An Toàn và Sẵn Sàng cho California

Chúng tôi có mặt ở đây để giúp bạn và người thân của bạn được an toàn về điện.  Từ việc cần làm gì nếu có một đường dây điện bị hỏng, đến cách

Guide for Safe Outdoor Operations during COVID-19

Guide for Safe Outdoor Operations during COVID-19

To ensure expanded outdoor business areas are created safely during the COVID-19 pandemic, SCE is offering cities and businesses safety guidelines to assist with their efforts in making outdoor expansion decisions.

Null

Haõy luoân caûnh giaùc. Luoân giöõ an toaøn.

Southern California Edison mong giuùp quyù vò vaø gia ñình giöõ an toaøn khi ôû gaàn ñieän. Duø quyù vò ñang laøm vieäc hay ôû ngoaøi saân, ñieän coù theå gaây thöông tích. Haõy traùnh xa ñöôøng daây ñieän ít nhaát 10 feet. Haõy luoân caûnh giaùc. Luoân giöõ an toaøn

Đường Dây Điện Bị Hỏng? Gọi 911.

Điện có thể nguy hiểm. Để an toàn, luôn coi các đường dây điện là “có điện” hoặc có năng lượng, và không bao giờ được chạm hoặc đến gần một đường dây điện bị hỏng.

Null

Trước Khi Bạn Đào, Gọi 811

Bất kể là bạn đang định là trồng các cây hoặc các bụi cây mới, hoặc làm một hàng rào mới, hãy gọi cho chúng tôi trước khi đào. Khi bạn đào, các đường dây tiện ích dưới đất sẽ được đánh dấu vì sự an toàn của mỗi người. Dịch vụ này là miễn phí và thực tế là được yêu cầu bởi luật.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Ổ Cắm Điện Thông Minh Hơn Thì An Toàn Hơn

Các ổ cắm ngắt mạch lỗi tiếp đất (GFCIs) được thiết kế để bảo vệ chống điện giật ở trong bếp, phòng tắm,  ở những nơi mà điện có thể tiếp xúc với nước. Chúng tắt điện khi cần thiết—và có thể giúp cứu sinh mạng. Nói chuyện với thợ điện của bạn để biết thêm chi tiết.

Null

Tham Gia Các Lực Lượng vì Cộng Đồng An Toàn

Chúng ta hợp tác chặt chẽ với công an, cứu hỏa, và các EMT địa phương vì an toàn công cộng là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Từ việc đào tạo an toàn điện cho những người ứng phó đầu tiên cho đến một phương pháp tiếp cận được điều phối viên với việc chia sẻ thông tin, tất cả là để giữ cho các cộng đồng của chúng ta được an toàn.

Sẵn Sàng Trong Trường Hợp Khẩn Cấp

Một thảm họa hay trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hộ gia đình của bạn có sẵn sàng không?

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Wildfire Safety

Wildfire Safety

To reduce wildfire threats and improve safety, we are working to bolster wildfire prevention, put in place new and enhanced safety measures and make the electric system more resilient.

Upgrading Utility Poles

You may have seen crews in your neighborhood lately. We’re inspecting poles, and repairing or replacing those that don’t meet required standards. It’s part of our ongoing investment in maintenance, safety and repair to ensure that we continue to deliver reliable electric service. Our pole-loading assessment takes about 30 minutes, and crews don’t need to access your home or building. The following approved contractors will perform the inspections, assessments, and repairs:

  • Davey Tree Company
  • Intec Services
  • Osmose
  • Cyient
  • eKyube
  • Utility Data Contractors (UDC)
  • Quanta Utility Engineering Services (QUES)
  • Inland-Metro Services, Inc. (IMS)
Null
Class name
sce-swap-image-content
Expose as Block
No

Contact Us

Clear vegetation from power lines: 1-800-655-4555
Report an object caught in power lines: 1-800-611-1911
Report an outage:  1-800-611-1911
Before you dig: Call 811
Electrical Emergency: Call 911

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off