Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Chuẩn Bị Đo Tổng Năng Lượng

Khách hàng SCE nào tự phát điện, và là người có hệ thống phát ra năng lượng tái tạo được nối kết với hệ thống của SCE (nối kết) và đáp ứng các đòi hỏi của chương trình, hội đủ điều kiện hưởng giá biểu được gọi là Đo Tổng Năng Lượng (NEM). Lựa chọn NEM cho phép quý vị nhận khoản tín dụng cho điện dư thừa mà quý vị cung cấp cho lưới điện. Khoản tín dụng này sau đó được áp dụng vào hóa đơn năng lượng của quý vị, để bù vào tất cả hoặc một phần các chi phí có liên quan tới năng lượng mà quý vị tiêu thụ mỗi tháng.

Tìm Hiểu Thêm

Mẫu Đơn & Tài Liệu NEM

Hỏi Đáp về NEM

Hiểu Hóa Đơn NEM của Quý Vị

Thay Đổi về Phương Pháp Lập Hóa Đơn cho Khách Hàng NEM Được Tính Hóa Ðơn Hàng Tháng


Để cung cấp các thực thi lập hóa đơn đồng nhất cho tất cả các khách hàng NEM, phương pháp lập hóa đơn cho các khách hàng NEM về thương mại và nông nghiệp lớn hiện đang được thay đổi để bao gồm việc cân đối sổ sách vào cuối Thời Kỳ Hữu Quan. Sự thay đổi này có thể giúp quý vị vì nó cung cấp lợi ích mà quý vị chưa có trước đây – cân đối sổ sách cho tiền tín dụng còn lại vào cuối Thời Kỳ Hữu Quan và các chi phí năng lượng sau khi khấu hao của quý vị được tính trong suốt Thời Kỳ Hữu Quan 12 tháng. Quý vị không cần làm gì hết.

Sự thay đổi về phương pháp lập hóa đơn sẽ đòi hỏi chúng tôi phải thực hiện một số điều chỉnh cho hệ thống lập hóa đơn trước khi có thể được thi hành. Chúng tôi dự kiến các điều chỉnh này sẽ được hoàn tất không trễ hơn tam cá nguyệt thứ tư năm 2014. Sau khi hoàn tất, chúng tôi sẽ áp dụng ngược trở lại phương pháp lập hóa đơn mới cho Thời Kỳ Hữu Quan NEM của quý vị chấm dứt vào hoặc sau ngày 15 tháng Mười hai, 2013 – ngày thay đổi này có hiệu lực.
Mặc dù sự thay đổi này loại trừ việc cần quý vị phải điều chỉnh lại ngày bắt đầu Thời Kỳ Hữu Quan để gia tăng tối đa khoản tiền tín dụng năng lượng vào cuối Thời Kỳ Hữu Quan của quý vị, quý vị có thể chọn ngày bắt đầu Thời Kỳ Hữu Quan của mình một lần sau này bằng cách điền đầy và gửi lại cho SCE Mẫu 14-936, Mẫu Yêu Cầu Thay Đổi Thời Kỳ Hữu Quan Một Lần của NEM.

Xin hiểu rằng Thời Kỳ Hữu Quan của quý vị chỉ có thể thay đổi một lần.

NEM Thông Thường
Khi hệ thống năng lượng tái tạo nhỏ của quý vị tạo ra năng lượng dư thừa, lượng dư thừa này sẽ được tính vào tài khoản của quý vị ở mức giá biểu như quý vị đã được tính phí nếu mua điện của SCE. Nếu sau thời kỳ lập hóa đơn 12 tháng quý vị có tổng năng lượng dư thừa, quý vị có thể dùng khoản tổng tín dụng của mình cho các chi phí năng lượng sau này, hoặc nhận một chi phiếu cho số tiền đó. Theo lựa chọn giá biểu này, các tài khoản gia cư được lập hóa đơn mỗi năm một lần cho "tổng" năng lượng đã tiêu thụ hoặc tạo ra trong thời gian 12 tháng trước đó, nếu có.
Đọc Lịch Giá Biểu NEM

