Tulong Pangnapaakalaking Sunog
Kung naapektuhan kayo ng isang kamakailan lamang ng napakalaking sunog at nangangailangan ng tulong, mangyaring bisitahin ang aming pahina. Para sa napapanahon at wastong mga pinakahuling balita ukol sa kalagayan ng napakalaking sunog at mga mapagkukunan ng mga may kaugnayan sa kaligtasan, mangyaring bisitahin ang pahina na Sentro para sa Tulong.
PSPS Update
Customers in SCE service area may be affected by Public Safety Power shutoffs. More information is available at sce.com/psps.

Patalastas ukol sa Pagpapatay ng Kuryente para sa isang PSPS

Patalastas ukol sa Pagpapatay ng Kuryente para sa isang PSPS

Pinatay na ng Southern California Edison ang kuryente sa inyong lugar bilang isang aktibong pagtugon sa mga kondisyon ng sunog dahil sa panahon. Pasasabihan namin kayo ng mga pinakahuling balita habang nagbabago ang mga kondisyon. Maaaring ibalik ang inyong kuryente anumang oras. Upang matiyak na handa kayo para sa naturang serbisyo, patayin ang kuryente o alisin sa saksak ang anumang kasangkapan o kagamitan na maaaring awtomatikong magbukas kapag ibinalik na ang inyong kuryente. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang sce.com/psps. Kung makakakita kayo ng bumagsak na linya ng kuryente, lumayo, tumawag sa 911, at iulat ito sa SCE sa 1-800-611-1911.

Maraming Salamat,

Southern California Edison