SCE Public Safety Power Shutoff (PSPS) Warning  


Class name
left-box-content
Expose as Block
No
Class name
sce-ot-main-title
Expose as Block
No

High winds and dangerous fire conditions are forecast in your area. We may have to shut off your power to decrease the risk of dangerous wildfires. We are working to reduce the number of customers whose power will be shut off and will keep you updated. For the latest updates, outage map, and availability of community resources, visit sce.com/psps

 • For information about preparing for a power outage, visit sce.com/safety/family/emergency-tips.   

 • REMEMBER: If you see a downed power line, call 911 first, and then notify SCE at 1-800-611-1911.     

Thank you for your patience as we work to keep your community safe!

Expose as Block
No

Se prevén Vientos fuertes y condiciones de riesgo de incendio en su zona. Es posible que tengamos que cortar la electricidad para reducir el riesgo de incendios forestales. Estamos trabajando para reducir la cantidad de clientes a los que se les cortará la energía y lo mantendremos informado. Para conocer las últimas actualizaciones, el mapa de interrupciones y la disponibilidad de recursos comunitarios, visite sce.com/psps.

 • Para obtener más información sobre cómo prepararse para una interrupción de energía, visite sce.com/safety/family/emergency-tips.
 • RECUERDE: si ve una línea eléctrica caída, llame al 911 y luego notifique a SCE al 1‑800‑611‑1911.

Agradecemos su paciencia mientras trabajamos para mantener protegida a su comunidad.

Expose as Block
No

고객님의 지역에 강풍 및 화재 위험 기상 조건이 있을 것으로 예상됩니다. 산불 위험을 줄이기 위해 전원을 차단해야 할 수 있습니다. 저희는 전원 차단 대상이 되는 고객의 수를 줄이기 위해 노력하고 있으며 계속해서 최신 소식을 전해드리겠습니다. 최신 소식과 정전 지도 및 커뮤니티 자원 이용에 대한 자세한 정보는 sce.com/psps 에서 확인하세요.

 • 정전 대비 관련 정보는 sce.com/safety/family/emergency-tips를 참조하세요.
 • 기억하세요. 바닥에 떨어진 송전전을 보시면 먼저 911에 신고한 후, SCE(1-800-611-1911)에도 알려주세요.

당사가 지역 사회의 안전을 지키기 위해 노력하는 동안 기다려 주셔서 감사합니다.

Expose as Block
No

預計您所在地區會出現強風和危險的火災情況。我們可能不得不切斷您的電源,以減少發生危險的森林火災的風險。我們正在努力減少將斷電的用戶數量並及時提供更新。如需最新消息、停電地圖以及社區資源的供應情況,請造訪 sce.com/psps。 

 • 如需為停電做好準備的資訊,請瀏覽 sce.com/safety/family/emergency-tips
 • 請記住:如果您發現電線掉落,請先撥打 911,再撥打 1-800-611-1911 通知 SCE。    

我們努力確保社區安全,感謝您耐心配合。

Expose as Block
No

Gió lớn và điều kiện hỏa hoạn nguy hiểm được dự báo trong khu vực của bạn. Chúng tôi có thể phải cắt điện của bạn để giảm nguy cơ cháy rừng nguy hiểm. Chúng tôi đang cố gắng giảm số lượng khách hàng bị cắt điện và sẽ cập nhật cho bạn. Để biết thông tin cập nhật mới nhất, bản đồ cúp điện và thông tin về các dịch vụ chăm sóc khách hàng, hãy truy cập sce.com/psps

 • Để biết thông tin về việc chuẩn bị cho trường hợp cắt điện, hãy truy cập sce.com/safety/family/emergency-tips.   

 • HÃY NHỚ: Nếu bạn thấy đường dây điện bị đứt, hãy gọi 911 trước và sau đó thông báo cho SCE theo số 1-800-611-1911.     

Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn trong khi chúng tôi cố gắng giữ an toàn cho cộng đồng!

Expose as Block
No

Inaasahan ang matinding hangin at mapanganib na mga kondisyon ng sunog sa inyong lugar. Maaaring kakailanganin naming patayin ang inyong kuryente upang mabawasan ang peligro ng mapanganib na mga sunog. Nagsusumikap kami upang mabawasan ang bilang ng mga customer na mawawalan ng kuryente at patuloy namin kayong ia-update. Para sa pinakabagong mga update, mapa ng brownout, at availability ng mga mapagkukunan ng komunidad, bisitahin ang sce.com/psps

 • Para sa impormasyon tungkol sa paghahanda para sa pagkawala ng kuryente, bisitahin ang sce.com/safety/family/emergency-tips.   