NEM Pin Nhiên Liệu
Quý vị nhận được số tín dụng dựa vào giá biểu năng lượng hiện hành của lịch biểu theo thời gian sử dụng của quý vị.
Đọc Lịch Biểu Giá FC-NEM

Đo Tổng Năng Lượng Ảo (VNM)
Quý vị nhận được khoản tín dụng ở cùng mức giá như khi quý vị mua điện từ SCE.
Tìm Hiểu Thêm về Đo Tổng Năng Lượng Ảo

Kết Hợp NEM
Theo lựa chọn về giá biểu này, các tài khoản kinh doanh lớn được tính hàng tháng cho số năng lượng sử dụng và nhận tín dụng cùng mức giá như khi mua điện của SCE cho số điện dư thừa mà hệ thống phát điện cung cấp cho lưới điện. Quý vị sẽ nhận một bảng tính hóa đơn cùng với tờ khai mỗi tháng, trong đó cho biết giá trị của lượng điện tạo ra tính bằng kWh và các khoản tín dụng hàng tháng.

Có lệ phí $25 một lần cho mỗi tài khoản được thiết lập, tối đa là $500 mỗi sắp xếp Kết Hợp NEM. Bất cứ tài khoản nào được thêm vào sự sắp xếp Kết Hợp NEM phải chịu khoản lệ phí một lần này. Cũng có lệ phí $5 cho việc lập hóa đơn hàng tháng cho mỗi tài khoản. Các lệ phí lập hóa đơn này là tạm thời và có thể được điều chỉnh liên tục vào cuối năm 2015 trở đi.

Có thắc mắc về hóa đơn NEM của quý vị? Tải xuống Tờ Thông Tin NEM (PDF).

Phương Thức Hoạt Động của NEM

Nói một cách đơn giản, nếu hệ thống năng lượng tái tạo nhỏ của quý vị tạo ra nhiều kilowatt giờ năng lượng hơn là mức sử dụng, lựa chọn NEM cho phép quý vị nhận khoản tín dụng cho lượng điện dư thừa mà quý vị gửi vào lưới điện. Đó là một cách khác để quý vị hưởng lợi từ việc sử dụng năng lượng tái tạo.

Các Chương Trình NEM

Để hội đủ điều kiện cho NEM, kích thước của hệ thống phải nằm trong mức sử dụng điện của quý vị và không thể vượt quá 1,000 kilowatt. SCE có nhiều chương trình NEM:

NEM Thông Thường

Đối với các khách hàng SCE lắp đặt hệ thống năng lượng tái tạo sử dụng:

 • Quang Điện Năng Lượng Mặt Trời
 • Gió
 • Pin Nhiên Liệu1
 • Khí Sinh Học
 • Vật Liệu Sinh Học
 • Khí Phân Hủy
 • Địa Nhiệt
 • Thủy điện lên tới 30 MW2
 • Khí Rác Thải
 • Biến Đổi Phế Liệu Rắn của Thành Phố3
 • Nhiệt Đại Dương
 • Sóng Đại Dương
 • Nhiệt Mặt Trời
 • Sóng Thủy Triều

NEM Pin Nhiên Liệu

Đối với các khách hàng SCE ở mức giá biểu thời-gian-sử-dụng TOU):

 • Lắp đặt một hệ thống dùng kỹ thuật mà CPUC đã xác định là sẽ đạt được sự giảm phát thải khí nhà kính chiếu theo phân đoạn (b) của Bộ Luật PU § 2827.10, và
 • Đáp ứng các đòi hỏi về phát thải để được hội đủ điều kiện nhận tài trợ như đã nêu ra trong phân đoạn (c) thuộc Phần Bộ Luật PU 379.6, và
 • Bắt đầu hoạt động vào hoặc trước ngày 1 tháng Giêng, 2015.
 •  

Virtual Net Metering (VNM)

Under Virtual Net Metering, the owner or operator of a multi-tenant property designates the percentage of the total metered output of the generator or generators, to be allocated to each tenant service account known as ‘Benefiting Accounts’.

