Các Chương Trình Giá Biểu Cư Gia

Chương Trình Cư Gia (Lịch Giá Biểu D)

Chương Trình Cư Gia thông thường của chúng tôi (Lịch Giá Biểu D) là chương trình căn bản phục vụ đa số khách hàng cư dân.

Chương trình giá biểu này có bốn bậc giá. Trong mỗi chu kỳ hóa đơn, sự tiêu thụ năng lượng tại nhà của quý vị bắt đầu ở Bậc 1, theo đó giá mỗi kilowatt giờ (kWh) là thấp nhất. Mỗi bậc có một số năng lượng nhất định – nếu quý vị dùng nhiều năng lượng hơn trong bậc này, quý vị chuyển sang bậc kế tiếp, có giá cao hơn.

Phương cách tốt nhất để giữ cho chi phí năng lượng thấp hơn là giới hạn việc tiêu thụ năng lượng ở các bậc thấp hơn.

Customers begin their billing cycle in Tier 1 (baseline allocation). Once you use the allotment for Tier 1, you move to Tier 2, then Tier 3, and finally Tier 4. Each tier has a kWh allotment and costs more per kWh than the previous one.

 

Sơ Lược về Cấp Phát Căn Bản

Khách hàng được phục vụ theo Chương Trình Cư Gia bắt đầu mỗi chu kỳ hóa đơn hàng tháng ở Bậc 1. Số lượng điện được cấp cho Bậc 1 được coi là “định mức căn bản*”, và phản ảnh số lượng điện, được đo đạc bằng kWh, cần để dùng cho một phần thiết yếu về năng lượng mà quý vị dùng, như thắp sáng, nấu ăn, sưởi ấm và làm lạnh. Mỗi gia đình khách hàng được cung cấp một định mức căn bản hoặc một lượng điện nhất định tính bằng kWh trong mỗi chu kỳ – được tính ở mức giá thấp hơn so với giá năng lượng dùng trên số lượng căn bản.

Mức căn bản này được thiết lập bởi Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (California Public Utilities Commission, CPUC) và được dựa theo nơi quý vị sinh sống, mùa (mùa đông hoặc mùa hè), và nhà của quý vị có phải là “sử dụng điện hoàn toàn” hoặc dùng cả điện và khí đốt. Xem Lịch Giá Biểu D để biết thêm thông tin hoặc tới phần Hỏi Đáp (FAQ) của chúng tôi.

Xem Bảng Định Mức Căn Bản và Bản Đồ Vùng Căn Bản Đóng

Xem bản đồ vùng căn bản này để tìm xem nhà của quý vị thuộc vùng căn bản nào, sau đó xem biểu đồ dưới đây. Biểu đồ này phản ảnh 9 vùng căn bản trong phạm vi 55,000 dặm vuông khu vực dịch vụ và mức cấp phát căn bản mỗi ngày cho Bậc 1.

Bản Định Mức Căn Bản Hàng Ngày (kWh) cho Chương Trình Giá Biểu Cư Gia - các Gia Đình Không Sử Dụng Điện Hoàn Toàn**
Vùng Căn Bản
Định Mức kWh Hàng Ngày
Mùa hè Mùa đông
5 13.5 15.3
6 9.4 9.8
8 10.1 9.2
9 13.3 10.8
10 15.5 11.0
13 18.4 11.1
14 15.5 10.6
15 39.8 8.2
16 11.8 11.1

Một vài ghi chú:

  • Các khách hàng Y Tế Căn Bản được nhận thêm định mức là 16.5 kWh mỗi ngày ngoài mức căn bản theo mùa áp dụng cho họ cho những hoạt động cần thiết của các dụng cụ và thiết bị hỗ trợ sự sống.
  • Định mức căn bản hơi cao hơn cho những khách hàng nào sử dụng điện hoàn toàn trong nhà.


Số lượng điện được cấp phát cho mỗi bậc tiếp theo (2, 3 và 4) được dựa trên mức sử dụng điện vượt quá số lượng căn bản (số lượng được cấp phát cho Bậc 1). Bảng sau đây cho biết số phần trăm được sử dụng để xem định mức điện cho mỗi bậc là bao nhiêu.

Mức Sử Dụng Năng Lượng (Định Mức Căn Bản)
Bậc Định Mức Sử Dụng Năng Lượng (Căn Bản) Giá Hiện Nay cho mỗi kWh (lấy số chẵn) Giá Mùa Hè 2014 cho mỗi kWh (lấy số chẵn)

1

Mức Căn Bản (số kWh sử dụng lên tới định mức của quý vị)

$0.13 $0.15

2

Số kWh sử dụng từ 101% tới 130% so với mức căn bản (1% tới 30% trên định mức căn bản của quý vị) $0.17 $0.19

3

Số kWh sử dụng từ 131% tới 200% so với mức căn bản (31% tới 100% trên định mức căn bản của quý vị) $0.27 $0.28

4

Mọi mức sử dụng điện vượt quá 200% định mức căn bản của quý vị $0.30 $0.32

**Định mức căn bản là mức kilowatt giờ (kWh) được thiết lập để cung cấp cho khách hàng cư dân cho các dịch vụ căn bản như thắp sáng, nấu ăn, sưởi ấm và làm lạnh. Chiếu theo luật của Tiểu Bang, định mức căn bản đại diện cho số lượng điện cần thiết để cung cấp cho một phần (50-60%) các nhu cầu hợp lý của khách hàng cư gia trung bình.

