Cooling Centers :
Our residential customers will not be disconnected for non-payment when temperatures above 100 degrees are forecast in a 72-hour look-ahead period. During the heatwave, here are some tips to stay cool and conserve energy. Cooling center locations and hours are listed here: Find a Cooling Center. You can also call 2-1-1 for a cooling center near you.

Maging Handa Para Sa Mga Maaaring Emergency

Maging Handa Para Sa Mga Maaaring Emergency

Maaaring mangyari ang isang emergency sa anumang oras. Makakatulong kayo sa inyong pamilya na maging handa para sa anumang kalagayang emergency kung mayroong isang planong kahandaan para sa kaligtasan, pagkakaroon ng ilang mga pangunahing pangtustos o supplies, at paunang pagpaplano. Maging isang bagyo man, isang lindol, o isang napakalaking sunog, o isang baha ang datnan tayo, makakatulong ang kahandaan sa lahat upang mas madaling makayanan o maharap ang mga ito at manatiling mas ligtas.

Kung umaasa kayo sa kagamitang pinapagana ng kuryente, magplano ng isang pang-backup na pagkukunan ng kuryente. Maaaring karapat-dapat kayo para sa programang Medical Baseline ng SCE. Alamin ang tungkol sa programa at kung paano magpapatala sa sce.com/medicalbaseline.

Ihanda Ang Inyong Negosyo

Nagsusumikap kami upang mapigilan ang mga pagkawala ng kuryente, subalit nangyayari talaga ang mga ganito paminsan-minsan. Kung nakakaranas kayo ng isang pagkawala ng kuryente sa inyong negosyo, naririto ang ilang mga tip [payo] pangkahandaan kung may emergency.

Alamin ang Tungkol sa Pagkakaroon ng Pang-backup

Kaligtasan kaugnay ng Generator na Pang-backup

Ihanda Ang Inyong Tahanan

Makakabuti at makakatulong ang kaunting pagpaplano at paghahanda na mapanatiling ligtas kayo at ang inyong pamilya. Magsimula sa pamamagitan ng pag-alam kung paano ginagamit ang fuse at mga breaker box sa inyong tahanan, at mamuhunan sa mga pampananggalang laban sa biglang pagtaas-baba ng kuryente upang mapangalagaan ang inyong mga elektronikong kagamitan kung mawawalan ng kuryente. Tiyakin na angkop ang pagka-antas ng mga iyon para sa inyong mga elektronikong kagamitan.

Alamin ang Tungkol sa Pagkakaroon ng Pang-backup

Kaligtasan kaugnay ng Generator na Pang-backup

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Katipunan ng mga Pantustos (Supply Kit): Ano Ang Kailangan Ninyo

Panatilihing madaling makuha ang mga pangunahing pangangailangan — mula sa mga resetang gamot o mga pagkaing de-lata. Ito ang unang hakbang upang maging handa para sa isang emergency. Panatilihing mayroon kayong tustos ng mga mahahalagang bagay na nasa isang lugar na madaling puntahan, upang madali ninyong makuha ang mga iyon, kahit pa madilim. Naririto ang inyong mga kakailanganin:

Maging Handa Para Sa Mga Pagkawala Ng Kuryente

Kung mawawalan ng kurynete, palaging maganda na maging handa. Maging ang pagkawala mang ito ng kuryente ay para sa pagkukumpuni o isang pagkawala ng kuryente dahil sa isang hindi inaasahang bagyo, naririto ang ilang mga tip upang matulungan kayo na makapaghanda at mabawasan ang epekto hanggang sa magkaroon na ulit ng kuryente.

Mas madali kaysa sa inyong inaakala ang paghahanda para sa isang pagkawala ng kuryente. Makakatulong sa inyo ang pag-iipon ng ilang mga pangtustos at ang maagang pagpaplano na manatiling ligtas at kumportable.

7 Paraan upang Mapanatiling May Karga ang Inyong Telepono Sa Panahon Ng Isang Pagkawala ng Kuryente

Mga Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko

Kung mayroong matitindi at posibleng mapapanganib na sunog dahil sa kondisyon ng panahon, maaaring kailanganing mag-atas kami ng isang kaganapang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoff - PSPS). Sa panahon ng mga kaganapang ito, maaari naming patayin ang kuryente bilang pagtugon sa isang pangangailangan sa mga lugar na may mataas na panganib ng sunog upang mabawasan ang banta ng mga napakalalaking sunog. Ang pagpapatay ng kuryente ng aming mga customer ay hindi isang bagay na minamaliit lamang namin, subalit ang mga kaganapang PSPS ay isa sa mga paraan upang lalo pa naming matiyak ang kaligtasan ng publiko, ng aming mga customer, at ng aming mga empleyado.

Ang aming pangunahing kompanya, ang Edison International, ay nakikibakas sa American Red Cross upang madagdagan ang kahandaan kung may emergency sa buong Katimugang California. Tutulong ang aming pinagsama-samang pagsusumikap, ang PrepareSoCal sa pagliligtas ng mga buhay sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga tao kung paano mananatiling ligtas at kung paano tutugon kung may mga emergency. Hinihikayat namin kayo pati na ang mga mahal ninyo sa buhay na “Magkaroon ng Kit. Magplano. Matuto.” (“Get a Kit. Make a Plan. Be Informed.")

Tumanggap ng mga Babala tungkol sa Pagkawala ng Kuryente
 

Magpatala o mag-update ng inyong impormasyon pampag-ugnayan upang makakuha ng mga email o text tungkol sa pagkawala ng kuryente sa mga lugar na malapit sa inyo, kabilang ang PSPS.