 • TANDAAN: Kung makakakita kayo ng bumagsak na linya ng kuryente, tumawag muna sa 911, at pagkatapos ay ipagbigay-alam sa SCE sa 1-800-611-1911.     

Salamat sa inyong pasensya sa aming pagtatrabaho upang mapanatiling ligtas ang inyong komunidad!

Expose as Block
No

من المتوقع هبوب رياح شديدة، وتكوّنْ ظروف تساعد على نشوب حرائق خطيرة في منطقتك، وقد نضطر إلى قطع التيار عن مسكنك؛ لتقليل مخاطر نشوب حرائق غابات خطيرة، ونحن نعمل على تقليل عدد العملاء المتأثرين بعملية قطع التيار هذه، وسنبقيك على اطلاع دائم على آخر المستجدات. لمعرفة آخر المستجدات والاطلاع على خريطة انقطاع التيار، وتوافر الموارد المجتمعية، تفضل بزيارة هذا الرابط: sce.com/psps

 • لمعلومات عن استعدادات قطع التيار، تفضل بزيارة هذا الرابط: sce.com/safety/family/emergency-tips.   

 • تذكر: إن رأيت أحد الكابلات الكهربائية ساقطًا، اتصل أولًا بالرقم: 911، ثم أبلغ شركة أديسون جنوب كاليفورنيا من خلال الرقم: 1911-611-800-1.     

شكرًا لكم على تفهمكم للأمور بينما نعمل نحن على الحفاظ على سلامة مجتمعاتكم المحلية!

Class name
sce-text-direction-rtl
Expose as Block
No

Ձեր տարածքում կանխատեսվում են ուժեղ քամիներ և վտանգավոր հրդեհային պայմաններ: Հնարավոր է՝ ստիպված լինենք անջանել ձեր էլեկտրամատակարարումը, որպեսզի նվազեցնենք վտանգավոր հրդեհների առաջացման ռիսկը։ Մենք աշխատում ենք կրճատել այն հաճախորդների թիվը, որոնց էլեկտրամատակարարումը կանջատվի, ձեզ տեղյակ կպահենք այդ մասին: Վերջին թարմացումների, էլեկտրամատակարարման անջատումների քարտեզի և համայնքային ռեսուրսների հասանելիության վերաբերյալ տեղեկությունների համար այցելեք sce.com/psps։ 

 • Էլեկտրաէներգիայի անջատումների նախապատրաստման մասին տեղեկություններ ստանալու համար այցելեք sce.com/safety/family/emergency-tips։   

 • ՀԻՇԵՔ․ Եթե տեսնեք վնասված (պոկված, կախված, ընկած) էլեկտրահաղորդման գիծ, նախ զանգահարեք 911, այնուհետև տեղեկացրեք այդ մասին SCE-ին՝ 1-800-611-1911 հեռախոսահամարով։        

Շնորհակալություն համբերատար լինելու համար։ Մենք աշխատում ենք ձեր համայնքի անվտանգությունն ապահովելու ուղղությամբ։

Expose as Block
No

بادهای شدید و شرایط آتش‌سوزی خطرناک در منطقه شما پیش‌بینی می‌شود. شايد مجبور شویم برای کاهش خطر آتش‌سوزی‌های خطرناک، برق شما را قطع کنيم. در حال تلاش برای کاهش تعداد مشتریانی هستیم که برقشان قطع می‌شود و شما را در جریان این موضوع قرار خواهیم داد. جهت اطلاع از آخرین به‌روزرسانی‌ها، نقشه قطعی برق و در دسترس بودن منابع جامعه، از این لینک بازدید کنید: sce.com/psps

 • برای کسب اطلاعات در مورد آماده شدن برای قطع برق، به این لینک مراجعه کنید:  sce.com/safety/family/emergency-tips.   

 • به خاطر داشته باشید: در صورت مشاهدۀ خط برق قطع‌شده، ابتدا با شماره 911 تماس بگیرید و سپس از طریق شمارۀ ‎1-800-611-1911‎ به SCE اطلاع دهید.        

از شکیبایی شما در زمانی که در حال تأمین امنیت جامعه‌تان هستیم، سپاسگزاریم!

