDD, los yog tsis nrog CDD. Koj yeej kawm paub ntxiv tej no tau thiab koj pab cuam koj tus kheej ntawm  sce.com/myaccount.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off