SCE Public Safety Power Shutoff (PSPS)


Class name
left-box-content
Expose as Block
No
Class name
sce-ot-main-title
Expose as Block
No

We are shutting off your power due to current high risk of wind-driven wildfire in your area. When the weather improves, we will inspect our lines for damage before we restore power. This is expected to take up to 8 hours but could take longer if we need daylight for safe inspections or if we find damage. We will update you as conditions change. Please remember to turn off or unplug appliances or equipment that may start automatically when power is restored.

We understand this shutoff is inconvenient. We appreciate your continued patience as we work to keep your community safe.

For the most up to date information, including outage map and restoration information, and availability of SCE community resources, visit sce.com/outagemap.

REMEMBER: If you see a downed power line, call 911 first, and then notify SCE at 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

Estamos cortando la energía debido al alto riesgo de incendio forestal en su zona provocado por el viento. Cuando mejore el clima, inspeccionaremos nuestras líneas en busca de daños antes de restablecer la energía. Se prevé que dure alrededor de 8 horas, pero podría extenderse si necesitamos luz solar para realizar inspecciones seguras o si detectamos daños. Lo mantendremos al corriente de cualquier cambio. Recuerde apagar o desenchufar los electrodomésticos o equipos que puedan encenderse automáticamente cuando se restablezca la energía. 

Entendemos que este corte del suministro eléctrico es inconveniente. Agradecemos su paciencia mientras trabajamos para mantener protegida a su comunidad.  

Para obtener información actualizada, incluido el mapa de interrupciones y la información sobre el restablecimiento del suministro eléctrico, así como la disponibilidad de los recursos comunitarios de SCE, visite sce.com/outagemap.

RECUERDE: si ve una línea eléctrica caída, llame al 911 y luego notifique a SCE al 1‑800‑611‑1911.

Expose as Block
No

고객님의 지역이 바람으로 인해 산불 위험이 높아져 전력을 차단하였습니다. 날씨가 좋아지면 전력을 복구하기 전에 송전선의 손상 여부를 점검할 것입니다. 이 작업은 최대 8시간이 소요될 것으로 예상되지만, 안전한 검사를 위해 일광이 필요하거나 손상이 발견되면 더 오래 걸릴 수 있습니다. 상황이 바뀌는 대로 고객님께 알려드리겠습니다. 전원이 복구될 때 자동으로 가동될 수 있는 가전 제품 또는 장비의 전원을 끄거나 플러그를 뽑아 놓으십시오. 

정전이 얼마나 큰 불편을 수반하는지 잘 알고 있습니다. 당사가 지역 사회의 안전을 지키기 위해 노력하는 동안 기다려 주셔서 감사합니다.  

정전 맵 및 복구 정보, SCE 커뮤니티 리소스 가용성 등 최신 정보를 보려면 sce.com/outagemap을 방문하십시오

기억하세요. 바닥에 떨어진 송전전을 보시면 먼저 911에 신고한 후, SCE(1-800-611-1911)에도 알려주세요.

Expose as Block
No

由於您所在地區目前因風造成的森林火災風險很高,我們會切斷您的電源。在天氣狀況有所改善時,我們會檢查電線的損壞情況,然後恢復供電。這預計最多需要 8 小時才能恢復,但如果我們需要日光以進行安全檢查或如果發現損壞,則可能需要更長時間。如果天氣狀況改變,我們將向您通報最新資訊。請記住關閉或拔掉可能在恢復供電時自動啟動的電器或設備的插頭。 

我們知道這種停電是不方便的。我們努力確保社區安全,感謝您耐心配合。  

如需最新資訊,包括停電地圖和電力恢復資訊,以及 SCE 社區資源的供應情況,請造訪 sce.com/outagemap

請記住:如果您發現電線掉落,請先撥打 911 ,再撥打 1-800-611-1911 通知 SCE。

Expose as Block
No

Chúng tôi sẽ ngắt điện do nguy cơ cháy rừng vì gió hiện tại rất lớn trong khu vực của bạn. Khi thời tiết cải thiện, chúng tôi sẽ kiểm tra xem đường dây có bị hư hại gì trước khi khôi phục nguồn điện. Quá trình này dự kiến sẽ mất tối đa 8 giờ nhưng có thể lâu hơn nếu chúng tôi cần ánh sáng ban ngày để kiểm tra an toàn hoặc nếu chúng tôi tìm thấy thiệt hại. Chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn khi điều kiện thay đổi. Hãy nhớ tắt hoặc rút phích cắm của các thiết bị hoặc dụng cụ có thể tự động khởi động khi có điện trở lại. 