Cấu Trúc Giá Cả Bốn Bậc*
Bậc Giá Cả Chi Tiết
1 15¢ Chu kỳ hóa đơn hàng tháng của quý vị bắt đầu tại Bậc 1, nơi giá cả mỗi kWh là thấp nhất. Khoảng một phần tư khách hàng của chúng tôi không bao giờ vượt quá Bậc 1 trong chu kỳ hóa đơn của họ.
2 19¢ Các khách hàng chuyển sang Bậc 2 khi họ vượt quá định mức cho Bậc 1 của họ. Bậc 2 tốn thêm 4 xu.
3 28¢ Giá cả mỗi kWh nhảy lên thêm 9 xu ở Bậc 3. Nếu quý vị đang ở tại bậc này, quý vị đang dùng khá nhiều năng lượng.
4 32¢ Không phải tất cả khách hàng đều lên tới bậc này trong chu kỳ hóa đơn của họ, nhưng nếu vượt quá 3 bậc trước, giá cả cho mỗi kWh ở Bậc 4 cao hơn gấp đôi giá cả ở Bậc 1.

*Giá cả theo bậc của Chương Trình Giá Biểu Cư Gia kể từ Tháng Bảy 2014. Các giá biểu có thể thay đổi. Các lệ phí khác cũng có ghi trên hóa đơn.

Cần được giúp đỡ trả hóa đơn của quý vị? Tìm hiểu về các chương trình và dịch vụ đặc biệt mà chúng tôi cung cấp cho các  khách hàng hội đủ điều kiện về lợi tức.

Hỏi Đáp về các Bậc & Định Mức Căn Bản

Có phương cách dễ dàng nào để lấy thông tin về việc cấp phát theo bậc của tôi, giá cả cũng như hiện nay tôi thuộc bậc nào hay không?

Chỉ cần đăng nhập vào My Account, quý vị được tiếp cận với một số công cụ và dịch vụ bao gồm biểu đồ theo dõi xem quý vị hiện thuộc bậc nào (kể từ ngày hôm trước), và dự trù quý vị sẽ rơi vào bậc nào khi kết thúc chu kỳ hóa đơn hàng tháng hiện tại.

Thông tin cung cấp trong biểu đồ được soạn theo mức sử dụng điện của quý vị và được cập nhật hàng ngày. Biểu đồ này cũng cung cấp giá cả theo bậc hiện tại, và lượng điện được cấp phát cho mỗi bậc. Vì mức sử dụng điện của quý vị được cập nhật mỗi ngày, các chi phí cũng thế. Điều này có thể là một nguồn tài lực có giá trị để giúp quý vị hiểu rõ hơn về cấu trúc giá biểu và quản lý hữu hiệu hơn cho hóa đơn hàng tháng của mình.

Đăng nhập vào My Account để xem biểu đồ bằng cách chọn "Xem Mức Sử Dụng Điện Gần Đây" trong Hóa Đơn Dự Kiến cho Kỳ Tới, sau đó chọn "Mức này được tính toán như thế nào?" có ở bên dưới tổng số cho Hóa Đơn Dự Kiến cho Kỳ Tới.

Không có My Account? Ghi Danh Ngay

Example of tier chart in My Account that shows the four tiers, pricing, and what tier you're currently at based on your recent usage.

 

Làm thế nào để tôi biết hóa đơn của tôi thuộc Vùng Căn Bản nào?

Mỗi thành phố trong phạm vi khu vực dịch vụ của chúng tôi đã được phân bổ một vùng căn bản tương ứng với khí hậu chính của vùng đó. Vùng căn bản cho mỗi thành phố có thể tìm thấy được trong Mục Lục các Cộng Đồng.

Một bản đồ về các vùng căn bản cũng miêu tả các vùng căn bản tương ứng với vùng duyên hải, nội địa và các vùng địa lý sa mạc như thế nào.

Nếu nhà của tôi đang được tính phí theo mức Y Tế Căn Bản, định mức căn bản của chúng tôi chịu ảnh hưởng như thế nào?

Các khách hàng Y Tế Căn Bản được cấp thêm 16.5 kilowatt giờ (kWh) cho mức sử dụng căn bản hàng ngày, ngoài mức căn bản theo mùa hiện hành của họ để sử dụng cho các dụng cụ hỗ trợ sự sống và các thiết bị hội đủ điều kiện khác.

