Wildfire Assistance
If you are impacted by a recent wildfire and in need of assistance, please visit our Disaster Support page. For timely and accurate wildfire status updates and safety resources, please visit the Assistance Center page.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Bí Quyết An Toàn về Điện tại Nhà

An Toàn là Ưu Tiên

Dù quý vị đang ở đâu và đang làm gì, an toàn là ưu tiên. Đó là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong mọi việc chúng tôi đang làm. Điện có thể nguy hiểm, và vì sự an toàn của gia đình quý vị tại nhà, khôn ngoan hơn cả là phải biết về những nguy hiểm thông thường.

Liên Lạc với Chúng Tôi

Dịch Vụ Khách Hàng 24 giờ
1-800-655-4555

Báo mất điện trực tuyến hoặc gọi
1-800-611-1911

Liên Lạc Thêm >

Expose as Block
No