Chúng tôi hiểu rằng việc ngắt điện này rất bất tiện. Chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của bạn khi chúng tôi cố gắng giữ an toàn cho cộng đồng.  

Để biết thông tin cập nhật mới nhất, bao gồm bản đồ ngắt điện và thông tin phục hồi, các nguồn lực cộng đồng SCE có sẵn, hãy truy cập sce.com/outagemap.

HÃY NHỚ: Nếu bạn thấy đường dây điện bị đứt, hãy gọi 911 trước và sau đó thông báo cho SCE theo số 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

Pinapatay namin ang inyong kuryente dahil sa kasalukuyang mataas na peligro ng sunog na dala ng malakas na hangin sa inyong lugar. Kapag bumuti na ang lagay ng panahon, susuriin namin ang aming mga linya ng kuryente para sa pinsala bago namin ibalik ang kuryente. Inaasahang aabutin ito ng hanggang 8 oras ngunit maaaring mas tumagal pa kung kailangan namin ng liwanag ng araw para sa ligtas na mga pag-inspeksyon o kung makakakita kami ng pinsala. Ia-update namin kayo habang nagbabago ang mga kondisyon. Mangyaring tandaan na patayin ang kuryente o alisin sa saksakan ang mga appliance o kagamitan na maaaring awtomatikong magbubukas kapag naibalik na ang kuryente. 

Nauunawaan namin na nakakaabala ang pagpapatay ng kuryente na tulad nito. Pinahahalagahan namin ang inyong patuloy na pasensya habang nagtatrabaho kami upang mapanatiling ligtas ang inyong komunidad.  

Para sa pinaka up to date na impormasyon, kabilang ang mapa ng pag-brownout at impormasyon sa pagpapanumbalik, at pagkakaroon ng mga mapagkukunan ng komunidad ng SCE, bisitahin ang sce.com/outagemap.

TANDAAN: Kung makakakita kayo ng bumagsak na linya ng kuryente, tumawag muna sa 911, at pagkatapos ay ipagbigay-alam sa SCE sa 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

نحن بصدد قطع التيار لديك بسبب المخاطر العالية الحالية لنشوب حرائق غابات بفعل الرياح في منطقتك. وقتما يتحسن الطقس، سنفحص الكابلات لنتأكد من عدم وجود أي تلفيات بها قبل إعادة توصيل التيار. من المتوقع أن يستغرق هذا الأمر ما يصل إلى 8 ساعات، لكن ربما يستغرق أطول من ذلك إن احتجنا إلى انتظار ضوء النهار من أجل إجراء عمليات فحص آمنة، أو حال وجدنا تلفيات. سنبلغك عند تغير الأحوال في منطقتك، وتذكر من فضلك أن توقف تشغيل الأجهزة المنزلية أو المعدات الموجودة لديك، التي قد تعمل تلقائيًا عند إعادة توصيل التيار، أو افصل التيار عنها. 

نحن ندرك تمامًا أن عمليات قطع التيار أمرٌ مزعج، ونقدر لكم تفهمكم المستمر، بينما نعمل للحفاظ على أمن مجتمعكم  

للحصول على أحدث المعلومات، بما في ذلك خريطة انقطاع التيار ومعلومات الاستعادة، وتوافر الموارد المجتمعية الخاصة بشركة أديسون جنوب كاليفورنيا، تفضل بزيارة: sce.com/outagemap.

تذكر: إن رأيت أحد الكابلات الكهربائية ساقطًا، اتصل أولًا بالرقم: 911، ثم أبلغ شركة أديسون جنوب كاليفورنيا من خلال الرقم: 1911-611-800-1.