Class name
sce-text-direction-rtl
Expose as Block
No

Des vents forts et des risques de feu de forêt importants sont prévus dans votre zone. Il se peut que nous devions couper votre électricité pour réduire le risque de dangereux feux de forêt. Nous nous efforçons de limiter le nombre de clients concernés par les coupures de courant et vous tiendrons informés. Pour consulter les actualités les plus récentes, la carte des coupures de courant et la disponibilité des ressources communautaires, rendez-vous sur sce.com/psps

 • Pour plus d'informations sur la planification avant une coupure de courant, rendez-vous sur sce.com/safety/family/emergency-tips.  

 • RAPPEL : si vous voyez une ligne électrique coupée, appelez d'abord le 911, puis informez SCE au 1-800-611-1911.     

Merci de votre patience pendant que nous nous employons à assurer la sécurité de la communauté !

Expose as Block
No

In Ihrer Region werden starke Winde und gefährliche Brände vorhergesagt. Es kann sein, dass wir Ihren Strom abschalten müssen, um das Risiko von gefährlichen Waldbränden zu verringern. Wir arbeiten daran, die Zahl der Kunden, denen der Strom abgestellt werden muss, zu reduzieren und werden Sie auf dem Laufenden halten. Die neuesten Updates, eine Karte der Stromausfälle und die Verfügbarkeit von kommunalen Ressourcen finden Sie unter sce.com/psps

 • Weitere Informationen zur Vorbereitung auf einen Stromausfall finden Sie unter sce.com/safety/family/emergency-tips.   

 • WICHTIGER HINWEIS: Wenn Sie eine beschädigte Stromleitung sehen, rufen Sie zuerst 911 und dann SCE unter 1-800-611-1911 an.     

Wir danken Ihnen für Ihre Geduld, während wir uns für die Sicherheit Ihrer Gemeinde einsetzen!

Expose as Block
No

お住いの地域では、強風と危険な火災の発生が予想されます。危険な山火事のリスクを軽減するため、電力を停止しなければならない可能性があります。この影響を受けるお客様が極力少なくなるように努力しますが、停電の有無については分かり次第お知らせいたします。最新の情報や、停電マップ、利用可能なコミュニティリソースに関する情報については、sce.com/psps をご覧ください。 

 • 停電への備えについては、sce.com/safety/family/emergency-tips をご覧ください。 

 • 重要:送電線の損傷を見つけたら、まず9-1-1に電話し、次にSCE(1-800-611-1911)までご連絡ください。  

皆様の地域の安全を守るために、ご理解とご協力をお願いいたします。

Expose as Block
No

ខ្យល់ខ្លាំង និងស្ថានភាពភ្លើងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់គឺជាការព្យាករណ៍នៅក្នុងតំបន់នេះ។ យើងប្រហែលជាត្រូវផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនី ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់ភ្លើងឆេះព្រៃ។ យើងកំពុងតែធ្វើការដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនអតិថិជន ដែលភ្លើងអគ្គិសនីរបស់ខ្លួននឹងត្រូវកាត់ផ្ដាច់ ហើយនិងបន្តជូនដំណឹងថ្មីៗដល់អ្នក។ សម្រាប់បច្ចុប្បន្នភាព ផែនទីនៃការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី និងលទ្ធភាពអាចរកបាននៃធនធាននៅក្នុងសហគមន៍ សូមមើលនៅគេហទំព័រ sce.com/psps។ 

 • សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីការរៀបចំខ្លួនត្រៀមសម្រាប់ការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី សូមមើលគេហទំព័រ sce.com/safety/family/emergency-tips។ 
 • សូមចង់ចាំថា៖ ប្រសិនបើអ្នកឃើញខ្សែភ្លើងធ្លាក់ចុះ ដំបូងសូមទូរសព្ទទៅលេខ 911 ហើយបន្ទាប់មកជូនដំណឹងដល់ SCE តាមរយៈលេខ 1-800-611-1911។    

សូមអរគុណសម្រាប់ការអត់ធ្មត់របស់អ្នកនៅពេលយើងធ្វើការដើម្បីរក្សាសហគមន៍របស់យើងឱ្យមានសុវត្ថិភាព!

Class name
wpo-word-break
Expose as Block
No

ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ, sce.com/psps 'ਤੇ ਜਾਓ।  

 • ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, sce.com/safety/family/emergency-tips 'ਤੇ ਜਾਓ।  
 • ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ 1-800-611-1911 'ਤੇ SCE ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।    

 ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਰਜ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ!

Expose as Block
No

В вашем районе прогнозируется сильный ветер и существует опасность возгорания. Чтобы снизить риск лесных пожаров, нам, возможно, придется отключить электроснабжение. Мы работаем над тем, чтобы отключение затронуло как можно меньше людей, и будем держать вас в курсе. Последние новости, карту отключений и информацию о наших общественных ресурсах можно найти на сайте sce.com/psps

 • Как подготовиться к отключению электроэнергии: sce.com/safety/family/emergency-tips.

