Wildfire Assistance
If you are impacted by a recent wildfire and in need of assistance, please visit our Disaster Support page. For timely and accurate wildfire status updates and safety resources, please visit the Assistance Center page.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

PSPS Shutoff Notification

中文

若要檢視繁體中文公共安全斷電 (PSPS) 通知,請按一下這裡 >

Tiếng Việt

Để xem Thông Báo Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng (PSPS) bằng [tiếng Việt], xin bấm vào đây >

Tagalog

Upang makita sa wikang Tagalog ang Pagpapabatid ukol sa Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoff - PSPS) mag-klik dito >

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off