Mga Programang Pantulong sa Bill

null

Kailangan ng Karagdagang Panahon Upang Bayaran ang Inyong Bill?

Narito kami para tumulong sa pangmatagalan at panandaliang assistance program. I-explore ang lahat ng iyong opsyon dito.

Patuloy na Suporta sa Bill

Maaaring kwalipikado kayo para sa isang diskwento sa inyong buwanang bill sa pamamagitan ng mga programang Family Electric Rate Assistance (FERA) o California Alternate Rates for Energy (CARE).

1 Beses na Tulong

Kailangan ng kaunting dagdag na tulong ngayong buwan? Nagkakaloob ang Energy Assistance Fund ng hanggang $300 sa mga kwalipikadong customer nang isang beses kada taon. Maaari kayong lumahok sa pamamagitan ng pag-apply para sa tulong o pagbibigay ng donasyon.

Energy Savings Assistance Program

We can help you save over time through the Energy Savings Assistance Program. If you’re eligible, we’ll cover the cost of efficient new appliances and installation.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Sentro ng Pamamahala sa Enerhiya (Energy Management Center)

Pamahalaan ang iyong paggamit ng enerhiya gamit ang mga produkto ng Smart, mga programa at tool sa pamamagitan ng pagbisita sa Sentro ng Pamamahala sa Enerhiya (Energy Management Center).

Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)

LIHEAP is a federally funded program aimed to assist low-income households that pay a high portion of their income to meet their energy needs. LIHEAP is funded by the U.S. Department of Health and Human Services, the Administration for Children and Families, and the Office of Community Services. 

Mga Libreng Upgrade

Matutulungan ka naming makatipid sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng Programang Tulong sa Pagtitipid sa Enerhiya (Energy Savings Assistance Program). Kung kwalipikado ka, sasagutin namin ang gastos ng mga efficient na bagong kasangkapan at pag-install nito.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Arrearage Management Plan (AMP)

Customers enrolled in CARE or FERA with past-due bills at least 90 days old totaling $500 or more, and who has been a customer of SCE for at least six months and made an on-time payment within the last 24 months, maybe forgiven one-twelfth (1/12) of their eligible past-due amounts in exchange for on-time payment of the current monthly bill.

Medical Baseline Allowance Program

Users of electrically powered medical equipment may qualify for an additional 16.5 kilowatt-hours per day at the lowest baseline rate to help offset the cost of operating the medical equipment.

Budget Assistant

You can keep an eye on your energy usage with Budget Assistant. This easy-to-use feature compares your account’s projected next bill to your spending goals and sends you an alert to let you know how you’re doing. You can choose whether you receive alerts via email, phone, or text, and how often you want to be notified. Get Started

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Summer Discount Plan

When you sign up, SCE will install a remote-controlled device on or near your air conditioner at no cost to you. This will allow us to turn off or cycle your A/C unit during energy events throughout the year based on your program preferences. You’ll earn bill credits from June 1 to October 1 for participating.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Choose Your Bill’s Due Date

With Choose Your Due Date (CDD), you can select the timeframe for your bill due date that is the most convenient for you. The available choices are the beginning (day 1-10), middle (day 11-20), or end (day 21-31) of the month, and you can make up to two changes per 12-month period (including initial enrollment). Your due date will be set to a date within the range selected.

Additional Assistance Programs Available to You

These community, county, and government plans are here to assist you and your family.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Naaangkop Ka Ba para sa Mga Kinakailangang Kita?

Maaari kang maging kwalipikado para sa tulong sa pagbabayad ng iyong singil sa enerhiya batay sa kita ng sambahayan. Kinakalkula ang pagiging kwalipikado sa kinikita ng sambahayan sa pamamagitan ng pagsama-sama sa lahat ng mapagkukunan ng kita, kabilang ang sahod o suweldo, Social Security, mga pensiyon, mga benepisyo sa kawalan ng trabaho, suporta sa bata o asawa, pagbabayad ng comp ng mga manggagawa, kapansanan, mga scholarship, legal na kabayaran at iba pang mapagkukunan na hindi nakalista.

Kwalipikado Ka Ba para sa Tulong sa Publiko?

Kung nakatanggap ka ng tulong sa publiko, maaari kang maging kwalipikado para sa tulong sa pagbabayad ng iyong singil sa kuryente o para sa Programang Tulong sa Pagtitipid sa Enerhiya, na makakatulong sa iyong makatipid ng enerhiya at mabawasan ang iyong mga gastos sa kuryente.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off