Sự cố lớn


Class name
left-box-content
Expose as Block
No
Class name
sce-ot-main-title
Expose as Block
No

Hiện tại không có sự kiện cúp điện lớn nào.

Trang này chỉ được cập nhật khi có sự kiện ngừng hoạt động lớn mà chúng tôi hiện không thể cung cấp cho khách hàng thời gian khôi phục ước tính. Khi một sự cố lớn xảy ra trong lãnh thổ dịch vụ của chúng tôi, khách hàng có thể sử dụng trang này để tìm thông tin mới nhất về sự cố đó.

Đối với tất cả các trường hợp ngừng hoạt động khác, khách hàng có thể nhận thông tin cập nhật và tìm thời gian khôi phục ước tính thông qua bản đồ ngừng hoạt động của chúng tôi.

Class name
csrp-weather-backtotop
Expose as Block
No