Patalastas ukol sa Pagpapatay ng Kuryente para sa isang PSPS

Patalastas ukol sa Pagpapatay ng Kuryente para sa isang PSPS

Pinatay na ng Southern California Edison ang kuryente sa inyong lugar bilang isang aktibong pagtugon sa mga kondisyon ng sunog dahil sa panahon. Pasasabihan namin kayo ng mga pinakahuling balita habang nagbabago ang mga kondisyon. Maaaring ibalik ang inyong kuryente anumang oras. Upang matiyak na handa kayo para sa naturang serbisyo, patayin ang kuryente o alisin sa saksak ang anumang kasangkapan o kagamitan na maaaring awtomatikong magbukas kapag ibinalik na ang inyong kuryente. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang sce.com/psps. Kung makakakita kayo ng bumagsak na linya ng kuryente, lumayo, tumawag sa 911, at iulat ito sa SCE sa 1-800-611-1911.

Maraming Salamat,

Southern California Edison