កម្មវិធីជំនួយវិក្កយបត្រ

null

ត្រូវការពេលវេលាដើម្បីបង់វិក្កយបត្ររបស់អ្នក?

យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយ ជាមួយនឹងកម្មវិធីជំនួយរយៈពេលខ្លី និងយូរអង្វែងនានា។ រុករកជម្រើសទាំងអស់របស់អ្នកនៅទីនេះ។

ការបន្តគាំទ្រវិក្កយបត្រ

អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃលើវិក្កយបត្រប្រចាំខែរបស់អ្នកតាមរយៈកម្មវិធីជំនួយអត្រាអគ្គិសនីគ្រួសារ (FERA)ឬកម្មវិធីអត្រាសម្រាប់ថាមពលជំនួសរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CARE) ។

1- ជំនួយពេលវេលា

ត្រូវការជំនួយបន្ថែមបន្តិចបន្តួចនៅខែនេះមែនទេ? មូលនិធិជំនួយថាមពលផ្តល់រហូតដល់ 300 ដុល្លារ ដល់អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលបានម្តងក្នុងមួយឆ្នាំ។ អ្នកអាចចូលរួមដោយដាក់ពាក្យស្នើសុំជំនួយឬធ្វើការបរិច្ចាគ។

Energy Savings Assistance Program

We can help you save over time through the Energy Savings Assistance Program. If you’re eligible, we’ll cover the cost of efficient new appliances and installation.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងថាមពល

គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់អ្នកជាមួយផលិតផល កម្មវិធីនិងឧបករណ៍ស្មាតដោយការមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងថាមពល។

Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)

LIHEAP is a federally funded program aimed to assist low-income households that pay a high portion of their income to meet their energy needs. LIHEAP is funded by the U.S. Department of Health and Human Services, the Administration for Children and Families, and the Office of Community Services. 

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយឥតគិតថ្លៃ

យើងអាចជួយអ្នកសន្សំសម្ចៃតាមពេលវេលាតាមរយៈកម្មវិធីជំនួយការសន្សំថាមពល។ ប្រសិនបើអ្នកមានសិទ្ធិ យើងនឹងរ៉ាប់រងថ្លៃដើមនៃឧបករណ៍និងតំឡើងថ្មីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Arrearage Management Plan (AMP)

Customers enrolled in CARE or FERA with past-due bills at least 90 days old totaling $500 or more, and who has been a customer of SCE for at least six months and made an on-time payment within the last 24 months, maybe forgiven one-twelfth (1/12) of their eligible past-due amounts in exchange for on-time payment of the current monthly bill.

Medical Baseline Allowance Program

Users of electrically powered medical equipment may qualify for an additional 16.5 kilowatt-hours per day at the lowest baseline rate to help offset the cost of operating the medical equipment.

Budget Assistant

You can keep an eye on your energy usage with Budget Assistant. This easy-to-use feature compares your account’s projected next bill to your spending goals and sends you an alert to let you know how you’re doing. You can choose whether you receive alerts via email, phone, or text, and how often you want to be notified. Get Started

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Summer Discount Plan

When you sign up, SCE will install a remote-controlled device on or near your air conditioner at no cost to you. This will allow us to turn off or cycle your A/C unit during energy events throughout the year based on your program preferences. You’ll earn bill credits from June 1 to October 1 for participating.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Choose Your Bill’s Due Date

With Choose Your Due Date (CDD), you can select the timeframe for your bill due date that is the most convenient for you. The available choices are the beginning (day 1-10), middle (day 11-20), or end (day 21-31) of the month, and you can make up to two changes per 12-month period (including initial enrollment). Your due date will be set to a date within the range selected.

Additional Assistance Programs Available to You

These community, county, and government plans are here to assist you and your family.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

តើតម្រូវការប្រាក់ចំណូលសមនឹងអ្នកទេ?

អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយក្នុងការបង់វិក្កយបត្រថាមពលរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលគ្រួសាររបស់អ្នក។ សិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីគ្រួសារត្រូវបានគណនាដោយបូកបញ្ចូលប្រភពចំណូលទាំងអស់រួមទាំង ប្រាក់ឈ្នួលឬប្រាក់ខែ របបសន្តិសុខសង្គម ប្រាក់សោធននិវត្តន៍ ប្រាក់ជំនួយភាពគ្មានការងារ ការឧបត្ថម្ភកូនឬប្តីប្រពន្ធ ការចំណាយប្រាក់សម្រាប់កម្មករ ប្រាក់ឧបត្ថមអ្នកពិការ ប្រាក់អាហារូបករណ៍ ការទូទាត់ស្របច្បាប់និងប្រភពផ្សេងទៀតដែលមិនបានចុះបញ្ជី។

 

តើអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទទួលជំនួយសាធារណៈទេ?

ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានជំនួយសាធារណៈ អ្នកអាចមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទទួលជំនួយក្នុងការបង់វិក្កយបត្រអគ្គិសនីរបស់អ្នកឬសម្រាប់កម្មវិធីជំនួយការសន្សំថាមពលដែលអាចជួយអ្នកក្នុងការសន្សំថាមពលនិងកាត់បន្ថយថ្លៃអគ្គិសនីរបស់អ្នក។

 

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off