Class name
sce-text-direction-rtl
Expose as Block
No

Մենք անջատում ենք էլեկտրամատակարարումը՝ ձեր տարածքում քամուց առաջացող հրդեհների վտանգի պատճառով: Երբ եղանակը բարելավվի, նախքան էլեկտրամատակարարման վերականգնումը մենք կստուգենք էլեկտրահաղորդման գծերը և կվերականգնենք վնասված հատվածները։ Ակնկալվում է, որ դրա համար կպահանջի մինչև 8 ժամ, սակայն կարող է ավելի երկար տևել՝ հաշվի առնելով, որ անվտանգ ստուգումներ անցկացնելու և էլեկտրահաղորդման գծերի վնասված հատվածները հայտնաբերելու համար անհրաժեշտ է ցերեկային լույս։ Պայմանների փոփոխության դեպքում մենք ձեզ կտեղեկացնենք։ Հիշեք, որ անհրաժեշտ է անջատել կամ հոսանքի վարդակից հանել կենցաղային այն սարքերի և սարքավորումների սնուցման լարը, որոնք կարող են ավտոմատ կերպով միանալ, երբ էլեկտրամատակարարումը վերականգնվի։ 

Մենք հասկանում ենք, որ էլեկտրաէներգիայի անջատումները անհարմարություն են պատճառում: Շնորհակալություն համբերատար լինելու համար։ Մենք աշխատում ենք ձեր համայնքի անվտանգությունն ապահովելու ուղղությամբ։  

Ամենաթարմ տեղեկությունների համար, այդ թվում՝ անջատման քարտեզի եւ վերականգնման մասին տեղեկությունների եւ SCE համայնքի ռեսուրսների մատչելիության համար այցելեք sce.com/outagemap:

ՀԻՇԵՔ․ Եթե տեսնեք վնասված (պոկված, կախված, ընկած) էլեկտրահաղորդման գիծ, նախ զանգահարեք 911, այնուհետև տեղեկացրեք այդ մասին SCE-ին՝ 1-800-611-1911 հեռախոսահամարով։

Expose as Block
No

به‌دلیل ریسک بالای کنونی آتش‌سوزی جنگل ناشی از باد در منطقه‌تان، برق شما را قطع می‌کنیم. پس از بهبود شرایط آب‌وهوایی و پیش از وصل برق، خطوط خود را از نظر آسیب بررسی خواهیم کرد. انتظار می‌رود وصل شدن مجدد برق تا 8 ساعت طول بکشد، اما اگر به نور روز برای بازرسی ایمن نیاز داشته باشیم یا آسیبی پیدا کنیم، این زمان ممکن است بیشتر شود. به محض تغییر شرایط، شما را در جریان قرار خواهیم داد. در رابطه با تجهیزات یا لوازم خانگی که ممکن است به‌طور خودکار هنگام وصل شدن برق روشن شوند، فراموش نکنید که آن‌ها را خاموش کنید یا دوشاخه‌شان را از پریز بیرون بیاورید. 

متوجه هستیم که قطعی برق دردسرساز است. از شکیبایی مستمر شما در زمانی که در حال تأمین امنیت جامعه هستیم، صمیمانه سپاسگزاریم!  

برای دریافت به‌روزترین اطلاعات، از جمله نقشه قطعی برق و اطلاعات وصل مجدد، و در دسترس بودن منابع انجمن SCE، به sce.com/outagemap رجوع کنید.

به خاطر داشته باشید: در صورت مشاهدۀ خط برق قطع‌شده، ابتدا با شماره 911 تماس بگیرید و سپس از طریق شمارۀ ‎1-800-611-1911‎ به SCE اطلاع دهید.

Class name
sce-text-direction-rtl
Expose as Block
No

Nous coupons le courant en raison du risque élevé actuel de feu de forêt dans votre zone. Une fois que les conditions météorologiques s'amélioreront, nous inspecterons nos lignes afin de constater les dégâts avant de rétablir le courant. Cette opération devrait prendre jusqu'à 8 heures, voire plus si nous avons besoin de la lumière du jour pour pouvoir réaliser des contrôles en toute sécurité ou si nous constatons des dommages. Nous vous tiendrons informés de l'évolution des conditions. N'oubliez pas d'éteindre ou de débrancher les appareils ou équipements qui peuvent se mettre en marche automatiquement lorsque le courant est rétabli. 

