កម្មវិធីជំនួយវិក្កយបត្រ

null

ត្រូវការពេលវេលាដើម្បីបង់វិក្កយបត្ររបស់អ្នក?

យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយ ជាមួយនឹងកម្មវិធីជំនួយរយៈពេលខ្លី និងយូរអង្វែងនានា។ រុករកជម្រើសទាំងអស់របស់អ្នកនៅទីនេះ។

ការបន្តគាំទ្រវិក្កយបត្រ

អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃលើវិក្កយបត្រប្រចាំខែរបស់អ្នកតាមរយៈកម្មវិធីជំនួយអត្រាអគ្គិសនីគ្រួសារ (FERA)ឬកម្មវិធីអត្រាសម្រាប់ថាមពលជំនួសរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CARE) ។

1- ជំនួយពេលវេលា

ត្រូវការជំនួយបន្ថែមបន្តិចបន្តួចនៅខែនេះមែនទេ? មូលនិធិជំនួយថាមពលផ្តល់រហូតដល់ 300 ដុល្លារ ដល់អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលបានម្តងក្នុងមួយឆ្នាំ។ អ្នកអាចចូលរួមដោយដាក់ពាក្យស្នើសុំជំនួយឬធ្វើការបរិច្ចាគ។

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយឥតគិតថ្លៃ

យើងអាចជួយអ្នកសន្សំសម្ចៃតាមពេលវេលាតាមរយៈកម្មវិធីជំនួយការសន្សំថាមពល។ ប្រសិនបើអ្នកមានសិទ្ធិ យើងនឹងរ៉ាប់រងថ្លៃដើមនៃឧបករណ៍និងតំឡើងថ្មីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងថាមពល

គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់អ្នកជាមួយផលិតផល កម្មវិធីនិងឧបករណ៍ស្មាតដោយការមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងថាមពល។

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

កម្មវិធីជំនួយថាមពលគ្រួសារដែលមានចំណូលទាប (LIHEAP)

LIHEAP គឺជាកម្មវិធីដែលផ្តល់ថវិកាដោយសហព័ន្ធដែលមានគោលបំណងជួយដល់គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបដែលចំណាយមួយភាគធំនៃប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេដើម្បីបំពេញថាមពលដែលត្រូវការ។ LIHEAP ត្រូវបានផ្ដល់មូលនិធិដោយនាយកដ្ឋានសុខភាពនិងសេវាកម្មមនុស្សធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក រដ្ឋបាលសម្រាប់កុមារនិងគ្រួសារ ការិយាល័យនៃសេវាកម្មសហគមន៍។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅមើល 

ជំនួយសង្គ្រោះដល់ការបង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះអំឡុងពេល COVID-19

ជំនួយសង្គ្រោះដល់ការបង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះអំឡុងពេល COVID-19 នឹងជួយគ្រួសារដែលមានចំណូលស្របតាមលក្ខណៈតម្រូវ បង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះ និងសេវាប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ។

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Arrearage Management Plan (AMP)

Customers enrolled in CARE or FERA with past-due bills at least 90 days old totaling $500 or more, and who has been a customer of SCE for at least six months and made an on-time payment within the last 24 months, maybe forgiven one-twelfth (1/12) of their eligible past-due amounts in exchange for on-time payment of the current monthly bill.

Medical Baseline Allowance Program

Users of electrically powered medical equipment may qualify for an additional 16.5 kilowatt-hours per day at the lowest baseline rate to help offset the cost of operating the medical equipment.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Budget Assistant

You can keep an eye on your energy usage with Budget Assistant. This easy-to-use feature compares your account’s projected next bill to your spending goals and sends you an alert to let you know how you’re doing. You can choose whether you receive alerts via email, phone, or text, and how often you want to be notified. Get Started

Choose Your Bill’s Due Date

With Choose Your Due Date (CDD), you can select the time frame for your bill due date that is the most convenient for you. The available choices are the beginning (day 1-10), middle (day 11-20), or end (day 21-31) of the month, and you can make up to two changes per 12 month period (including initial enrollment). Your due date will be set to a date within the range selected.

To learn more or sign up online go to Choose Your Due Date, or call us at 1-800-655-4555 and:

  1. After listening to your account balance, select ‘‘Billing & Payment programs’’
  2. Then choose ‘‘Change Bill Due Date’’ and make your selection.

The change is usually effective on the following month’s bill (it may take two bills).

If you are on any of the following billing options, we cannot enable CDD: Budget Billing Plan, Net Energy Metering, Summary Billing, or an Owner Continuity Agreement.

We offer several other billing and payment-related tools that work with or without CDD. You can learn more about these and other self-service options at sce.com/myaccount.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Summer Discount Plan

When you sign up, SCE will install a remote-controlled device on or near your air conditioner at no cost to you. This will allow us to turn off or cycle your A/C unit during energy events throughout the year based on your program preferences. You’ll earn bill credits from June 1 to October 1 for participating.

Experiencing Financial Hardship?

If you’re a renter who has experienced financial hardship as a result of COVID-19 and meets income guidelines, you may be eligible for rent and utility bill assistance. Depending on where you live, you may apply to the program administered in your community.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

កុំព្យូទ័រនិងអ៊ីនធឺណិតតម្លៃទាប

អ្នកអាចមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កុំព្យូទ័រនិងអ៊ីនធឺណិតតម្លៃទាប។

ស្វែងយល់បន្ថែម at ផ្នែក everyoneon.org/getconnected

ឬទូរសព្ទមក (866) 519-8655.

 

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

តើតម្រូវការប្រាក់ចំណូលសមនឹងអ្នកទេ?

អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយក្នុងការបង់វិក្កយបត្រថាមពលរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលគ្រួសាររបស់អ្នក។ សិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីគ្រួសារត្រូវបានគណនាដោយបូកបញ្ចូលប្រភពចំណូលទាំងអស់រួមទាំង ប្រាក់ឈ្នួលឬប្រាក់ខែ របបសន្តិសុខសង្គម ប្រាក់សោធននិវត្តន៍ ប្រាក់ជំនួយភាពគ្មានការងារ ការឧបត្ថម្ភកូនឬប្តីប្រពន្ធ ការចំណាយប្រាក់សម្រាប់កម្មករ ប្រាក់ឧបត្ថមអ្នកពិការ ប្រាក់អាហារូបករណ៍ ការទូទាត់ស្របច្បាប់និងប្រភពផ្សេងទៀតដែលមិនបានចុះបញ្ជី។

 

តើអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទទួលជំនួយសាធារណៈទេ?

ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានជំនួយសាធារណៈ អ្នកអាចមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទទួលជំនួយក្នុងការបង់វិក្កយបត្រអគ្គិសនីរបស់អ្នកឬសម្រាប់កម្មវិធីជំនួយការសន្សំថាមពលដែលអាចជួយអ្នកក្នុងការសន្សំថាមពលនិងកាត់បន្ថយថ្លៃអគ្គិសនីរបស់អ្នក។

 

កម្មវិធីជំនួយបន្ថែមមានសម្រាប់អ្នក

សហគមន៍ ស្រុកនិងផែនការរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នកនិងគ្រួសារអ្នក។

 

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off