NEM với Thiết Bị Lưu Trữ Năng Lượng Cặp Đôi

Đối với một máy phát điện hội đủ điều kiện NEM có thiết bị lưu trữ năng lượng nối kết trực tiếp hoặc kết hợp (thí dụ, một bình điện) phía sau chính đồng hồ đo mức thu nhập đó.

Kết Hợp NEM

Một khách hàng và cũng là nhà phát điện NEM hội đủ điều kiện có nhiều đồng hồ đo điện có thể chọn kết hợp lượng điện của các đồng hồ đo điện đặt trong tài sản nơi có Cơ Sở Phát Điện Tái Tạo và trong tài sản gần kề hoặc giáp với tài sản đó, miễn là tất cả các tài sản đó đều thuộc quyền sở hữu, cho thuê bởi khách hàng và cũng là nhà phát điện hội đủ điều kiện. Theo Kết Hợp NEM, kích thước cơ sở phát điện tái tạo không được vượt quá tải lượng hàng năm ở tại địa điểm của tất cả các tài khoản kết hợp lại và phải có công suất tạo ra tổng lượng điện không quá một megawatt (MW).

1 Để hội đủ điều kiện cho NEM thông thường, một hệ thống pin nhiên liệu chỉ được chạy bằng nhiên liệu tái tạo.
2 Một cơ sở phát điện dùng “thủy điện nhỏ” không phải là một cơ sở tái tạo năng lượng hội đủ điều kiện nếu nó gây ra một ảnh hưởng bất lợi đến các công dụng ích lợi cho dòng suối hoặc gây ra sự thay đổi về khối lượng hoặc tốc độ của dòng suối.
3 “Sự biến đổi phế liệu rắn” hội đủ điều kiện được định nghĩa chiếu theo Bộ Luật về các Nguồn Tài Nguyên Công Cộng Mục 25741(b)(3).

Thông Tin Khác

Có thắc mắc về đơn đăng ký NEM của quý vị? Xem phần Hỏi Đáp (FAQ)

Các Tài Liệu NEM & Còn Nữa

Bắt Đầu

Những nhà lắp đặt hệ thống thường chuẩn bị và nộp các đơn đăng ký NEM thay mặt cho quý vị vì cần có tài liệu kỹ thuật về hệ thống. Quý vị sẽ cần ký bản Thỏa Thuận Nối Kết NEM.Để có danh sách các giấy tờ làm đơn đăng ký NEM theo yêu cầu

Khóa Học Miễn Phí

Là một phần của chương trình Sáng Kiến Năng Lượng California SCE có các Buổi Hội Thảo về Năng Lượng Mặt Trời cho Ngành Thương Mại và các Dịp Tổ Chức Nối Kết với Năng Lượng Mặt Trời MIỄN PHÍ.
Để có lịch biểu hoặc để đăng ký trước
Để có danh sách nhà lắp đặt tại vùng của quý vị

Thông Tin Khác

Có thắc mắc về đơn đăng ký NEM của quý vị? Xem phần Hỏi Đáp (FAQ)

Net Energy Metering and Transition Period

The current Net Energy Metering programs will be closed to new customers in the next couple of years, either on July 1, 2017 or earlier if SCE reaches its NEM program limit of 5 percent of SCE’s aggregated customer peak demand (currently set at 2,240MW and reviewed annually each October 1).

