Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nộp Yêu Cầu Bồi Thường của Quý Vị

null

Chính Sách Yêu Cầu Bồi Thường PSPS

SCE hiểu rằng Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng (PSPS) có thể là một khó khăn đối với khách hàng, và chúng tôi tiếp tục làm việc để giảm thiểu tác động của các trường hợp cắt điện đó. Mặc dù chúng tôi cố gắng gửi thông báo trước để khách hàng có thể chuẩn bị cho các trường hợp mất điện kéo dài, nhưng đôi khi điều kiện thời tiết thay đổi nhanh có nghĩa là không thể gửi thông báo trước. Chúng tôi biết rằng nhiều khách hàng chưa quen với những trường hợp mất điện và các PSPS này, do đó SCE sẽ trả cho các yêu cầu bồi thường hư hỏng (thực phẩm/thuốc men) hợp lệ cho các khách hàng cư dân và doanh nghiệp đã không nhận được thông báo trước ít nhất 12 giờ về PSPS. Để hợp lệ nhận khoản hoàn tiền này, khách hàng phải ghi danh nhận thông báo và bị mất điện hơn 8 giờ.

Liên Lạc với Chúng Tôi

English: 1-800-655-4555
ESPAÑOL: 1-800-441-2233
한국어: 1-800-628-3061
中文: 1-800-843-8343
TIẾNG VIỆT: 1-800-327-3031
Cambodian: 1-800-843-1309

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off