Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Select the Best Rate for Your Large Business

null

If your company uses more than 500 kW per month, these general service rates are available. For more information about any of these rates, call 1-800-655-4555 to speak with an Energy Advisor.

Cutting Waste & Controlling Use

When you're running a business, every dollar counts. We know that rate increases are tough on business customers, and we want to help. In fact, it's our responsibility to help. That's why we provide experts to help you find and eliminate wasted energy, and find places to save. Start with the Business Energy Guide.

Energy Guide for large businesses >