Customers who are already participating in an NEM program (i.e., Net Energy Metering (NEM), Virtual Net Energy Metering for Multi-Tenant and Multi-Meter Properties (NEM-V), Multifamily Affordable Solar Housing Virtual Net Metering (MASH-VNM), or NEM Aggregation) will be allowed to continue taking service on their current program for a transition period of up to 20 years before they will be transitioned to the successor tariff.

Note: The transition to a new successor tariff is directed by the California Public Utilities Commission (CPUC), pursuant to Assemble Bill 327 and CPUC Decision 14-03-041.

DKhách Hàng Tiếp Cận Trực Tiếp

Kể từ ngày 23 tháng Sáu, 2013, các khách hàng Tiếp Cận Trực Tiếp (Direct Access, DA) hội đủ điều kiện để yêu cầu và nhận dịch vụ theo lịch giá biểu Đo Tổng Năng Lượng (NEM) của chúng tôi.

Trước ngày 23 tháng Sáu, 2013, các khách hàng DA chỉ hội đủ điều kiện nhận tín dụng Phát Điện mỗi tháng từ ESP của họ, nếu được cung cấp. Bây giờ, các khách hàng DA cũng hội đủ điều kiện nhận các khoản tín dụng năng lượng Dịch Vụ Chuyển Giao hàng tháng, khi thích hợp, từ chúng tôi. Tuy nhiên, các khách hàng DA vẫn không hội đủ điều kiện để nhận tiền đền bù cho tổng năng lượng dư thừa (NSC) từ chúng tôi vào cuối Thời Kỳ Hữu Quan NEM của họ.

Để khách hàng DA được phục vụ về biểu thuế NEM và nhận các khoản tín dụng Dịch Vụ Chuyển Giao của chúng tôi, ESP của họ cũng phải cung cấp một giá biểu NEM - giá biểu này sẽ xác nhận bởi tổ chức Dịch Vụ Lựa Chọn của Khách Hàng (Customer Choice Services, CCS) của chúng tôi.

Các Tài Khoản Dịch Vụ DA với các Thỏa Thuận Nối Kết NEM đã được chấp thuận sau ngày 23 tháng Sáu, 2013 sẽ được đặt vào Lịch Giá Biểu NEM có hiệu lực vào ngày mà thư Cho Phép Vận Hành được cấp và/hoặc các nâng cấp về đồng hồ đo điện đã hoàn tất.

Các Tài Khoản Dịch Vụ DA đã lắp đặt các cơ sở phát điện hội đủ điều kiện NEM trước ngày 23 tháng Sáu, 2013 phải nộp một yêu cầu thay đổi giá biểu để được đặt vào biểu thuế NEM của chúng tôi. Sau khi được ESP chấp thuận và/hoặc các nâng cấp đồng hồ đo điện đã hoàn tất, biểu thuế NEM của chúng tôi sẽ được thiết lập kể từ ngày chấp thuận yêu cầu thay đổi giá biểu. Bất cứ tín dụng Dịch Vụ Chuyển Giao hiện hành nào cũng sẽ được chúng tôi tính toán và áp dụng trên tờ khai hóa đơn hàng tháng của chúng tôi. Tương tự, bất cứ các tín dụng Phát Điện hiện hành nào sẽ được tính toán và áp dụng bởi ESP trên tờ khai hóa đơn hàng tháng của họ.

Để biết thêm thông tin, xin gọi cho chúng tôi tại số 1-800-799-4723.

Đo Điện & Giá Biểu

Đối với các khách hàng NEM, SCE cung cấp một đồng hồ đo điện có khả năng đo dòng điện hai hướng, được gọi là đồng hồ đo điện hai chiều. SCE sẽ tái lập trình (các đồng hồ đo điện thông minh có thể được lập trình để trở thành hai chiều) hoặc đổi đồng hồ đo điện của quý vị miễn phí nếu cần trong vòng 30 ngày làm việc sau khi nhận được đơn đăng ký NEM đã hoàn tất, hoặc áp dụng khoản tín dụng dựa trên sự phát điện được ước lượng nếu có sự trì hoãn nào.

