Click here if you were impacted by the October wildfires

Shutoff Notification

Cảnh Báo An Toàn của SCE: Thông Báo Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng (PSPS)

Southern California Edison đã chủ động cắt điện trong khu vực của quý vị vì điều kiện thời tiết có cháy rừng. Chúng tôi sẽ gửi tin cập nhật cho quý vị khi điều kiện thay đổi. Để biết thêm thông tin, xin ghé vào sce.com/psps. Nếu quý vị thấy dây điện rơi xuống đất, hãy tránh xa, gọi 911, và báo cho SCE tại số 1-800-611-1911.

Xin cảm ơn,

Southern California Edison