Nous sommes conscients du désagrément causé par cette coupure. Nous vous remercions de votre patience pendant que nous nous employons à assurer la sécurité de la communauté.  

Pour obtenir les informations les plus récentes, notamment la carte des pannes et les informations sur le rétablissement du réseau, ainsi que la disponibilité des ressources communautaires SCE, rendez-vous sur sce.com/outagemap.

RAPPEL : si vous voyez une ligne électrique coupée, appelez d'abord le 911, puis informez SCE au 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

Wir schalten Ihren Strom ab, da in Ihrem Gebiet derzeit ein hohes Risiko an windbedingten Waldbränden besteht. Sobald sich das Wetter bessert, untersuchen wir vor Wiederherstellung der Stromversorgung unsere Leitungen auf Schäden. Es wird erwartet, dass dies bis zu 8 Stunden dauert, doch bei Schäden oder der Notwendigkeit von Tageslicht für sichere Inspektionen kann dies auch mehr Zeit in Anspruch nehmen. Wir melden uns mit neuen Informationen bei Ihnen, wenn sich die Bedingungen ändern. Bitte denken Sie daran, Geräte und Apparate, die sich bei Wiederherstellung der Stromversorgung automatisch einschalten könnten, auszuschalten oder vom Stromnetz zu trennen. 

Wir verstehen, dass diese Abschaltung Unannehmlichkeiten mit sich bringt. Wir bedanken uns für Ihre andauernde Geduld, während wir uns weiterhin für die Sicherheit Ihrer Gemeinde einsetzen.  

Die aktuellsten Informationen, einschließlich einer Stromausfallkarte und Informationen zur Wiederherstellung sowie zur Verfügbarkeit von SCE-Community-Ressourcen, erhalten Sie unter sce.com/outagemap.

WICHTIGER HINWEIS: Wenn Sie eine beschädigte Stromleitung sehen, rufen Sie zuerst 911 und dann SCE unter 1-800-611-1911 an.

Expose as Block
No

お住まいの地域では現在、風による山火事の危険性が高くなっているため、電力供給を停止いたします。天候が回復したら、電線にダメージがないか点検してから復旧させる予定です。これには最大8時間かかると予想されますが、電力復旧のタイミングに屋外の明るさが必要な場合や、損傷が見つかった場合は、さらに時間がかかる可能性があります.状況が変化した際には、随時お知らせいたします。電力復旧時に自動的に起動する可能性のある電化製品や機器については、あらかじめ電源を切るか、コンセントを抜いておいてください。 

このシャットオフは不便であることを理解しています。皆様の地域の安全を守るために、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。  

停電マップや復旧情報、SCEのコミュニティリソースの利用状況など、最新の情報については、sce.com/outagemapをご覧ください。

重要:送電線の損傷を見つけたら、まず9-1-1に電話し、次にSCE(1-800-611-1911)までご連絡ください。

Expose as Block
No

យើងកំពុងបិទអគ្គិសនីរបស់អ្នកដោយសារតែមានហានិភ័យខ្ពស់នៃភ្លើងឆេះព្រៃដែលបណ្តាលមកពីខ្យល់នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ពេលដែលអាកាសធាតុមានភាពប្រសើរឡើង យើងនឹងពិនិត្យមើលខ្សែភ្លើងដើម្បីរកការខូចខាត មុនពេលយើងបើកចរន្តអគ្គិសនីឡើងវិញ។ គេរំពឹងថា វានឹងចំណាយពេលរហូតដល់ 8 ម៉ោង ប៉ុន្តែអាចចំណាយពេលយូរជាងនេះ ប្រសិនបើយើងត្រូវការពន្លឺថ្ងៃសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យដោយសុវត្ថិភាព ឬប្រសិនបើយើងរកឃើញការខូចខាត។ យើងនឹងផ្ដល់ព័តមានថ្មីជូនអ្នកនៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌផ្លាស់ប្តូរ។ សូមចងចាំថាត្រូវបិទ ឬដកគ្រឿបបរិក្ខារ ឬឧបករណ៍ដែលអាចចាប់ផ្តើមដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលអគ្គិសនីត្រូវបានដំឡើងឡើងវិញ។ 

យើងដឹងថាការផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីនេះមិនស្រួលទេ។ យើងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការបន្តអត់ធ្មត់របស់អ្នកនៅពេលយើងធ្វើការដើម្បីរក្សាសហគមន៍របស់យើងឱ្យមានសុវត្ថិភាព។  

សម្រាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុត រួមទាំងផែនទីនៃការដាច់អគ្គិសនី និងព័ត៌មានអំពីការស្តារឡើងវិញ និងភាពអាចរកបាននៃ ធនធានសហគមន៍របស់ SCE សូមចូលមើលគេហទំព័រ sce.com/outagemap

សូមចង់ចាំថា៖ ប្រសិនបើអ្នកឃើញខ្សែភ្លើងធ្លាក់ចុះ ដំបូងសូមទូរសព្ទទៅលេខ 911 ហើយបន្ទាប់មកជូនដំណឹងដល់ SCE តាមរយៈលេខ 1-800-611-1911។

Class name
wpo-word-break
Expose as Block
No

ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸਨੂੰ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂਚਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਨਪਲੱਗ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧੀਰਜ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ SCE ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ sce.com/outagemap'ਤੇ ਜਾਓ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ 1-800-611-1911 'ਤੇ SCE ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।

Expose as Block
No

Из-за сильного ветра и высокого риска лесных пожаров мы вынуждены отключить электричество в вашем районе. Как только погода наладится, мы осмотрим линии электропередач на предмет повреждений, прежде чем восстановить снабжение. Восстановительные работы займут до 8 часов, однако могут продлиться и дольше, если обнаружатся повреждения или понадобится дневной свет для безопасной проверки. Мы будем держать вас в курсе ситуации. Не забудьте выключить или отсоединить от розетки все устройства и приборы, которые могут автоматически запуститься при восстановлении подачи энергии. 

Мы понимаем, что это отключение доставляет неудобства. Однако мы уже ведем активную работу в вашем районе и благодарим вас за терпение!  

Последнюю информацию, карту отключений, новости о восстановительных работах, а также адреса ресурсных центров SCE можно найти на сайте sce.com/outagemap.

ПОМНИТЕ: если вы заметили обрыв линии электропередач, сначала позвоните 911, а затем сообщите Southern California Edison по номеру 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

Estamos desligando sua energia devido ao atual alto risco de queimada florestal causado por vento na sua região. Quando o tempo melhorar, inspecionaremos nossas linhas em busca de danos antes de restabelecermos a energia. Nossa estimativa é que isso leve até oito horas, mas pode demorar mais se precisarmos da luz do dia para inspeções seguras ou se encontrarmos danos. Atualizaremos você conforme as condições mudarem. Lembre-se de desligar ou desconectar aparelhos e equipamentos que podem se ligar automaticamente quando a energia for reestabelecida. 

Sabemos que esse desligamento é inconveniente. Agradecemos toda sua paciência enquanto trabalhamos para manter sua comunidade segura.  

Para as informações mais atualizadas, como mapa de interrupção e informações sobre reestabelecimento, e disponibilidade de recursos da comunidade SCE, acesse sce.com/outagemap.

LEMBRE-SE: se você vir uma linha de transmissão no chão, ligue para o 911 primeiro e, em seguida, notifique a SCE pelo 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

आपके क्षेत्र में हवा से फ़ैलने वाली जंगल की आग के मौजूदा उच्च जोखिम के कारण हम आपकी बिजली बंद कर रहे हैं। जब मौसम में सुधार होगा, तब हम बिजली बहाल करने से पहले अपनी लाइनों की क्षति का निरीक्षण करेंगे। इसमें 8 घंटे तक का समय लगने की उम्मीद है, लेकिन अगर हमें सुरक्षित निरीक्षण के लिए दिन के उजाले की आवश्यकता पड़ी या यदि हमें नुकसान का पता चला, तो इसमें अधिक समय लग सकता है। हालातों में बदलाव की दशा में हम आपको अपडेट करेंगे। कृपया उन उपकरणों या सामानों को बंद या अनप्लग करना न भूले, जो बिजली बहाल होने पर स्वचालित रूप से चालू हो सकते हैं। 