Các Dữ Liệu Tối Đa cho Đo Tổng Năng Lượng

Dữ Liệu Tối Đa cho Đo Tổng Năng Lượng

Pháp luật (Điều Luật Hội 327) đã được thông qua trong năm 2013 đòi hỏi các công ty điện lớn phải nộp báo cáo hàng tháng lên CPUC mô tả chi tiết sự tiến bộ hướng tới việc đáp ứng hạn định của chương trình NEM đã được thiết lập theo Bộ Luật Tiện Ích Công Cộng Mục 2827. Thông tin được nộp hàng tháng lên CPUC cũng được đăng dưới dây nhằm mục đích tham khảo. Hạn định chương trình NEM hiện được đặt ở mức năm phần trăm (5%) của mức đòi hỏi vào giờ cao điểm nơi khách hàng tổng hợp thuộc mỗi công ty điện lớn, và SCE không bao giờ có thể được thấp hơn 2,240 MW.

Báo Cáo Hạn Định Chương Trình Đo Tổng Năng Lượng AB 327 Hàng Tháng (NEM)1
Dữ liệu được cập nhật kể từ ngày 31 tháng Tám, 2014
Tổng Lượng Tối Đa MW Hiện Có 2,240 MW 5% of 44,807 MW
Applications Received in September, 2014
(New requests for NEM interconnection)
#
2,363
MWs
20.8
 
Tổng Số Đơn Đăng Ký NEM Đang Chờ kể từ ngày 31 tháng Tám, 2014
(Tổng số các yêu cầu còn đang chờ nối kết NEM)
#
6,199
MWs
82.9
 
Các lắp đặt NEM tích lũy2
(Các dự án đã được chấp thuận cho nối kết với NEM)
#
95,105
MWs
820.0
 
Các lắp đặt NEM và Đơn Đăng Ký hiện đang Chờ
(MW tích lũy được lắp đặt theo NEM + NEM MW hiện đang Chờ )
#
101,304
MWs
902.9
Phần Trăm
2.02%
MW còn lại tới mức tối đa (Mức tối đa NEM trừ
(MW tích luỹ được lắp đặt theo NEM + NEM MW đang nối đuôi))
  MWs
1,337.1
 

GHI CHÚ:

1Mục đích của báo cáo này là để tuân thủ Bộ Luật Tiện Ích Công Cộng (PU) Mục 2827(c)(4)(C), chỉ thị cho mỗi công ty điện lớn nộp bản báo cáo hàng tháng lên Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California có nêu chi tiết sự tiến bộ hướng tới hạn định chương trình NEM. Báo cáo này bao gồm tất cả các hệ thống đang tìm sự nối kết hoặc được nối kết theo chương trình NEM chiếu theo Bộ Luật PU Mục 2827 (thí dụ, năng lượng mặt trời, gió, pin nhiên liệu sử dụng nhiên liệu tái tạo, v.v...)

2Bao gồm các lắp đặt tích lũy đã được chấp thuận cho nối kết NEM kể từ khi sự khởi đầu NEM vào năm 1996 (không bao gồm các hệ thống đã chấm dứt nối kết NEM với hãng tiện ích).

Biểu Thuế Lựa Chọn R

Biểu Thuế Lựa Chọn R

Công suất tổng quát cho Lựa Chọn Biểu Thuế R là 150 megawatt (MW). Từ ngày 12 tháng Mười, 2013, Lựa Chọn Tích Lũy R 150 MW ở mức tối đa đã được đăng ký thuê bao hoàn toàn và không nhận đơn mới. Điều này có nghĩa là không có tài khoản dịch vụ mới nào có thể đăng ký vào Lựa chọn R, và bất cứ tài khoản dịch vụ nào hiện đang ở Lựa chọn R không thể gia tăng kích cỡ hệ thống phát điện ở trên mức đã được chấp thuận trước đây. Nếu kích cỡ hệ thống phát điện gia tăng, tài khoản sẽ được loại bỏ khỏi Lựa chọn R vì hệ thống đó không còn hội đủ điều kiện.

