Working to keep you safe during COVID-19
For your safety and system reliability, outages required to reduce wildfire risk or to address conditions that pose a risk to the public will continue.
Learn more here.
Trợ Giúp với Khó Khăn về Tài Chánh và Trả Hóa Đơn
Để giúp giải quyết các khó khăn về tài chánh do dịch COVID-19, chúng tôi tạm thời ngưng ngắt dịch vụ đối với các khách hàng chưa thể trả hóa đơn của họ. Một số Đại Lý Thanh Toán được Ủy Quyền có thể đóng cửa hoặc cung cấp dịch vụ không liên tục. Chúng tôi sẽ miễn lệ phí khi chậm trễ trả hóa đơn nếu việc này ảnh hưởng đến khả năng chi trả kịp thời của quý vị. Nếu quý vị cần giúp đỡ, hãy vào trang mạng sce.com/billhelp.  

Bí Quyết An Toàn về Điện tại Nhà

An Toàn là Ưu Tiên

Dù quý vị đang ở đâu và đang làm gì, an toàn là ưu tiên. Đó là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong mọi việc chúng tôi đang làm. Điện có thể nguy hiểm, và vì sự an toàn của gia đình quý vị tại nhà, khôn ngoan hơn cả là phải biết về những nguy hiểm thông thường.

Liên Lạc với Chúng Tôi

Dịch Vụ Khách Hàng 24 giờ
1-800-655-4555

Báo mất điện trực tuyến hoặc gọi
1-800-611-1911

Liên Lạc Thêm >

Expose as Block
No