 • ПОМНИТЕ: если вы заметили обрыв линии электропередач, сначала позвоните 911, а затем сообщите Southern California Edison по номеру 1-800-611-1911.     

Мы уже ведем активную работу в вашем районе и благодарим вас за терпение!

Expose as Block
No

Estão previstos ventos fortes e condições perigosas de queimadas na sua região. Talvez tenhamos que desligar sua energia para diminuir o risco de queimadas perigosas. Estamos trabalhando para reduzir o número de clientes que terão a energia cortada, e manteremos você atualizado. Para receber as últimas atualizações, o mapa de interrupções e a disponibilidade dos recursos à comunidade, acesse sce.com/psps

 • Para informações sobre como se preparar para as interrupções no fornecimento de energia, acesse sce.com/safety/family/emergency-tips.  

 • LEMBRE-SE: se você vir uma linha de transmissão no chão, ligue para o 911 primeiro e, em seguida, notifique a SCE pelo 1-800-611-1911.        

Agradecemos sua paciência enquanto trabalhamos para manter sua comunidade segura!

Expose as Block
No

आपके क्षेत्र में तेज हवाओं और आग लगने की खतरनाक स्थिति का पूर्वानुमान है। जंगल की आग के जोखिम को कम करने के लिए हमें आपकी बिजली बंद करनी पड़ सकती है। हम उन ग्राहकों की संख्या को कम करने के लिए काम कर रहे हैं जिनकी बिजली बंद हो जाएगी और आपको अपडेट देते रहेंगे। ताजा अपडेट, आउटेज मैप और ग्राहक देखभाल सेवाओं के बारे में जानकारी के लिए, sce.com/psps पर जाएं।  

 • पावर आउटेज की तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, sce.com/safety/family/emergency-tips पर जाएं। 

 • याद रखें: यदि आप एक डाउन पावर लाइन देखते हैं तो पहले 911 पर कॉल करें और फिर SCE को 1-800-611-1911 पर सूचित करें।   

आपके समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए काम करते समय आपका धैर्य बनाए रखने के लिए धन्यवाद!

Expose as Block
No

Cua thiab yus hluav taws kub yog huab cua nyob rau hauv koj cheeb tsam. Peb yuav tau kaw tawm ntawm koj lub hwj huam kom txo qhov uas yus wildfires. Peb ua hauj lwm kom txo cov neeg muas zaub uas nws hwj huam yuav raug kaw thiab yuav khaws koj kho tshiab. Rau qhov tseeb tshiab, outage map, thiab muaj nyob rau hauv zej zog cov chaw muab kev pab, mus xyuas sce.com/psps

 • Yog xav paub ntxiv txog kev npaj rau lub hwj huam outage, mus xyuas  sce.com/safety/family/emergency-tips

 • NCO NTSOOV: Yog tias koj pom txoj hlua hluav taws xob tu hu rau 9-1-1 ua ntej thiab tom qab ntawv ceeb toom SCE ntawm 1-800-611-1911.        

Ua tsaug rau koj lub siab ntev raws li peb ua hauj lwm kom koj lub zej zog nyab xeeb!

Expose as Block
No

คาดการณ์ว่าจะมีลมแรงและสภาวะไฟไหม้ที่เป็นอันตรายในพื้นที่ของคุณ เราอาจจำเป็นต้องตัดไฟฟ้าของคุณเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าที่เป็นอันตราย เรากำลังดำเนินการเพื่อลดจำนวนของลูกค้าที่จะถูกตัดไฟฟ้าและจะแจ้งความคืบหน้าให้คุณทราบ สำหรับการอัปเดตล่าสุด แผนที่เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง และความพร้อมใช้งานของทรัพยากรชุมชน โปรดไปที่ sce.com/psps

 • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง โปรดไปที่ sce.com/safety/family/emergency-tips.  

 • ข้อควรจำ: หากคุณเห็นสายไฟที่หล่นลงมา โปรดโทร 911 เป็นอันดับแรก จากนั้นจึงแจ้ง SCE ที่หมายเลข 1-800-611-1911     

ขอขอบคุณที่อดทนรอในขณะที่เราดำเนินการเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชนของคุณ!

Expose as Block
No
Class name
sce-ot-accordion sce-ot-rm-rl-pad sce-space-xl
Expose as Block
No
Class name
csrp-weather-backtotop
Expose as Block
No