Mga Programang Pantulong sa Bill

null

Kailangan ng Karagdagang Panahon Upang Bayaran ang Inyong Bill?

Narito kami para tumulong sa pangmatagalan at panandaliang assistance program. I-explore ang lahat ng iyong opsyon dito.

Patuloy na Suporta sa Bill

Maaaring kwalipikado kayo para sa isang diskwento sa inyong buwanang bill sa pamamagitan ng mga programang California Alternate Rates for Energy (CARE) o Family Electric Rate Assistance (FERA).

1 Beses na Tulong

Kailangan ng kaunting dagdag na tulong ngayong buwan? Nagkakaloob ang Energy Assistance Fund ng hanggang $300 sa mga kwalipikadong customer nang isang beses kada taon. Maaari kayong lumahok sa pamamagitan ng pag-apply para sa tulong o pagbibigay ng donasyon.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Mga Libreng Upgrade

Matutulungan ka naming makatipid sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng Programang Tulong sa Pagtitipid sa Enerhiya (Energy Savings Assistance Program). Kung kwalipikado ka, sasagutin namin ang gastos ng mga efficient na bagong kasangkapan at pag-install nito.

Sentro ng Pamamahala sa Enerhiya (Energy Management Center)

Pamahalaan ang iyong paggamit ng enerhiya gamit ang mga produkto ng Smart, mga programa at tool sa pamamagitan ng pagbisita sa Sentro ng Pamamahala sa Enerhiya (Energy Management Center).

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Programang Tulong sa Enerhiya sa Bahay para sa Mabababa ang Kita (LIHEAP)

Ang LIHEAP ay isang programang pinopondohan ng pederal na gobyerno na naglalayong tulungan ang mga sambahayang may mababang kita na nagbabayad ng malaking bahagi ng kanilang kita upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa enerhiya. Ang LIHEAP ay pinopondohan ng Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao ng U.S., Administrasyon para sa Mga Bata at Pamilya, Tanggapan ng Mga Serbisyong Pangkomunidad.

Tulong sa Pagbabayad ng Renta kaugnay ng COVID-19

Makakatulong ang COVID-19 Rent Relief sa mga sambahayan na kwalipikado ang kita sa pagbabayad ng renta at mga utility.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Nakakaranas Ka Ba ng Kahirapan sa Pinansiyal?

Kung isa kang nangungupahan na nakakaranas ng kahirapan sa pinansyal bilang resulta ng COVID-19 at nakatutugon sa mga alituntunin sa kita, maaaring kwalipikado ka para sa tulong sa pagbabayad ng renta at billing sa utilidad. Depende kung saan ka nakatira, maaari kang mag-apply sa programa na pinangangasiwaan sa iyong komunidad.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Naaangkop Ka Ba para sa Mga Kinakailangang Kita?

Maaari kang maging kwalipikado para sa tulong sa pagbabayad ng iyong singil sa enerhiya batay sa kita ng sambahayan. Kinakalkula ang pagiging kwalipikado sa kinikita ng sambahayan sa pamamagitan ng pagsama-sama sa lahat ng mapagkukunan ng kita, kabilang ang sahod o suweldo, Social Security, mga pensiyon, mga benepisyo sa kawalan ng trabaho, suporta sa bata o asawa, pagbabayad ng comp ng mga manggagawa, kapansanan, mga scholarship, legal na kabayaran at iba pang mapagkukunan na hindi nakalista.

Kwalipikado Ka Ba para sa Tulong sa Publiko?

Kung nakatanggap ka ng tulong sa publiko, maaari kang maging kwalipikado para sa tulong sa pagbabayad ng iyong singil sa kuryente o para sa Programang Tulong sa Pagtitipid sa Enerhiya, na makakatulong sa iyong makatipid ng enerhiya at mabawasan ang iyong mga gastos sa kuryente.

Mga Karagdagang Programang Pantulong na Available sa Inyo

Naririto ang mga planong ito ng komunidad, county at gobyerno para tulungan ka at ang iyong pamilya. 

Subaybayan ang Inyong Paggamit ng Kuryente

Maaari mong bantayan ang iyong paggamit ng enerhiya sa Katulong sa Badyet . Ihinahambing ng madaling gamiting feature na ito ang inaasahang susunod na bayarin ng iyong account sa iyong mga layunin sa paggastos at padadalhan ka ng alerto upang ipaalam sa iyo kung kumusta ka. Maaari mong piliin kung saan mo gustong matanggap ang mga alerto sa email, telepono, o teksto, at kung gaano mo kadalas gustong maabisuhan. Magsimula

Piliin ang Takdang Petsa ng Iyong Bayarin

Gamit ang Piliin ang Iyong Takdang Petsa (Choose Your Due Date, CDD), maaari mong piliin ang time frame para sa iyong takdang petsa ng bayarin na pinakamaginhawa para sa iyo. Ang mga available na pagpipilian ay ang simula (araw 1-10), gitna (araw 11-20), o pagtatapos (araw 21-31) ng buwan, at puwede mo itong baguhin nang hanggang dalawang beses kada 12 buwan na panahon (kasama ang paunang pagpapatala) . Itatakda ang iyong takdang petsa sa isang petsa sa loob ng napiling saklaw.

Upang matuto pa o mag-sign up online pumunta sa Piliin ang Iyong Takdang Petsa, o tawagan kami sa 1-800-655-4555 at:

  1. Matapos makinig sa balanse ng iyong account, piliin ang "Mga programa sa Pagsingil at Pagbabayad"
  2. Pagkatapos ay piliin ang ''Baguhin ang Petsa ng Takdang Bayarin '' at piliin ang iyong napili.

Karaniwang magkakabisa ang pagbabago sa bayarin sa susunod na buwan (maaaring tumagal ito ng dalawang bayarin).

Kung ikaw ay nasa alinman sa mga sumusunod na pagpipilian sa pagsingil, hindi namin mapapagana ang CDD: Antas ng Plano sa Bayad, Pagsukat ng Net Energy, Buod ng Billing, o isang Kasunduan sa Pagpapatuloy ng May-ari.

Nag-aalok kami ng ilang iba pang tool na nauugnay sa pagsingil at pagbabayad na gumagana nang mayroon o walang CDD. Alamin pa ang tungkol sa mga ito at iba pang pagpipilian sa self-service sa sce.com/myaccount .

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off