Các Phí Khác

Các phí khác mà quý vị sẽ tìm thấy trên hóa đơn của mình:

  • Phí Căn Bản: Mọi hóa đơn cư dân bao gồm một số lệ phí không liên quan tới năng lượng cho việc cung cấp các dịch vụ căn bản như lập hóa đơn cho tài khoản, soạn hóa đơn, và đọc đồng hồ đo điện. Lệ phí cố định này được soạn để thu lại từ mỗi khách hàng của SCE một phần chi phí dịch vụ cố định.
  • Chuyển Giao và các Lệ Phí Khác: Chi tiết về các lệ phí này có thể tìm thấy được trên hóa đơn hàng tháng ở phần mang tựa đề "Chi Tiết về Các Lệ Phí Mới của Quý Vị". Xem Lịch Giá Biểu D để biết thêm thông tin hoặc tới phần Hỏi Đáp (FAQ) của chúng tôi.

 

Các Chương Trình Giá Biểu Khác Hiện Có cho Nhà của Quý Vị

Nếu quý vị dùng điện nhiều nhất vào những ngày cuối tuần, các giờ sáng sớm hoặc tối khuya vào ngày thường, và có thể giảm sử dụng điện từ 10 giờ sáng tới 6 giờ chiều vào những ngày thường, quý vị có thể hưởng lợi từ giá biểu Thời-Gian-Sử-Dụng (TOU). Các giá biểu TOU cung cấp giá điện khác trong những khoảng thời gian khác nhau trong ngày và giá khác cho ngày thường so với việc sử dụng điện vào những ngày cuối tuần.

 

Chương Trình Tiết Kiệm vào Giờ Thấp Điểm (TOU-D-T)

Chương Trình Tiết Kiệm vào Giờ Thấp Điểm có cấu trúc giá biểu TOU hai mức trong đó có giá khác nhau trong thời gian khác nhau trong ngày, tuần và mùa.

 

 

Sạc Điện cho Xe của Quý Vị

Nếu quý vị có xe điện, quý vị có thể hưởng lợi từ một trong các giá biểu đặc biệt của chúng tôi được soạn cho việc sạc điện trong các giờ thấp điểm với chi phí thấp hơn.

Tìm Hiểu Thêm

 

Hiện Có Trợ Giúp cho Gia Đình

Chúng tôi làm tất cả những gì có thể để truyền đạt về các chương trình hầu giúp cho các gia đình hiện đang gặp khó khăn để trả hóa đơn điện. Các giá biểu với giá giảm hiện có cho các gia đình hội đủ điều kiện về lợi tức, và hiện cũng có thể có các nâng cấp miễn phí để tiết kiệm năng lượng. Và, quý vị có thể hội đủ điều kiện được trợ giúp một lần qua Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng của chúng tôi.

Nếu quý vị cần có thêm thời gian để trả hóa đơn của mình, chúng tôi có thể dàn xếp trả hóa đơn đặc biệt cho quý vị.

Who is eligible for the Residential TOU rate?

Time-Of-Use rate plans are available to most of our residential customers, but the number of enrollments are limited. These rates is will be available until the enrollment cap is reached.

What changes should I make at home to get the most savings from the Residential TOU rate?

TOU rates are highest during the summer On-Peak hours, which occur on weekdays between 2 p.m. and 8 p.m for Residential TOU rates. If you're on the Off-Peak Savings Plan, rates will be highest on weekdays from 12 p.m. - 6 p.m. during the summer months. You may be able to save by making a few small changes to when you use most of your electricity. Reduce your electricity usage during the On-Peak time frame by:

  • Installing a Whole House Fan to cool your home during weekday evenings rather than using the A/C.
  • Setting the timer on your A/C thermostat to run during Off-Peak hours.
  • Shifting heavy loads such as electric vehicle charging and pool pumps to Off-Peak or Super Off-Peak hours.
  • Using your washing machine, dryer and dishwasher during Off-Peak hours.
  • Installing or using timers if you have an electric water heater.

Is there any way my bill might increase on the Residential TOU rate?

Under a Time-of-Use (TOU) rate plan, “when” electricity is used is as important as “how much” is used. The new TOU-D rate plan was designed for both low usage customers (Option A for those typically using less than 700 kWh per month) and high usage customers (Option B for those typically using more than 700 kWh per month).

TOU rate plans charge the highest electricity prices during the on-peak period, typically occurring during weekday afternoons, with summer on-peak rates normally higher than winter on-peak rates. TOU plans typically charge the lowest price per kWh during off-peak or super off-peak time periods which typically occur during the late evening and early morning hours. Most TOU plans treat weekends and holidays as off-peak time periods.

Under a TOU plan, if you manage your energy use wisely and avoid using a lot of energy during the on-Peak period, this plan may help you to reduce your annual electricity costs. However, if you consume a large amount of energy during the Summer On-Peak period, you could actually see an increase in your monthly summer bills (June through September). With the lower prices charged during the eight winter months, you can offset the higher summer bills with lower monthly costs during the rest of the year.

What if I change my mind about the Residential TOU plan?

There is no minimum commitment period, and you can choose to sign up or unenroll from the TOU-D or TOU-D-T rate plans at any time. Keep in mind that if you switch from a TOU rate plan to an alternate plan, you will not be able to make another switch for a full 12 months.