Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Budget Assistant

06/26/2015 (Version 1.0)

Budget Assistant 
Terms & Conditions

For customers enrolled in Budget Assistant, SCE will send routine notifications of estimated energy costs based on the selected frequency and method of delivery. Notifications can be delivered through only one of the three methods offered. If text message delivery is selected, your carrier's text messaging rates will apply. SCE does not guarantee receipt of Budget Assistant notifications. As a user of Budget Assistant, it is your responsibility to ensure that SCE has current, accurate contact information on you. The Budget Assistant notifications provide energy cost estimates only, based on your individual energy usage profile. The estimates do not include taxes, surcharges, or credits. The Budget Assistant estimates will differ from your actual bill based on actual energy usage and other factors. This program is funded by SCE's ratepayers and administered by SCE under the auspices of the California Public Utilities Commission. Enrolled customers can update spending targets or terminate participation in the program at any time by contacting SCE at 800-799-4209 or through their My Account at www.sce.com.