Our response to COVID-19
We’ve made some changes due to COVID-19, including suspending service disconnections for residential and small business customers for nonpayment, and only continuing critical work needed to protect public safety and reduce the risk of wildfires. Learn more here. If you have recently lost your job, even if you are receiving unemployment benefits, you may qualify for a reduced energy rate through our CARE or FERA programs.

Medical Baseline Allowance

Due to the COVID-19 pandemic, we have temporarily changed how to enroll and recertify for the Medical Baseline program so that our customers can continue to benefit from this important program.
 • Enrollments: Customers who use electrically-powered medical equipment can temporarily enroll in the Medical Baseline Allowance program without a physician’s signature for a period of one year beginning March 4, 2020.
 • Renewals: Customers already enrolled in the program who were due to renew between March 4, 2020, and April 16, 2021, will continue to be enrolled in the program. These renewals will be postponed for one year from the original renewal date in 2020.
""

Humingi ng Tulong Kung Gumagamit Kayo ng Kagamitang Medikal

Kung kayo o ang isang tao sa inyong sambahayan ay regular na nangangailangan ng kagamitang medikal na pinapagana ng kuryente o ng iba pang karapat-dapat na kagamitang medikal, maaaring karapat-dapat kayo para sa programang Medical Baseline ng SCE. Ang programang ito ay nagbibigay ng karagdagang 16.5 kilowatt hours (kWh) ng kuryente kada araw. Ibinibigay ito sa pinakamababang antas, nakakatulong ito na pag-aalis ng halaga ng pagpapagana ng kagamitang medikal.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Ang Proseso ng Aplikasyon

Tingnan kung kayo ay nagkwalipika

 

Maaring karapat-dapat kayo para sa Medical Baseline Allowance kung kayo o ang isang full time na residente sa inyong tahanan ay:

 • Regular na nangangailangan ng anumang kagamitang medikal/pang-suporta sa buhay na pinapagana ng kuryente (tingnan ang ‘di-kumpletong listahan sa ibaba) na sa pamamaraang mekanikal o artipisyal ay nagsusustena ng buhay o nagpapanumbalik o nanghahalili sa isang mahalagang ginagawa ng katawan, kabilang ang mobilidad, at/o
 • Maselan sa temperatura at nangangailangan ng aircon, at/o
 • May sakit na nagbabanta sa buhay o nakompormiso ang immune system o iba pang kondisyon na nangangailangan ng pagpapainit at/o pagpapalamig.

Kung kayo o ang isang tao sa inyong tahanan ay k’walipikado, o kung may mga tanong tungkol sa kung kayo ba ay maaaraing magk’walipika, tawagan kami sa 1-800-655-4555. Maaari kaming magpadala sa inyo sa pamamagitan ng koreo ng isang aplikasyon habang kinukumpleto ninyo ang proseso ng aplikasyon, tutukuyin namin sa inyong account na may residente sa inyong tirahan na gumagamit ng isang nagkuk’walipikang kagamitang medikal.

Mag-download: Tagalog

 

Listahan ng llan sa mga Nagkuk'walipikang Kagamitan (ITO AY ISANG LINK NA MAGBUBUKAS NG IMPORMASYON SA IBABA)

Devices used for therapy but not medically required for sustaining life do not qualify.

 • Aerosol Tent
 • Air Mattress/Hospital Bed
 • Apnea Monitor
 • Breather Machine (IPPB)
 • Compressor / Concentrator
 • Dialysis Machine
 • Electronic Nerve Stimulator
 • Electrostatic Nebulizer
 • Hemodialysis Machine
 • Infusion Pump
 • Inhalation Pulmonary Pressure
 • Iron Lung
 • Left Ventricular Assist Device (LVAD)
 • Motorized Wheelchair/Scooter
 • Oxygen Generator
 • Pressure Pad
 • Pressure Pump
 • Pulse Oximeter/Monitor
 • Respirator (all types)
 • Suction Machine
 • Total Artificial Heart (TAH-t)
 • The Vest/Airway Clearance System
 • Ultrasonic Nebulizer

 

Available Language Options for Medical Baseline Allowance Brochures

Download and print brochure: 

Expose as Block
No

Magsumite ng aplikasyon.

 • I-print ang Medical Baseline Application at punan ang Bahagi 1.
 • Hilingin sa isang medikal na propesyunal – isang Medical Doctor (M.D. ) o sa isang Doktor ng Osteopathy (D.O.), Katulong ng Doktor o Physician Assistant (PA) o isang Nars o Nurse Practitioner (NP) na punan ang Bahagi 2.

