Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  
Nếu quý vị mới có thay đổi về lợi tức, quý vị có thể hội đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng
Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng thông qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.   Tim hiểu thêm ở đây.  

Home and Business Area Networks

Access daily cost and billing info with your Home Area Network device.

You Can Make Smart Choices About Your Energy Use!

Your Home and Business Area Networks enables you to:

  • Access daily cost and billing info.
  • View near real-time energy usage data.
  • Access new programs and services that help you understand how you use energy.

You'll be empowered to:

  • Conserve energy and help the environment.
  • Play an active role and have a choice in how you use energy.
  • Decide how and when you want and need to save energy.

Your HAN device will need to remain within 75 feet of the utility meter to maintain good communications.

Expose as Block
No

Have questions about devices and programs? Visit our FAQ.

Compatible Devices with SCE Smart Meter

We’ve developed a Home and Business Area Network Testing Laboratory to thoroughly evaluate products and devices for compatibility with the SCE smart meter. Those that pass are listed here for your convenience!