Lub Khoos Kas Kev Pab Nyiaj Them Nqi Kho Mob

""

Tau Txais Kev Pab Yog Tias Koj Siv Cov Khoom Siv Kho Mob

Yog tias koj los sis ib tus neeg hauv koj tsev neeg xav tau cov khoom siv kho mob uas siv hluav taws xob los sis lwm cov cuab yeej kho mob uas tsim nyog, koj yuav tsim nyog tau txais peb lub khoos kas Kev Pab Nyiaj Them Nqi Kho Mob. Qhov lub khoos kas no muab hluav taws xob ntxiv 16,5 kilowatt-teev (kWh) toj ib hnub. Muab cov nqi qis tshaj tus raws li qhov pib, qhov no pab tsim kev txo nqi ntawm kev ua hauj lwm ntawm cov khoom siv kho mob.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Txheej Txheem Kev Ua Daim Ntawv Thov

Nrhiav Saib Seb Tias Koj Yuav Tsim Nyog Tau Li Cas

 

Tej zaum koj yuav tsim nyog rau Kev Pab Nyiaj Them Nqi Kho Mob yog tias koj los sis lwm tus neeg nyob puv hnub nyob hauv koj tsev:

 • Yuav tsum siv cov khoom siv rau kev kho mob/cov cuab yeej hluav taws xob txhawb nqa lub nej (saib cov npe hauv qab no) uas kho kho lub neej los sis rov kho los sis hloov lub cev ua hauj lwm tseem ceeb, suav nrog kev sib xwm yeem, thiab/los sis
 • Qhov kub thiab txias thiab puas xavlub tshuab ua kom txias, thiab/los sis  
 • Tau muaj mob muaj sia los sis kev tiv thaiv tsis muaj zog los sis lwm yam kab mob uas yuav tsum muaj cua sov thiab/los sis txias.

Yog tias koj los sis ib tus neeg hauv koj lub tsev muaj cai, hu rau peb ntawm 1-800-655-4555 thaum koj ua tiav daim ntawv thov, peb yuav sau tseg rau hauv koj tus as-qhauj tias muaj neeg nyob ntawm koj qhov chaw nyob uas siv ib lub cuab yeej zoo uas siv kho mob.

Rub tawm thiab luam tawm daim ntawv qhia: Lus Askiv, thiab  Lus Askiv (Luam Ua Ntawv Loj)

 

Sau Npe ntawm Qee Cuab Yeej Zoo Uas Siv Kho Mob

Cov cuab yeej siv rau kev kho mob tab sis tsis yog yuav tsum kho mob rau kev txhawb nqa lub neej tsis tsim nyog.

 • Kub Kaus Roos (Tent) Aerosol
 • Lub Txaj Ntim Cua/Lub Txaj Pw Kho Mob
 • Lub Ntsuam Xyuas (Apnea Monitor)
 • Lub Tshuab Pab Ua Pa (IPPB)
 • Lub Tshuab Pa/Lub Tshuab Dej
 • Lub Tshuab Yim Ntshav
 • Lub Tshuab Txawb Hlab Ntsha
 • Lub tshuab Tso Hluav Taws Xob
 • Lub Tshuab Rau Raum Cuav
 • Lub Tshuab Tso Dej
 • Lub Tshuab Pab Pa Rau Lub Ntsws
 • Tshuaj Kuaj Ntsws Hlau
 • Lub Cuab Yeej Pab Ntxiv (LVAD)
 • Tog Muaj Log Uas Siv Fais/Cheb Chav
 • Lub Tshuab Ntsuas Pa Oxygen
 • Daim Nias
 • Lub Tshuab Cua Thawb
 • Lub Ntsuam Mes Tes
 • Lub Tshuab Pab Ua P (txhua hom)
 • Lub tshuab Nqus
 • Tag Nrho Cov Plawv Cuav (TAH-t)
 • Lub Tsho Tshuab Pa
 • Lub Tshuab Ultrasonic

 

Muaj Cov Kev Xaiv Hom Lus rau Cov Ntawv Qhia Kev Thov Kev Pab Nyiaj Them Nqi Kho Mob

Rub tawm thiab luam tawm daim ntawv qhia:  

Expose as Block
No

Xa Ib Daim Ntawv Thov

 

 • Sau Npe Hauv Online* Rau cov neeg thov uas sau npe hauv online, thov kom npaj tus e-mail ntawm koj tus Tus Kws Kho Mob kom txhij. Thaum koj xa koj daim ntawv thov, lawv yuav tau txais email uas thov lawv lub npe kos. Thov ceeb toom lawv tias lawv yuav tau txais ib tsab email los ntawm SCE.
 • Rau cov neeg thov uas tsis tuaj yeem sau npe hauv online tau, thov rub tawm ib daim ntawv thov hauv qab no, luam tawm, thiab teb kom tiav nplooj 1 thiab 2, thiab xa daim ntawv thov mus rau SCE.

*Txog Lub Xya Hlis Ntuj Tim 1, 2021, koj yuav tsum muaj Daim Ntawv Kws Kho Mob kos npe rau ntawm nplooj ntawv 2. Koj muaj kev xaiv los mus ua nws hauv es lev thos niv los sis muab nws xa pais xab nis tuaj.

