Chương Trình Giúp Đỡ Trả Hóa Đơn

null

Quý Vị Cần Thêm Thời Gian Để Thanh Toán Hóa Đơn?

Chúng tôi ở đây để trợ giúp các chương trình hỗ trợ dài hạn và ngắn hạn. Khám phá tất cả các tùy chọn của bạn ở đây.

Hỗ Trợ Hóa Đơn Thường Xuyên

Quý vị có thể hội đủ điều kiện được giảm giá cho hóa đơn hàng tháng của mình qua chương trình Mức Giá Năng Lượng Thay Thế của California (CARE) hoặc chương trình Hỗ Trợ Giá Điện cho Gia Đình (FERA).

Hỗ Trợ Một Lần

Quý vị cần hỗ trợ thêm một chút trong tháng này? Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng cung cấp lên tới $300 cho các khách hàng đủ điều kiện mỗi năm một lần. Quý vị có thể tham gia bằng cách đăng ký xin hỗ trợ hoặc đóng góp

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Nâng Cấp Miễn Phí

Chúng tôi có thể giúp quý vị tiết kiệm được qua thời gian thông qua Chương Trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng. Nếu quý vị hội đủ điều kiện, chúng tôi sẽ trả chi phí cho đồ gia dụng tiết kiệm mới và lắp đặt.

Trung Tâm Quản Lý Năng Lượng

Quản lý việc sử dụng năng lượng của quý vị với các sản phẩm, chương trình và công cụ Thông Minh khi ghé vào thăm Trung Tâm Quản Lý Năng Lượng.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Chương Trình Trợ Giúp Năng Lượng cho Gia Đình Lợi Tức Thấp (LIHEAP)

LIHEAP là một chương trình do liên bang tài trợ để giúp các gia đình có lợi tức thấp phải dùng một phần lớn lợi tức để đáp ứng nhu cầu năng lượng của họ. LIHEAP được tài trợ bởi Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ, Cơ Quan Phụ Trách Vấn Đề Trẻ Em và Gia Đình, Văn Phòng Dịch Vụ Cộng Đồng.

Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà COVID-19

Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà COVID-19 sẽ hỗ trợ các hộ gia đình đủ điều kiện thu nhập trả tiền thuê nhà và các tiện ích.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Bạn Gặp Khó khăn về Tài chính?

Nếu bạn là người thuê nhà gặp phải khó khăn tài chính do COVID-19 và đáp ứng các yêu cầu về thu nhập, bạn có thể đủ điều kiện để được hỗ trợ hóa đơn tiền thuê nhà và tiền điện nước. Tùy thuộc vào nơi bạn sống, bạn có thể đăng ký chương trình được quản lý trong cộng đồng của bạn.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Quý Vị Có Đáp Ứng Các Yêu Cầu Về Thu Nhập Không?

Quý vị có thể hội đủ điều kiện để được trợ giúp trả hóa đơn năng lượng dựa trên lợi tức gia đình. Tính hợp lệ về lợi tức hộ gia đình được tính bằng cách cộng tất cả các nguồn lợi tức, bao gồm tiền lương, An Sinh Xã Hội, lương hưu, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp cho con cái hoặc vợ chồng, trợ cấp tai nạn lao động, khuyết tật, học bổng, các khoản dàn xếp pháp lý và các nguồn khác không được liệt kê.

Quý Vị Có Hội Đủ Điều Kiện Nhận Hỗ Trợ Công Cộng Không?

Nếu quý vị được nhận hỗ trợ công cộng, quý vị có thể hội đủ điều kiện để được trợ giúp thanh toán hóa đơn điện hoặc đủ điều kiện hưởng Chương Trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng, chương trình này có thể giúp quý vị tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí tiền điện.

Thêm Nhiều Chương Trình Hỗ Trợ cho Quý Vị

Những chương trình cộng đồng, quận và chính phủ này sẵn sàng giúp quý vị và gia đình.

Theo Dõi Việc Sử Dụng Năng Lượng của Quý Vị

Quý vị có thể luôn theo dõi việc sử dụng năng lượng của mình bằng  Theo Dõi Ngân Sách. Tính năng dễ sử dụng này so sánh dự đoán hóa đơn tháng tới trong trương mục của quý vị với ngân quỹ chi dùng và gởi thông báo để quý vị biết mình đang sử dụng năng lượng như thế nào.  Quý vị cò thể chọn nhận thông báo qua email, điện thoại, hoặc nhắn tin, và quý vị muốn được thông báo bao lâu một lần. Bắt Đầu

Chọn Ngày Phải Trả Hóa Đơn

Với Choose Your Due Date (CDD), quý vị có thể chọn khoảng thời gian cho ngày đến hạn thanh toán thuận tiện nhất với mình. Các lựa chọn có sẵn bao gồm: đầu tháng (ngày 1-10), giữa tháng (ngày 11-20), hoặc cuối tháng (ngày 21-31), và quý vị có thể thực hiện tối đa hai thay đổi trong khoảng thời gian 12 tháng (bao gồm cả đăng ký ban đầu). Ngày đến hạn của quý vị sẽ được đặt thành một ngày trong khoảng thời gian đã chọn.

Để tìm hiểu thêm hoặc đăng ký trực tuyến, hãy vào Choose Your Due Date (Chọn Ngày Phải Trả Hóa Đơn), hoặc gọi cho chúng tôi theo số 1-800-655-4555 và:

  1. Sau khi nghe số dư tài khoản của quý vị, hãy chọn ‘‘Billing & Payment programs’’ (Các chương trình Lập Hóa Đơn & Thanh Toán)
  2. Sau đó chọn ‘‘Change Bill Due Date’’ (Thay Đổi Ngày Trả Hóa Đơn)' và thực hiện lựa chọn của quý vị.

Thay đổi thường có hiệu lực vào hóa đơn của tháng tiếp theo (có thể sẽ sau hai hóa đơn).

Nếu quý vị đang dùng bất kỳ lựa chọn trả hóa đơn nào sau đây, chúng tôi sẽ không thể đưa quý vị vào chương trình CDD: Chương Trình Trả Dàn Đều (Level Pay Plan), Net Energy Metering (Đo Tổng Năng Lượng), Summary Billing (Tóm Tắt Hóa Đơn) hoặc Owner Continuity Agreement (Thỏa Thuận Tiếp Tục Hợp Đồng của Chủ Sở Hữu).

Chúng tôi có nhiều công cụ liên quan đến gửi và trả hóa đơn khác có thể kết hợp với CDD hoặc không. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các lựa chọn này và các lựa chọn tự phục vụ khác tại www.sce.com/myaccount.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off