Mag-download ng Aplikasyon: Tagalog

Ipadala ang nakumpletong aplikasyon sa pamamagitan ng koreo sa:

Southern California Edison Company
Medical Baseline Department
P.O. Box 9527
Azusa, CA 91702-9954

Available Language Options for Medical Baseline Allowance Applications

Download and print application: 

Expose as Block
No

Muling pa-sertipikahan kada 1 o 2 taon

Kung sesertipikahan ng isang medikal na propesyunal na ang kondisyong medikal ay permanente, kailangang kumpletuhin ng kustomer ang Bahagi 1 ng aplikasyon kada dalawang taon upang makapagpasertipikang muli.

Kung sesertipikahan ng isang medikal na propesyunal na ang kondisyong medikal ay hindi permanente, kailangang kumpletuhin ng kustomer ang Bahagi 1 kada taon, at isang doktor ang kailangang magsumite ng Bahagi 2 kada dalawang taon.

Expose as Block
No

Mga Emergency, mga Lumilipat na Pagkawala ng Kuryente o Pagpapatay ng Kuryente para sa Pampublikong Kaligtasan (PSPS)

Lahat ng kustomer na umaasa sa mga kagamitang medikal o mga kagamitang pang-suporta ng buhay na pinapagana ng kuryente upang mabuhay ay kailangang maging handa sa lahat ng panahon gamit ang isang sistemang pang-back-up ng kuryente o iba pang mga plano na kailangan upang matiyak ang kanilang kalusugan at maayos na kalagayan sa panahon ng mga pagkawala ng kuryente. Hindi nagkakaloob ang SCE ng generator na pang-back-up.

Kung ang California Independent System Operator (CAISO) ay magdedeklara ng isang Stage 3 Emergency at magpapatupad ng mga lumilipat na pagkawala ng kuryente, susubukan naming pasabihan ang mga kustomer na Medical Baseline Allowance gamit ang isang naunang nai-rekord na awtomatikong mensahe sa telepono kung ang kanilang tinitirahang lugar ay naka-iskedyul na makaranas ng isang pagkawala ng kuryente sa araw na iyon o kung may gagawing trabahong may kaugnayan sa pagmementina. Maaaring 10-minuto pa lamang ang nakalipas nang matanggap namin ang babala, kaya ang mga kustomer ay maaaring walang marinig tungkol sa naturang pagkawala ng kuryente bago ito maganap.

Kung tumawag ng isang Pagpapatay ng Kuryente para sa Pampublikong Kaligtasan (PSPS), susubukan naming kontakin ang aming mga kustomer na Medical Baseline sa pamamagitan ng kanilang alternatibong mas nagugustuhang pamamaraan ng pagkontak (Email, Text, SMS, TTY). Kung ang inyong doktor ay nagtukoy na ang inyong kagamitang medikal ay para sa mga layuning may kaugnayan sa pagsusustena ng buhay at hindi namin kayo nakontak nang direkta sa pamamagitan ng pamamaraang inyong pinili padadalhan namin kayo ng isang teknisyan sa inyong mismong tahanan upang magkaroon ng isang tao na kokontak sa inyo upang maghatid ng mensahe tungkol sa naturang kaganapang PSPS.

Upang makapagsapanahon ng impormasyon kung paano kayo makokontak o makapagkansela ng mga notipikasyon ninyo, mangyaring tumawag sa amin sa 1-800-655-4555. Para sa serbisyong TTY, mangyaring tumawag sa 1-800-352-8580.

Mga Tip para sa Paggawa ng isang Planong Back-up para sa Emergency (Emergency Back-Up Plan)

 • Makipag-ugnayan sa ospital o sa kompanyang medikal na nagtutustos ng kagamitang sumusuporta sa inyong buhay upang makagawa ng isang planong back-up. Maaaring makapagbigay sila ng mga espesyal na serbisyo sa panahon ng isang emergency.
 • Kontakin ang inyong lokal na tagapaghatid ng mga serbisyong pang-emergency upang malaman kung mayroon silang listahan ng mga kustomer na may mga espesyal na pangangailangan upang matulungan sa panahon ng mga emergency.
 • Panatilihing madali ninyong makikita ang mga numero ng telepono na pang-emergency, kasama ang sa inyong doktor at ang sa kompanya ng kagamitang medikal.
 • Gumawa ng isang plano ng pag-alis sa inyong tahanan o isang plano na tutulong sa inyo upang manatiling may kakayahan kung sakaling magkakaroon ng isang mahabang pagkawala ng kuryente at ibahagi ang planong ito sa inyong pamilya at mga kaibigan.
 • Palaging magkaroon ng isang ganap na kargadong (fully-charged) cell phone o isang nakahiwalay na baterya na madaling makuha.
 • Para sa karagdagang mga tip kung may emergency, mangyaring bisitahin ang www.redcross.org.

Kumuha ng karagdagan pang mga tip para sa inyong kaligtasan kung may emergency >

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Kailangan ng karagdagang tulong?

Mangyaring tumawag sa 1-800-655-4555 kung mayroon kayong mga tanong tungkol sa Medical Baseline Allowance.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off