Rub tawm thiab luam tawm daim ntawv thov: ua Lus Askiv

Xa daim ntawv thov ua tiav mus rau:

Southern California Edison Company
Medical Baseline Department
P.O. Box 9527
Azusa, CA 91702-9954

Muaj Cov Kev Xaiv Hom Lus rau Cov Ntawv Thov Kev Pab Nyiaj Them Nqi Kho Mob

Rub tawm thiab luam tawm daim ntawv thov: 

Expose as Block
No

Rov Lees Paub Txhua 1 los sis 2 Xyoo

Yog tias tus kws kho mob tau lees tias nws muaj mob yog mus tas li, tus neeg thov yuav tsum tau ua kom tiav Ntu 1 hauv daim ntawv thov txhua ob xyoos los rov lees paub dua.

Yog tias tus kws kho mob tau lees tias nws muaj mob tsis yog mob tas li, tus neeg thov yuav tsum ua Tshooj 1 txhua xyoo, thiab tus kws kho mob yuav tsum xa Ntu 2 txhua ob xyoos.

Expose as Block
No

Cov Xwm Ceev thiav Kev Hoov Kho Rau Kev Kaw Hluav Taws Xob

Txhua tus neeg thov uas vam khom siv hluav taws xob kho mob los sis khoom siv kho mob lub neej kom ciaj sia yuav tsum npaj txhua lub sij hawm nrog lub zog siv hluav taws xob rov qab los sis lwm yam phiaj xwm tsim nyog kom ntseeg tau tias lawv muaj kev noj qab haus huv thiab kev noj qab nyob zoo thaum lub sij hawm kaw hluav taws xob. SCE tsis muab kev npaj hluav taws xob thaum kaw.

Yog tias California Txheej Teg Ua Hauj Lwm Ywj Pheej (California Independent System Operator, CAISO) tshaj tawm qhov tsis tshua muaj Zeeg Sij Hawm 3 Xwm ceev thiab cuam tshuam kev kaw hluav taws xob, peb yuav hu rau Kev Pab Nyiaj Them Nqi Kho Mob cov neeg siv khoom ua ntej hu xov tooj. Peb tsuas yog tau txais kev ceeb toom 10-feeb, yog li cov neeg siv khoom yuav tsis hnov txog qhov yuav kaw hluav taws xob ua ntej nws tshwm sim.

Yog hais tias naws hu ua Kev Kawm Hluav Taws Xob Kom Nyob Xeeb (PSPS), peb yuav sim tiv tauj mus rau peb cov siv hluav taws xob los ntawm lawv lwm txoj kev nyab xeeb uas nyiam tiv tau rau (Email, Sau Ntawv, Xa SMS, TTY). Yog tias koj tus kws kho mob tau qhia tias koj cov cuab yeej siv kho mob yog rau kev txhawb nqa lub neej thiab peb tsis tiv tauj rau koj ncaj qha los ntawm txoj kev koj xav tau los tivtauj rau peb yuav xa tus kws tshaj lij tuaj rau koj lub qhov rooj kom muaj kev sib tham tim ntsej tim muag kom xa xov hais txog qhov xwm txheej Kev Kawm Hluav Taws Xob Kom Nyob Xeeb (PSPS. 

Txhawm rau hloov kho koj cov ntaub ntawv tiv tauj los sis thim koj cov ntawv ceeb toom, thov hu rau peb ntawm 1-800-655-4555. Rau kev pab cuam TTY, thov hu rau 1-800-352-8580.

Lus Qhia rau Kev Tsim Phiaj Xwm Los Daws Teb Meem Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev

 • Ua hauj lwm nrog tsev kho mob los sis tuam txhab kho mob uas tau muab koj cov cuab yeej cawm siav los tsim kho phiaj xwm rov qab. Lawv kuj muaj kev pab cuam tshwj xeeb thaum muaj xwm txheej ceev.
 • Tivt tauj rau koj lub chaw pab cuam kev xwm txheej ceev kom saib seb lawv puas khaws cov npe ntawm cov neegqhua uas kho mob tshwj xeeb./li>
 • Npaj kom txhij xov tooj thaum muaj xwm ceev, nrog rau koj tus kws kho mob thiab tuam txhab cuab yeej kho mob.
 • Tsim ib txoj phiaj xwm rau kev tawm hauv koj lub tsev thaum muaj xwm txheej kev kaw hluav taws xob ntev thiab muab cov phiaj xwm no qhia rau koj tsev neeg thiab cov phooj ywg.
 • Xaj fais rau lub xov tooj ntawm tes los sis lub roj teeb kom puv.
 • Yog xav paub cov lus qhia npaj xwm ceev ntxiv, thov mus saib  www.redcross.org.

Los kawm paub ntau ntxiv txog cov lus qhia txog kev nyab xeeb >

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Puas Xav Tau Kev Pab Ntxiv?

Thov hu rau 1-800-655-4555 yog tias koj muaj lus nug txog Kev Pab Nyiaj Them Nqi Kho Mob los sis cov qauv cai pab tsis tau raws li koj xav tau kev kho mob.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off