हम समझते हैं कि यह शटऑफ असुविधाजनक है। हम आपके निरंतर धैर्य की सराहना करते हैं क्योंकि हम आपके समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए काम करते हैं।  

आउटेज मैप और बिजली की बहाली से संबंधित जानकारी और SCE सामुदायिक संसाधनों की उपलब्धता सहित नवीनतम जानकारी के लिए, sce.com/outagemap पर जाएं।

याद रखें: यदि आप एक डाउन पावर लाइन देखते हैं तो पहले 9-1-1 पर कॉल करें और फिर SCE को 1-800-611-1911 पर सूचित करें।

Expose as Block
No

Peb tab tom kaw koj lub zog vim tam sim no muaj kev pheej hmoo siab ntawm cua-tsav hluav taws kub hauv koj cheeb tsam. Thaum huab cua zoo dua, peb yuav tshuaj xyuas peb cov kab puas tsuaj ua ntej peb rov qab muaj zog. Qhov no yuav tsum noj li 8 teev, tiam sis yuav siv sij hawm ntev yog hais tias peb xav tau daylight rau kev ruaj ntseg soj ntsuam los yog yog peb nrhiav kev puas tsuaj. Peb yuav hloov kho koj li xwm txheej hloov pauv. Thov nco ntsoov tua los sis tshem cov khoom siv los sis cov khoom siv hluav taws xob uas yuav pib los ntawm tsis siv neeg pab thaum hluav taws xob rov qab tuaj. 

Peb nkag siab qhov kev kaw no tsis yooj yim. Peb zoo siab rau koj txoj kev ua siab ntev ntxiv thaum peb ua hauj lwm kom koj lub zej zog nyab xeeb.  

Txog cov ntaub ntawv qhia paub uas tshiab tshaj plaws, suav nrog daim duab qhia kev txog kev kaw hluav taws xob thiab ntaub ntawv qhia paub txog kev rov tso hluav taws xob tuaj, thiab chaw muaj SCE cov peev txheej kev pab rau zej zog, mus saib hauv sce.com/outagemap.

NCO NTSOOV: Yog tias koj pom txoj hlua hluav taws xob tu hu rau 9-1-1 ua ntej thiab tom qab ntawv ceeb toom SCE ntawm 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

เรากำลังจะตัดไฟฟ้าของคุณเนื่องจากสภาวะความเสี่ยงสูงปัจจุบันต่อการเกิดไฟป่าที่เกิดจากลมในพื้นที่ของคุณ เมื่อสภาพอากาศดีขึ้น เราจะตรวจสอบสายไฟเพื่อสำรวจความเสียหายก่อนที่เราจะกลับมาจ่ายไฟอีกครั้ง การดำเนินการนี้คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 8 ชั่วโมง แต่อาจนานกว่านั้นหากเราต้องการแสงสว่างเวลากลางวันเพื่อการตรวจสอบที่ปลอดภัย หรือหากเราพบความเสียหาย เราจะแจ้งความคืบหน้าให้คุณทราบเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง โปรดอย่าลืมปิดใช้งานหรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่อาจเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้ากลับมาใช้การได้ 

เราเข้าใจดีว่าการตัดไฟฟ้าครั้งนี้ก่อให้เกิดความไม่สะดวก ขอขอบคุณที่อดทนรออย่างต่อเนื่องในขณะที่เราดำเนินการเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชนของคุณ  

สำหรับข้อมูลล่าสุด รวมถึงแผนที่เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องและข้อมูลการกลับสู่สภาพปกติ และความพร้อมใช้งานของทรัพยากรชุมชนของ SCE โปรดไปที่ sce.com/outagemap

ข้อควรจำ: หากคุณเห็นสายไฟที่หล่นลงมา โปรดโทร 911 เป็นอันดับแรก จากนั้นจึงแจ้ง SCE ที่หมายเลข 1-800-611-1911

Expose as Block
No
Class name
csrp-weather-backtotop
Expose as Block
No