Biểu Thuế Lựa Chọn R
Đã Được Chấp Thuận Để Chuyển Sang Lựa Chọn Biểu Thuế R (MW) Số Megawatt Hiện Có
150.00 0
Định Mức Đặc Biệt Năng Lượng Mặt Trời TOU-8

Định Mức Đặc Biệt Năng Lượng Mặt Trời TOU-8

 • Đã được thiết lập cho TOU-8 Lựa Chọn A và được giới hạn cho khách hàng nào lắp đặt máy phát điện dùng năng lượng mặt trời và là người đáng lẽ ra sẽ hội đủ điều kiện cho TOU-8 Lựa chọn R.
 • Mức tối đa 50 MW được đặt cho khách hàng đáng lẽ ra sẽ hội đủ điều kiện cho TOU-8 Lựa Chọn R để được phục vụ theo TOU-8 Lựa Chọn A.
 • Lựa chọn A không có chi phí nhu cầu theo thời gian và có một chi phí nhu cầu đầy đủ theo cơ sở.

 

Chúng tôi không cấp bảo lưu cho biểu thuế TOU-8 Lựa Chọn A trước khi cấp thư Cho Phép Vận Hành (PTO) cho khách hàng. Sau khi khách hàng nhận PTO từ SCE, họ có thể làm đơn đăng ký cho biểu thuế TOU-8 Lựa Chọn A bằng cách nộp lên một mẫu yêu cầu Thay Đổi Giá Biểu.

Thông Tin Khác

Để hội đủ điều kiện cho biểu thuế TOU-8 Lựa Chọn A (Khoản Cấp Cho Năng Lượng Mặt Trời), tài khoản phải đáp ứng các tiêu chuẩn để hội đủ điều kiện sau đây:

 • Nhu cầu cao hơn 500 kW nhưng không quá 4 MW
 • Tài khoản hội đủ điều kiện cho giá biểu TOU-8
 • Tài khoản có quá trình hoạt động có hiệu lực trong 12 tháng
 • Đối với các khách hàng không có dữ liệu nhu cầu trong 12 tháng, SCE sẽ quyết định mức nhu cầu cao điểm hàng năm một khi khách hàng có các dữ liệu nhu cầu trong ba tháng
 • Máy phát điện tái tạo hội đủ điều kiện tại địa điểm đã được lắp đặt với tổng công suất 15% hoặc cao hơn mức nhu cầu cao điểm hàng năm của khách hàng được ghi nhận trong 12 tháng trước đó
 • Sự mở rộng/gia tăng hệ thống phát điện không thể quá mức tối đa tích lũy 50 MW. Tài khoản sẽ được loại ra khỏi Lựa Chọn A nếu hệ thống phát điện gia tăng quá kích cỡ của hệ thống phát điện đã được chấp thuận trước đó sau khi mức tối đa 50 MW đã được đạt đến và được đóng.
 • Không có máy phát điện không tái tạo năng lượng nào khác ở tại địa điểm
 • Thư Cho Phép Vận Hành (PTO) được cấp
 • Thay đổi giá biểu đã được yêu cầu. Các đương đơn hội đủ điều kiện sẽ có 15 ngày lịch kể từ ngày SCE chấp thuận sự hội đủ điều kiện của họ để ghi danh cho biểu thuế Lựa Chọn A bằng cách nộp lên một mẫu Yêu Cầu Thay Đổi Giá Biểu

 

Biểu Thuế TOU-8 Lựa Chọn A
(Kể từ ngày 3 tháng Bảy, 2014)
Đã Được Chấp Thuận cho Chuyển Sang Biểu Thuế Lựa Chọn A (MW) Số Megawatt Hiện Có
5.36 44.64